prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc.
Ivan Koprić

Profesor dr. sc. Ivan Koprić, redoviti je profesor u trajnom zvanju zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 6. siječnja 1965. godine u Vrbovcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Hrvatski je državljanin. Upisao je pravni studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1982. na kojem je diplomirao 1987. uz odsluženje vojnog roka u akademskoj godini 1983/84. Za vrijeme studija dvaput je dobio rektorovu nagradu za pisane radove, i to za radove Psihologija žrtve i vrednovanje u krivičnom pravu (1985.) te Komuniciranje i birokratizacija društva (1987.). Bio je član uredništva studentskog časopisa Pravnik od 1985. do 1987. godine.

Kao pravnik za zastupanje radio je u Pravnoj službi poduzeća PIK Vrbovec-Mesna industrija od 1987. do 1990. godine. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1. rujna 1990. na Katedri za upravnu znanost kao mladi istraživač (znanstveni novak), kao asistent od 1. rujna 1994., kao docent od 28. lipnja 2000., kao izvanredni profesor od 29. listopada 2003., kao redoviti profesor od 15. siječnja 2008., te kao redoviti profesor u trajnom zvanju od 15. siječnja 2013. godine. Upisan je u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske pod matičnim brojem 174790.

U akademskim godinama 2001/02. i 2002/03. obavljao je dužnost prodekana Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od rujna 1995. do kraja prosinca 2001. bio je tajnik Poslijediplomskog studija iz upravno-političkih znanosti na Fakultetu. Od akademske godine 2005/06. do uključivo 2012/13. obavljao je dužnost predstojnika Zavoda za javno pravo i javnu upravu Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dužnost predstojnika Katedre za upravnu znanost na istom Fakultetu obavlja od akademske godine 2007/08. Od 16. prosinca 2011. do 15. prosinca 2015. obavlja dužnost predstojnika Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu, u rangu prodekana Fakulteta. Od 2011. do 2015. godine je voditelj jednog od smjerova poslijediplomskog doktorskog studija na istom Fakultetu (smjer javno pravo i javna uprava). Od listopada 2004. do rujna 2007. godine obavljao je dužnost pročelnika Upravnog odjela na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Od siječnja 2007. do 15. prosinca 2011. bio je dekan Društvenog veleučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2010. godine obavljao je dužnost voditelja poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu. Član je Vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Upravljanje gradom Sveučilišta u Zagrebu od 2010., kao i Vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu od 2010. nadalje. Obavljao je i druge dužnosti u okviru tijela Pravnog fakulteta u Zagrebu i drugdje.

Završio je poslijediplomski studij pravnih znanosti upravno-političkog smjera s izvrsnim uspjehom. Dana 30. lipnja 1994. godine obranio je magistarski rad Uvjetovanost komuniciranja strukturom upravne organizacije, a 14. srpnja 1999. godine obranio je doktorsku disertaciju Međuuvjetovanost strukture i komuniciranja u upravnim organizacijama, sve na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednik je stručne udruge Institut za javnu upravu od 2008. godine, dok je prije toga od 2000. do 2008. bio član Tajništva te udruge (njezino rukovodeće tijelo). Član je Instituta za javnu upravu od osnivanja 1997. godine.

Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske od osnivanja 2001., s tim da je od 2006. član njezinog Znanstvenog vijeća, a od 2013. Predsjednik Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od njegovog osnivanja 2004. Na okruglim stolovima toga Vijeća je o različitim pitanjima modernizacije i reforme javne uprave izložio devet radova. Član je Hrvatskog politološkog društva te International Political Science Association (IPSA) od 2009. U srpnju 2012. izabran je za člana Izvršnog odbora Istraživačkog komiteta 05 (RC 05, Comparative studies on local government and politics) te za člana Izvršnog odbora Istraživačkog komiteta 32 (RC 32, Public policy and administration) IPSA-e, koje dužnosti obavlja s mandatom do srpnja 2018. Član je European Regional Science Association i Hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja. Član je International Academy of Political & Administrative Sciences and Future Studies, Mexico. Član je i nekih drugih udruga.

