prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc.
Ivan Koprić

Profesor dr. sc. Ivan Koprić, redoviti je profesor u trajnom zvanju zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 6. siječnja 1965. godine u Vrbovcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Hrvatski je državljanin. Upisao je pravni studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1982. na kojem je diplomirao 1987. uz odsluženje vojnog roka u akademskoj godini 1983/84. Za vrijeme studija dvaput je dobio rektorovu nagradu za pisane radove, i to za radove Psihologija žrtve i vrednovanje u krivičnom pravu (1985.) te Komuniciranje i birokratizacija društva (1987.). Bio je član uredništva studentskog časopisa Pravnik od 1985. do 1987. godine.

Kao pravnik za zastupanje radio je u Pravnoj službi poduzeća PIK Vrbovec-Mesna industrija od 1987. do 1990. godine. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1. rujna 1990. na Katedri za upravnu znanost kao mladi istraživač (znanstveni novak), kao asistent od 1. rujna 1994., kao docent od 28. lipnja 2000., kao izvanredni profesor od 29. listopada 2003., kao redoviti profesor od 15. siječnja 2008., te kao redoviti profesor u trajnom zvanju od 15. siječnja 2013. godine. Upisan je u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske pod matičnim brojem 174790.

U akademskim godinama 2001/02. i 2002/03. obavljao je dužnost prodekana Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od rujna 1995. do kraja prosinca 2001. bio je tajnik Poslijediplomskog studija iz upravno-političkih znanosti na Fakultetu. Od akademske godine 2005/06. do uključivo 2012/13. obavljao je dužnost predstojnika Zavoda za javno pravo i javnu upravu Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dužnost predstojnika Katedre za upravnu znanost na istom Fakultetu obavlja od akademske godine 2007/08. Od 16. prosinca 2011. do 15. prosinca 2015. obavlja dužnost predstojnika Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu, u rangu prodekana Fakulteta. Od 2011. do 2015. godine je voditelj jednog od smjerova poslijediplomskog doktorskog studija na istom Fakultetu (smjer javno pravo i javna uprava). Od listopada 2004. do rujna 2007. godine obavljao je dužnost pročelnika Upravnog odjela na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Od siječnja 2007. do 15. prosinca 2011. bio je dekan Društvenog veleučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2010. godine obavljao je dužnost voditelja poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu. Član je Vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Upravljanje gradom Sveučilišta u Zagrebu od 2010., kao i Vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu od 2010. nadalje. Obavljao je i druge dužnosti u okviru tijela Pravnog fakulteta u Zagrebu i drugdje.

Završio je poslijediplomski studij pravnih znanosti upravno-političkog smjera s izvrsnim uspjehom. Dana 30. lipnja 1994. godine obranio je magistarski rad Uvjetovanost komuniciranja strukturom upravne organizacije, a 14. srpnja 1999. godine obranio je doktorsku disertaciju Međuuvjetovanost strukture i komuniciranja u upravnim organizacijama, sve na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednik je stručne udruge Institut za javnu upravu od 2008. godine, dok je prije toga od 2000. do 2008. bio član Tajništva te udruge (njezino rukovodeće tijelo). Član je Instituta za javnu upravu od osnivanja 1997. godine.

Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske od osnivanja 2001., s tim da je od 2006. član njezinog Znanstvenog vijeća, a od 2013. Predsjednik Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od njegovog osnivanja 2004. Na okruglim stolovima toga Vijeća je o različitim pitanjima modernizacije i reforme javne uprave izložio devet radova. Član je Hrvatskog politološkog društva te International Political Science Association (IPSA) od 2009. U srpnju 2012. izabran je za člana Izvršnog odbora Istraživačkog komiteta 05 (RC 05, Comparative studies on local government and politics) te za člana Izvršnog odbora Istraživačkog komiteta 32 (RC 32, Public policy and administration) IPSA-e, koje dužnosti obavlja s mandatom do srpnja 2018. Član je European Regional Science Association i Hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja. Član je International Academy of Political & Administrative Sciences and Future Studies, Mexico. Član je i nekih drugih udruga.

Glavni je i odgovorni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration (ranije Hrvatska javna uprava) od 2005., dok je u razdoblju 2004.-2005. bio član Uredništva toga časopisa. Dosad je kao glavni urednik uredio punih jedanaest godišta navedenog časopisa. Član je Izdavačkog savjeta časopisa Pravnik (Zagreb) od 1995. Član je Uredništva znanstvenog časopisa Revija za socijalnu politiku od 2004. godine, Uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Lex localis (Maribor, Slovenija, Graz, Austrija, Trst, Italija, Split, Hrvatska) od 2008., Uredništva znanstvenog časopisa Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske od pokretanja časopisa 2010. te Uredništva znanstvenog časopisa Riesed, Revista Internacional de Estudios Sobre Sistemas Educativos, Mexico City. Glavni je urednik Biblioteke knjiga Suvremena javna uprava pokrenute 2002. godine (s dosad objavljenih 29 knjiga).