Glavni je i odgovorni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration (ranije Hrvatska javna uprava) od 2005., dok je u razdoblju 2004.-2005. bio član Uredništva toga časopisa. Dosad je kao glavni urednik uredio punih jedanaest godišta navedenog časopisa. Član je Izdavačkog savjeta časopisa Pravnik (Zagreb) od 1995. Član je Uredništva znanstvenog časopisa Revija za socijalnu politiku od 2004. godine, Uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Lex localis (Maribor, Slovenija, Graz, Austrija, Trst, Italija, Split, Hrvatska) od 2008., Uredništva znanstvenog časopisa Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske od pokretanja časopisa 2010. te Uredništva znanstvenog časopisa Riesed, Revista Internacional de Estudios Sobre Sistemas Educativos, Mexico City. Glavni je urednik Biblioteke knjiga Suvremena javna uprava pokrenute 2002. godine (s dosad objavljenih 29 knjiga).

Sudjelovao je kao istraživač i voditelj u više od 40 znanstveno-istraživačkih i policy projekata, od čega je polovica bila međunarodnog karaktera. Održao je preko 160 izlaganja i pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima, većinom u inozemstvu. Autor je ili suautor više od 20 knjiga, više od 110 znanstvenih i preko 180 stručnih i drugih radova, od čega je značajan broj objavljen u inozemnim publikacijama. Objavljuje i kolumne u tiskanim medijima te piše postove za blog Administratio Publica. Sudjelovao je u mnogim radijskim i televizijskim emisijama.

Prof. Koprić je bio mentor 12 doktorskih disertacija, 4 magistarska znanstvena rada, 14 specijalističkih poslijediplomskih radova i preko 160 diplomskih i završnih radova na dodiplomskim studijima. Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, studiju javne uprave, poreznom studiju, a predavao je i na studiju politologije i studiju novinarstva. Predavao je na različitim poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i Sloveniji. Član je Odbora i nastavnik na međunarodnom doktorskom studiju Human Rights, Society, and Multilevel Governance (sveučilišta u Padovi i Ateni, Pravni fakultet u Zagrebu i Western Sidney sveučilište).

Bio je voditelj ili član više stručnih radnih skupina za pripremu strategija ili zakona Vlade Republike Hrvatske te resornih ministarstava. Od 2000. do 2004. bio je ispitivač na državnim stručnim ispitima. Ekspert je Europske komisije, UNDP i OECD-Sigma u području javne uprave, upravljanja ljudskim potencijalima i upravnog prava, a na poslovima oko reforme javne uprave radio je i za druge međunarodne organizacije (UN, Svjetska banka, GIZ, ReSPA, i druge). Imenovan je ekspertom za akreditaciju ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore 2012. godine, a sudjelovao je u akreditaciji i reakreditaciji više studijskih programa u području javne uprave u Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Vanjski je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora od 2008. do 2011. te od 2012. do 2015. godine. Član je Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u dva mandata, od 2012., Nacionalnog povjerenstva za provođenje decentralizacije i reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave, od 2012. do 2015. te Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu, od 2012. Bio je član Etičkog povjerenstva za izbore za Sabor Republike Hrvatske 2015. godine. Povremeni je znanstveni savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske. Obavljao je i obavlja i druge javne dužnosti te je bio član i drugih radnih tijela vlade i pojedinih ministarstava. Član je vijeća Instituta Alternativa u Podgorici, Crna Gora, a bio je član i drugih stručnih i strukovnih tijela u inozemstvu.