Sudjelovao je kao istraživač i voditelj u više od 40 znanstveno-istraživačkih i policy projekata, od čega je polovica bila međunarodnog karaktera. Održao je preko 160 izlaganja i pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima, većinom u inozemstvu. Autor je ili suautor više od 20 knjiga, više od 110 znanstvenih i preko 180 stručnih i drugih radova, od čega je značajan broj objavljen u inozemnim publikacijama. Objavljuje i kolumne u tiskanim medijima te piše postove za blog Administratio Publica. Sudjelovao je u mnogim radijskim i televizijskim emisijama.

Prof. Koprić je bio mentor 12 doktorskih disertacija, 4 magistarska znanstvena rada, 14 specijalističkih poslijediplomskih radova i preko 160 diplomskih i završnih radova na dodiplomskim studijima. Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, studiju javne uprave, poreznom studiju, a predavao je i na studiju politologije i studiju novinarstva. Predavao je na različitim poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i Sloveniji. Član je Odbora i nastavnik na međunarodnom doktorskom studiju Human Rights, Society, and Multilevel Governance (sveučilišta u Padovi i Ateni, Pravni fakultet u Zagrebu i Western Sidney sveučilište).

Bio je voditelj ili član više stručnih radnih skupina za pripremu strategija ili zakona Vlade Republike Hrvatske te resornih ministarstava. Od 2000. do 2004. bio je ispitivač na državnim stručnim ispitima. Ekspert je Europske komisije, UNDP i OECD-Sigma u području javne uprave, upravljanja ljudskim potencijalima i upravnog prava, a na poslovima oko reforme javne uprave radio je i za druge međunarodne organizacije (UN, Svjetska banka, GIZ, ReSPA, i druge). Imenovan je ekspertom za akreditaciju ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore 2012. godine, a sudjelovao je u akreditaciji i reakreditaciji više studijskih programa u području javne uprave u Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Vanjski je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora od 2008. do 2011. te od 2012. do 2015. godine. Član je Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u dva mandata, od 2012., Nacionalnog povjerenstva za provođenje decentralizacije i reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave, od 2012. do 2015. te Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu, od 2012. Bio je član Etičkog povjerenstva za izbore za Sabor Republike Hrvatske 2015. godine. Povremeni je znanstveni savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske. Obavljao je i obavlja i druge javne dužnosti te je bio član i drugih radnih tijela vlade i pojedinih ministarstava. Član je vijeća Instituta Alternativa u Podgorici, Crna Gora, a bio je član i drugih stručnih i strukovnih tijela u inozemstvu.

Dobitnik je ugledne međunarodne Nagrade „Alena Brunovska“ za 2016.g. koju mu je NISPAcee, mreža škola i instituta za javnu upravu srednje i istočne Europe dodijelila za postignuća u izvrsnosti poučavanja, pedagoško djelovanje te za doprinos praksi i primijenjenim istraživanjima u području javne uprave. Bio je predsjednik međunarodnog organizacijskog odbora The 24th NISPAcee Annual Conference “Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress”, Zagreb, 19.-21 svibnja 2016. Organizirao je i brojne druge međunarodne znanstvene konferencije.

Služi se engleskim, njemačkim, slovenskim i makedonskim jezikom.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1987

Godina magistriranja: 1994

Godina doktoriranja: 1999

Na katedri od: 1990

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
+395/4895 628
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Petkom od 13:30-15:00h

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Koprić, Ivan; Kovač, Polonca; Đulabić, Vedran; Džinić, Jasmina.
Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans .
Danilovgrad : Refional School of Public Adminisration (ReSPA), 2016 (komparativna studija).

2. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Lalić Novak Goranka.
Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2014 (udžbenici i skripta).

3. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Lalić Novak, Goranka.
Europski upravni prostor .
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2012 (priručnik).

4. Koprić, Ivan.
Upoznavanje s novim Zakonom o općem upravnom postupku .
Zagreb : Udruga općina u Republici Hrvatskoj, 2010 (monografija).

5. Koprić, Ivan.
Managing Performance in the Western Balkan Civil Service Structures .
Bratislava : Regional Centre for Public Administration Reform, UNDP Bratislava Regional Centre, 2010 (monografija).

6. Koprić, Ivan.
Attracting and Retaining the Best People in Civil Service .
Sarajevo : UNDP Bosna i Hercegovina, 2009 (monografija).

7. Kregar, Josip; Prpić, Ivan; Koprić, Ivan; Pavić, Željko; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Marčetić, Gordana; Pičuljan, Zoran; Posavec, Zvonko; Šimonović, Ivan.
Država i uprava : Zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008 (zbornik).

8. Pusić, Eugen; Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran.
Javna uprava - nastavni materijali .
Zagreb : Društveno veleučilište, Pravni fakultet, 2006 (udžbenik).

9. Koprić, Ivan.
Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1999 (monografija).

10. Pusić, Eugen; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Kregar, Josip; Ivanišević, Stjepan.
Hrestomatija upravne znanosti. Sv. 1 .
Zagreb : Pravni fakultet, 1998 (monografija).

11. Pusić, Eugen; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Kregar, Josip; Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko; Perko Šeparović, Inge; Lozina, Duško.
Hrestomatija upravne znanosti, svezak II .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1998 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond / Koprić, Ivan; Lalić Novak, Goranka; Vukojičić Tomić, Tijana (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2019 (zbornik).

2. Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora / Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017 (zbornik).

3. Public and Social Services in Europe: from Public and Municipal to Private Sector Provision / Wollmann, Hellmut; Koprić, Ivan; Marcou, Gérard (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2016 (urednička knjiga).

4. Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi / Koprić, Ivan; Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2016 (zbornik).

5. Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi / Koprić, Ivan; Škarica, Mihovil; Milošević, Boris (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2015 (zbornik).

6. Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2014 (zbornik).

7. Europeizacija hrvatske javne uprave / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2014 (zbornik).

8. Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013 (zbornik).

9. Agencije u Hrvatskoj / Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013 (zbornik).

10. Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (zbornik).

11. Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2009 (zbornik radova s međunarodnom recenzijom).

12. Novi Zakon o općem upravnom postupku-praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Narodne novine, 2009 (zbornik radova bez recenzije).

13. Modernizacija hrvatske uprave / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2003 (monografija).

14. Modernisation of the Croatian Public Administration / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2003 (monografija).

15. Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, Hrvatski pravni centar u Zagrebu, 2003 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Koprić, Ivan; Lalić Novak, Goranka; Vukojičić Tomić, Tijana.
Introduction: Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond // Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond / Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2019. Str. 25-37.

2. Koprić, Ivan; Škarica, Mihovil; Manojlović Toman, Romea.
Local Public Services and Austerity Measures in Croatia: Adaptations of the Resilient Social Model through the Central-Local Power and Blame Games // Local Public Services in Times of Austerity across Mediterranean Europe / Lippi, Andrea ; Tsekos, Theodore N. (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2019. Str. 167-191.

3. Koprić, Ivan; Crnković, Mateja; Lopižić, Iva.
Control of local governments in Croatia: Many components, still weak control // A threat to autonomy? Control and supervision of local and regional government activities / Max-Geis, Emmanuel ; Guérard, Stéphane ; Volmerange, Xavier (ur.).
Pariz : Institut Universitaire Varenne, 2018. Str. 91-112.

4. Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran.
Evaluation of the Decentralisation Programme in Croatia: Expectations, Problems and Results // Evaluating Reforms of Lacal Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results / Koprić, Ivan ; Wollmann, Hellmut ; Marcou, Gerard (ur.).
Switzerland : Palgrave Macmillan, 2018. Str. 243-260.

5. Koprić, Ivan; Hlynsdóttir, Eva Marín; Džinić, Jasmina; Borghetto, Enrico.
Institutional environments and mayors’ role perceptions // Political Leaders and Changing Local Democracy: The European Mayor / Heinelt, Hubert ; Magnier, Annick ; Cabria, Marcello ; Reynaert, Herwig (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2018. Str. 149-172.

6. Koprić, Ivan.
Public Administration Reforms in Eastern Europe: Naive Cultural Following, Hesitating Europeanization, or Search for Genuine Changes? // Public Administration Reforms in the new (Eastern( EU Member States. Post Accession Dimensions of Public Governance Convergence and Divergence / Kovač, Polonca ; Bileišis Mantas (ur.).
Ljubljana : Faculty of Administration, University of Ljubljana ; Myklos Romeris University, 2017.. Str. 2-26.

7. Koprić, Ivan.
Reform of the Croatian Public Administration: Between Patchy Europeanization and Bumpy Modernization // Publi Administration Reforms in the new (Eastern) EU Member States. Post Accession Dimensions of Public Governanence. ce Convergence and Diverg / Kovač, Polonca ; Bileišis Mantas (ur.).
Ljubljana : Faculty of Administration, University of Ljubljana ; Myklos Romeris University, 2017.. Str. 70-90.