Dobitnik je ugledne međunarodne Nagrade „Alena Brunovska“ za 2016.g. koju mu je NISPAcee, mreža škola i instituta za javnu upravu srednje i istočne Europe dodijelila za postignuća u izvrsnosti poučavanja, pedagoško djelovanje te za doprinos praksi i primijenjenim istraživanjima u području javne uprave. Bio je predsjednik međunarodnog organizacijskog odbora The 24th NISPAcee Annual Conference “Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress”, Zagreb, 19.-21 svibnja 2016. Organizirao je i brojne druge međunarodne znanstvene konferencije.

Služi se engleskim, njemačkim, slovenskim i makedonskim jezikom.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1987

Godina magistriranja: 1994

Godina doktoriranja: 1999

Na katedri od: 1990

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
+395/4895 628
Adresa:
Ćirilometodska 4, room soba 28/I. kat
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Petkom od 13:30-15:00h

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 1. Hrestomatija upravne znanosti, svezak I. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1998., suautor.
 2. Hrestomatija upravne znanosti, svezak II. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1998., suautor.
 3. Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1999., (autor, znanstvena monografija).
 4. Modernizacija hrvatske uprave. Zagreb, Društveno veleučilište u Zagrebu, 2003., suautor, priređivač i urednik.
 5. Modernisation of the Croatian Public Administration. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003., suautor, priređivač i urednik.
 6. Legislative Framework for Decentralisation in Croatia. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu i Hrvatski pravni centar u Zagrebu, Zagreb, 2003., suautor, priređivač i urednik.
 7. Javna uprava – nastavni materijali. Zagreb, Pravni fakultet i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2006., urednik i suautor.
 8. Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj. Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2009., zbornik radova s međunarodnom recenzijom, suautor i suurednik.
 9. Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene. Institut za javnu upravu i Narodne novine, Zagreb, 2009., urednik i suautor.
 10. Attracting and Retaining the Best People in the Civil Service. UNDP, Sarajevo, RCPAR, Athens, HRM CoP in Western Balkans, 2009., autor.
 11. Upoznavanje s novim Zakonom o općem upravnom postupku. Zagreb: Udruga općina Republike Hrvatske, 2010., str. 1-35 (priručnik), autor.
 12. Managing Performance in the Western Balkan Civil Service Structures. UNDP, Bratislava, RCPAR, Athens, 2010., autor.
 13. Europski upravni prostor. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2012., suautor.
 14. Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, Zagreb, Institut za javnu upravu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013., urednik i suautor.
 15. Agencije u Hrvatskoj: regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, Zagreb, Institut za javnu upravu, 2013., suurednik i suautor.
 16. Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj. Zagreb, Institut za javnu upravu, 2013., suurednik i suautor.
 17. Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. Zagreb, Institut za javnu upravu, 2014., zbornik radova s međunarodnom recenzijom, suautor i urednik.
 18. Upravna znanost: javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. Zagreb, Pravni fakultet, 2014., udžbenik, suautor.
 19. Europeizacija hrvatske javne uprave. Zagreb, Pravni fakultet, 2014., urednik i suautor.
 20. Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Zagreb, Institut za javnu upravu, 2015., suurednik i suautor.
 21. Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2016., zbornik radova s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom, suurednik i suautor.
 22. Hellmut Wollmann, Ivan Koprić, Gerard Marcou (eds.) Public and Social Services in Europe: From Public and Municipal to Private Sector Provision. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016., suurednik i suautor.
 23. Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans. Comparative Study prepared and written by the Institute of Public Administration, Zagreb, Croatia, for Regional School of Public Administration, Danilovgrad, Montenegro, 2016., suautor.
 24. Ivan Koprić, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora? Zagreb: Institut za javnu upravu, 2017., zbornik radova s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom, suurednik i suautor.
 25. Ivan Koprić, Polonca Kovač (ur.) European Administrative Space: Spreading Standards, Building Capacities. Bratislava: NISPAcee, 2017
 26. Ivan Koprić, Hellmut Wollmann, Gérard Marcou (eds.) Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results. London: Palgrave Macmillan, 2017. (u objavi)