8. Koprić, Ivan; Dubajić, Daria; Vukojičić Tomić, Tijana; Manojlović, Romea.
Croatia: Elections for Weak Counties When Regionalization Is Not Finished Yet // Regional and National Elections in Eastern Europe:Territoriality of the Vote in Ten Countries / Arjan H. Schakel (ur.).
London : Palgrave Macmillan UK, 2017. Str. 59-81.

9. Koprić, Ivan; Kovač, Polonca; Britvić Vetma, Bosiljka.
Zaštita prava građana u odnosu s javnom upravom: povijesni razvoj, sadašnje stanje i perspektive razvoja u Hrvatskoj i Sloveniji // Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja i potpora / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017. Str. 295-340.

10. Koprić, Ivan; Škarica, Mihovil.
Evaluacija neposrednog izbora načelnika i župana u Hrvatskoj nakon dva mandata: korak naprijed, dva nazad // Zbornik radova 7. međunarodne konferencije 'Razvoj javne uprave / Gongeta, Sanja ; Smoljić, Mirko (ur.).
Vukovar : Veleučilište 'Lavoslav Ružička' u Vukovaru, 2017. Str. 156-172.

11. Koprić, Ivan.
Institucionalno osnaživanje glavnog i velikih gradova u Hrvatskoj u funkciji jačanja njihovog kapaciteta za regionalnu suradnju // Mjesto i uloga gradova SEE (Jugoistočne Europe) u razvoju međuregionalne i međudržavne suradnje u okviru Dunavske i Jadransko-jonske evropske makroregije / Osmanković, Jasmina ; Pejanović, Mirko (ur.).
Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2016. Str. 39-57.

12. Koprić, Ivan.
Evaluacija, novi zakonski okvir i važnost upravljanja učinkovitošću u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te u državnoj i javnoj upravi Republike Hrvatske // Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi / Koprić, Ivan ; Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2016. Str. 3-38.

13. Koprić, Ivan.
Teritorijalna reorganizacija kao preduvjet učinkovitosti lokalne samouprave // Zbornik radova sa savjetovanja pročelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave / Udruga gradova (ur.).
Zagreb : Libusoft Cicom, 2016. Str. 81-88.

14. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran.
Local Government and Local Public Services in Croatia // Public and Social Services in Europe: From Public and Municipal to Private Sector Provision / Wollmann, Hellmut ; Koprić, Ivan ; Marcou, Gérard (ur.).
London, UK : Palgrave Macmillan UK, 2016. Str. 201-215.

15. Koprić, Ivan.
Suradnja jedinica kao instrument konsolidacije sustava lokalne samouprave: iskustva, mogućnosti i ograničenja // Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi / Koprić, Ivan ; Škarica, Mihovil ; Milošević, Boris (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2015. Str. 3-22.

16. Koprić, Ivan.
Teritorijalna organizacija Hrvatske: prema novom uređenju // Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske. / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015. Str. 21-44.

17. Koprić, Ivan.
Europski standardi i modernizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj // Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2014. Str. 12-34.

18. Koprić, Ivan.
Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj : Razvoj, stanje i perspektive // Lokalna samouprava i lokalni izbori : Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi : zakon o lokalnim izborima / Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013. Str. 3-63.

19. Koprić, Ivan.
Managing Public Affairs in South Eastern Europe: Muddled Governance // Governance: Is It for Everyone? / Ann Marie Bissessar (ur.).
New York : Nova Science Publishers Inc., 2012. Str. 25-47.

20. Koprić, Ivan.
Dvajset let javne uprave v samostojni Sloveniji // Razvoj slovenske javne uprave 1991-2011 / Kovač, Polonca ; Virant, Gregor (ur.).
Ljubljana, Slovenija : Uradni list Republike Slovenije, 2011. Str. 9-19.

21. Koprić, Ivan.
Nezavisni lokalni politički akteri u Hrvatskoj // Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. Str. 87-112.

22. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija.
Croatia // Government Agencies: Practices and Lessons from 30 Countries / Verhoest, K ; Van Thiel, S ; Bouckaert, G ; Laegreid, P (ur.).
London, New York : Palgrave MacMillan, 2011. Str. 266-276.

23. Koprić, Ivan.
Prijedlozi za reformu lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj // Zbornik radova „Teritorijalni ustroj i regionalizacija Republike Hrvatske u kontekstu europskih integracija“ / Cvitan, Onesin (ur.).
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2010. Str. 41-51.

24. Koprić, Ivan.
Teritorijalna organizacija Hrvatske: stanje, kriteriji za prosudbu racionalnosti i prijedlog novog sustava // Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010. Str. 109-144.

25. Koprić, Ivan.
Platni sustav i načela lokalne samouprave // Plaće i radni odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi / Koprić, Ivan ; Miletić, Edmond ; Vargašević, Ivana ; Pipunić, Sanda ; Rajko, Alen (ur.).
Zagreb : TEB – poslovno savjetovanje, 2010. Str. 9-30.

26. Koprić, Ivan.
Prijedlog okvira za novi klasifikacijski i platni sustav lokalnih službenika // Novo službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi / Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2009. Str. 109-120.

27. Koprić, Ivan.
Directly Elected Mayors on the Territory of the Former Yugoslavia: Between Authoritarian Local Political Top Bosses and Citizen-Oriented Local Managers // Local Political Leadership in Europe: Town Chief, City Boss or Loco President? / Delwit, Pascal ; Pilet, Jean-Benoit ; Reynaert, Herwig ; Steyvers, Kristof (ur.).
Brugge : Vanden Broele, 2009. Str. 335-365.

28. Koprić, Ivan.
Predgovor // Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2009. Str. 11-20.

29. Koprić, Ivan.
Novi Zakon o općem upravnom postupku kao poticaj ili prepreka modernizaciji hrvatske javne uprave? // Novi Zakon o općem upravnom postupku-praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Narodne novine, 2009. Str. 1-15.

30. Koprić, Ivan.
Predgovor: uprava u službi građana i opći upravni postupak // Novi Zakon o općem upravnom postupku-praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Narodne novine, 2009.

31. Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran.
Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava // Novi Zakon o općem upravnom postupku / Đerđa, Dario ; Đulabić, Vedran ; Gagro, Božo ; Jurić-Knežević, Dunja ; Kasabašić, Štefanija ; Koprić, Ivan ; Medvedović, Dragan ; Pičuljan, Zoran (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 75-98.

32. Koprić, Ivan.
Independent Local Lists in Croatia: In Search for a Composite Theoretical Frame // Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries / Marion Reiser, Everhard Holtmann (ur.).
Wiesbaden : VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2008. Str. 39-61.

33. Koprić, Ivan.
Regulatorna tijela kao novi oblik suradnje i sukobljavanja u hrvatskoj državnoj upravi // Država i uprava / Posavec, Zvonko ; Šimonović, Ivan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. Str. 55-63.

34. Koprić, Ivan.
Reforma hrvatske javne uprave: problemi, rješenja i zablude // Hrvatska država i uprava - stanje i perspektive / Pusić, Eugen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2008. Str. 49-65.

35. Koprić, Ivan.
Trendovi u razvoju i mogućnosti kvalitetnijeg upravnog obrazovanja u Hrvatskoj // Reforma pravnog obrazovanja / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2007. Str. 40-62.

36. Koprić, Ivan.
Regionalism and Regional Development Policy in Croatia // Political Studies of Pecs: Regional Decentralization in Central and Eastern Europe / Kovács Pálné, Ilona (ur.).
Pecs : University of Pécs, Department of Political Studies, 2007. Str. 87-110.

37. Koprić, Ivan.
Upravljanje procesom decentralizacije kao novi pristup razvoju sustava lokalne samouprave // Lokalna samouprava i decentralizacija / Lauc, Zvonimir (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Zagrebu, Pravni fakultet u Osijeku i Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2007. Str. 19-50.

38. Koprić, Ivan.
Temeljna načela i usmjerenja reforme javne uprave u Hrvatskoj // Javna uprava - nastavni materijali / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet i Društveno veleučilište, 2006. Str. 375-382.

39. Koprić, Ivan.
Modernizacija hrvatske uprave i upravno obrazovanje // Reforma hrvatske državne uprave / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2006. Str. 37-46.

40. Koprić, Ivan.
Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave // Javna uprava: nastavni materijali / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu, 2006. Str. 259-274.

41. Koprić, Ivan.
Uvodno izlaganje: Upravno sudovanje u svjetlu prilagodbe standardima EU // Reforma upravnog sudstva i upravnog postupanja / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava,, 2006.. Str. 58-63.

42. Koprić, Ivan.
Priority Areas in Reforming Governance and Public Administration in Croatia // Informatopolis 2005. Otvoreni dan suvremene javne uprave (zbornik radova) / Vrček, Neven ; Bača, Miroslav (ur.).
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 2005. Str. 21-36.

43. Koprić, Ivan.
Mjere za modernizaciju uprave u Hrvatskoj // Informatopolis 2005. Otvoreni dan suvremene javne uprave (zbornik radova) / Vrček, Neven ; Bača, Miroslav (ur.).
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 2005. Str. 7-19.

44. Koprić, Ivan.
Građani i uprava // Otvoreni dan suvremene javne uprave (zbornik radova) / Vrček, Neven ; Bača, Miroslav (ur.).
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 2005. Str. 1-5.

45. Koprić, Ivan.
Local Government Development in Croatia. Problems and Value Mix // Local Democracy in Post-Communist Europe / Baldersheim, Harald ; Illner, Michal ; Wollmann, Helmut (ur.).
Opladen : Leske&Budrich, 2003. Str. 181-210.

46. Koprić, Ivan.
Widening the Scope of Local Self-government Powers adn Narrowing Central Government Supervision // Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Faculty of Law, University of Zagreb : Croatian Law Centre, 2003. Str. 87-129.

47. Koprić, Ivan.
Harmonisation of Legislation and the Professional Basis of the Decentralisation Process in Croatia // Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Faculty of Law ; Croatian Law Centre, 2003. Str. 1-20.

48. Koprić, Ivan.
Modernisation of Croatian Public Administration: Issues, Proposals and Perspectives // Modernisation of Croatian Public Administration / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2003. Str. 477-491.

49. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Education of Administrative Personnel: Experiences and Challenges // Modernisation of Croatian Public Administration / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Faculty of Law, University of Zagreb : Konrad Adenauer Stiftung, 2003. Str. 213-252.

50. Ivanišević, Stjepan; Koprić, Ivan; Omejec, Jasna; Šimović, Jure.
Local Government in Croatia // Stabilization of Local Governments / Kandeva, Emilia (ur.).
Budapest : Local Government and Public Service Reform Initiative : Open Society Institute, 2001. Str. 179-240.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Pusić, Eugen; Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran.
Javna uprava : nastavni materijali / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Društveno veleučilište ; Pravni fakultet, 2006.

2. Koprić, Ivan.
Lokalna samouprava (nacrt skripta za studij javne uprave) .
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2005.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Musa, Anamarija; Koprić, Ivan.
What kind of agencification in Croatia: trends and future directions. // Transylvanian review of administrative sciences. 6 (2011) , S.I.; 33-53 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Manojlović Toman, Romea; Vukojičić Tomić, Tijana; Koprić, Ivan.
Neuspješna europeizacija hrvatske mjesne samouprave: nedovoljna atraktivnost ili loše institucionalno oblikovanje. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Croatian Academy of legal sciences yearbook. X (2019) ; 185-210 (članak, znanstveni).

2. Koprić, Ivan.
Decentralization as a Precarious Component of Contemporary European Governance: From Concepts to Practice. // NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. 9 (2016) ; 223-232 (članak, znanstveni).

3. Koprić, Ivan.
Otvorena pitanja rješavanja problema povrata imovine ili naknade za imovinu bivših zemljišnih zajednica. // Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration. 15 (2015) , 2; 545-557 (članak, znanstveni).

4. Koprić, Ivan.
Zašto i kakva reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. // Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration. 15 (2015) , 4; 993-998 (članak, znanstveni).

5. Koprić, Ivan.
Suvremena javna uprava i njezino proučavanje – kompleksnost i integracija. // Zbornik radova u čast prof. dr. Simeonu Gelevskom. 15 (2015) ; 15-39 (članak, znanstveni).

6. Koprić, Ivan.
Gradovi u hrvatskom sustavu lokalne samouprave. // Tim4pin. 2 (2015) ; 89-92 (članak, znanstveni).

7. Koprić, Ivan; Dubajić, Daria; Vukojičić Tomić Tijana.
County Elections in Croatia: On the Path to Genuine Regional Politics. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 15 (2015) , 2; 475-516 (članak, znanstveni).

8. Koprić, Ivan; Klarić, Mirko.
New Developments in Local Democracy in Croatia. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and comparative public administration. 15 (2015) , 2; 389-414 (članak, znanstveni).

9. Koprić, Ivan.
Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Croatian Academy of legal sciences yearbook. 5 (2014) , 1; 8-39 (članak, znanstveni).

10. Koprić, Ivan.
Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 5 (2014) ; 8-38 (članak, znanstveni).

11. Koprić, Ivan.
Problemi s decentralizacijom ovlasti – između ustavnih načela i stvarnosti. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 14 (2014) ; 133-148 (članak, znanstveni).

12. Koprić, Ivan.
Governance and Administrative Education in South Eastern Europe. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) ; 5-39 (članak, znanstveni).

13. Koprić, Ivan; Kovač, Polonca; Musa, Anamarija.
Agencies in Three South Eastern European Countries: Politics, Expertise and Law. // The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. 5 (2012/2013) , 2; 17-44 (članak, znanstveni).

14. Koprić, Ivan.
Consolidation, Fragmentation, and Special Statuses of Local Authorities in Europe. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 12 (2012) ; 1175-1196 (članak, znanstveni).

15. Koprić, Ivan.
Neka konceptualna pitanja europskog upravnog prostora. // Hrvatska pravna revija. 12 (2012) , 4; 51-61 (članak, znanstveni).

16. Koprić, Ivan.
Upravljanje učinkovitošću u javnim upravama u Jugoistočnoj Europi. // Riznica. 14 (2011) , 11; 46-52 (članak, znanstveni).

17. Koprić, Ivan.
Administrative Technology and General Administrative Procedure: Challenges and Changes in South-Eastern Europe. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 2; 435-454 (pregledni rad, znanstveni).

18. Koprić, Ivan.
Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 2 (2011) , 1; 1-39 (članak, znanstveni).

19. Koprić, Ivan.
Zakon o općem upravnom postupku i tehnološko unaprjeđenje uprave. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. LVII (2011) ; 43-75 (članak, znanstveni).

20. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Lalić Novak, Goranka.
Good Administration as a Ticket to the European Administrative Space. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 5; 1515-1560 (članak, znanstveni).

21. Koprić, Ivan.
Kriteriji za prosudbu racionalnosti teritorijalne organizacije lokalne i regionalne samouprave. // Riznica. 5 (2010) , 12; 40-47 (pregledni rad, znanstveni).

22. Koprić, Ivan.
Prijedlozi za reformu lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 4; 941-959 (članak, znanstveni).

23. Koprić, Ivan.
Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 1; 69-78 (članak, znanstveni).

24. Koprić, Ivan.
Roles and Styles of Local Political Leaders on the Territory of the Former Yugoslavia: Between Authoritarian Local Political Top Bosses and Citizen-Oriented Local Managers. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) ; 79-105 (članak, znanstveni).

25. Koprić, Ivan.
Neposredno birani načelnici: institucionalno oblikovanje, tradicija i kultura javnog sektora. // Anali hrvatskog politološkog društva. 5 (2009) ; 399-416 (članak, znanstveni).

26. Koprić, Ivan.
The Croatian Public Administration Is in a Stormy Period. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 3; 609-616 (članak, znanstveni).

27. Koprić, Ivan.
Upravljanje decentralizacijom kao nov pristup razvoju sustava lokalne samouprave. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 1; 95-133 (članak, znanstveni).

28. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran.
Europski standardi regulacije službi od općeg interesa : (kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji modernog kapitalizma. // Hrvatska javna uprava. 8 (2008) , 3; 647-688 (članak, znanstveni).

29. Koprić, Ivan.
Independent Local Lists in Croatia – In Search for a Composite Theoretical Frame. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 2; 335-375 (članak, znanstveni).

30. Koprić, Ivan.
Upravno sudovanje na području bivše Jugoslavije. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 6 (2006) , 1; 223-239 (izvorni rad, znanstveni).

31. Koprić, Ivan.
Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 5 (2005) , 1; 35-79 (članak, znanstveni).

32. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Prilagodba hrvatskog službeničkog sustava europskim standardima. // Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba. 4 (2005) ; 48-59 (članak, znanstveni).

33. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 4 (2002) , 3-4; 529-585 (pregledni rad, znanstveni).

34. Koprić, Ivan.
Uloga županija u hrvatskom sustavu lokalne samouprave i uprave 1990-ih i perspektive regionalizacije nakon Promjena Ustava iz 2000. godine. // Hrvatska javna uprava. 3 (2001) , 1; 63-87 (članak, znanstveni).

35. Koprić, Ivan.
Državna uprava i lokalna samouprava u Hrvatskoj 1990-2001. – vladavina prava ili politike?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 6; 1275-1295 (članak, znanstveni).

36. Koprić, Ivan.
Okviri, naglasci i perspektive aktualne decentralizacije u Hrvatskoj. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 3 (2001) , 3-4; 411-454 (članak, znanstveni).

37. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Masarić, Helena; Medvedović, Dragan.
Temeljni prijedlozi povodom nove regulacije statusa lokalnih službenika u Hrvatskoj. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 3 (2001) , 2; 283-329 (pregledni rad, znanstveni).

38. Koprić, Ivan.
Proširenje lokalnog samoupravnog djelokruga i sužavanje nadzora središnjih državnih organa. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 2 (2000) , 3; 391-436 (članak, znanstveni).

39. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Kriza socijalne države, reforme javne uprave i hrvatsko upravno osoblje. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 2 (2000) , 1; 25-82 (izvorni rad, znanstveni).

40. Koprić, Ivan.
Neke osnove za raspravu o reformi sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj. // Hrvatska javna uprava. 1 (1999) , 4; 599-608 (prethodno priopćenje, znanstveni).

41. Koprić, Ivan.
Organizacijska kultura u javnoj upravi. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 1 (1999) , 1; 97-137 (izvorni rad, znanstveni).

42. Koprić, Ivan.
Neka temeljna pitanja organizacije porezne uprave u Hrvatskoj. // Financijska praksa. 22 (1998) , 1/2; 142-183 (članak, znanstveni).

43. Koprić, Ivan.
Kultura, komunikacije i struktura upravnih organizacija. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 48 (1998) , 3; 295-326 (izvorni rad, znanstveni).

44. Koprić, Ivan.
Lokalni poslovi hrvatskih županija u svjetlu različitih europskih tradicija. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 47 (1997) , 5; 497-559 (izvorni rad, znanstveni).

45. Koprić, Ivan.
Komunikacijsko posredovanje utjecaja okoline na strukturnu hijerarhičnost upravne organizacije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 46 (1996) , 2; 179-206 (pregledni rad, znanstveni).

46. Koprić, Ivan.
Strukturna uvjetovanost uspostavljenosti formalnih kanala u komunikacijskoj mreži organizacije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 45 (1995) , 6; 715-751 (članak, znanstveni).

47. Koprić, Ivan.
Razna shvaćanja o organizaciji. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 43 (1993) , 5; 551-576 (članak, znanstveni).

48. Koprić, Ivan.
Odnos komunikacijskih kanala i pojedinih tipova kooperativnih društvenih odnosa. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 41 (1991) , 2-3; 187-201 (izvorni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Koprić, Ivan.
Reforma javne uprave u Hrvatskoj: ni bolni rezovi ni postupne promjene – nužna je nova upravna paradigma. // Političke analize. 7 (2016) ; 3-12 (članak, stručni).

2. Koprić, Ivan; Škarica, Mihovil.
Hrvatska 2014. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 16 (2016) , 1; 193-205 (članak, ostalo).

3. Koprić, Ivan; Škarica, Mihovil.
Hrvatska 2015. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 16 (2016) , 4; 913-921 (članak, ostalo).

4. Koprić, Ivan.
Europeizacija javne uprave u Hrvatskoj. // Tim4pin. 1 (2012) ; 96-101 (članak, ostalo).

5. Koprić, Ivan.
Reforma državne uprave i lokalne samouprave - treba li ukinuti male općine?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 59 (2011) , 5953; 1-3 (intervju, ostalo).

6. Koprić, Ivan.
Europeizacija upravnog sudovanja. // Riznica. 6 (2011) , 5; 33-39 (pregledni rad, ostalo).

7. Koprić, Ivan.
Razvoj slovenske javne uprave 1991-2011 (ur. Polonca Kovač i Gregor Virant)-prikaz knjige. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 11 (2011) , 3; 817-823 (prikaz, ostalo).

8. Koprić, Ivan.
Europski standardi upravnog postupanja. // Riznica. 11 (2011) , 12; 60-65 (članak, ostalo).

9. Koprić, Ivan.
Djelovanje Instituta za javnu upravu u razdoblju za svibanj 2008. - studeni 2010.. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 4; 1166-1173 (vijest, ostalo).

10. Koprić, Ivan.
Karakteristike sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) ; 371-386 (članak, stručni).

11. Koprić, Ivan.
Stanje lokalne samouprave u Hrvatskoj. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 10 (2010) ; 665-681 (članak, stručni).

12. Koprić, Ivan.
Stranke i javne politike ; izbori u Hrvatskoj 2007. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 10 (2010) , 2; 515-522 (prikaz, ostalo).

13. Koprić, Ivan.
Načela za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) ; 45-49 (članak, stručni).

14. Koprić, Ivan.
Institut za javnu upravu-aktivnosti. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) ; 1161-1164 (vijest, ostalo).

15. Koprić, Ivan.
Obrazovanje kao roba: moral ili politika?. // Revija za socijalnu politiku. 16 (2009) , 2; 189-190 (esej, ostalo).

16. Koprić, Ivan.
Je li moguće zapošljavanje najboljih ljudi u javnoj službi – nekoliko teorijskih i praktičnih pitanja. // Riznica. 11 (2009) ; 56-58 (članak, stručni).

17. Koprić, Ivan.
Lokalna samouprava i lokalni službenički sustav u Austriji i Finskoj. Hrvatska javna uprava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 3; 661-668 (članak, stručni).

18. Koprić, Ivan.
Managing Public Administration Reform in Croatia. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 3; 551-565 (članak, stručni).

19. Koprić, Ivan.
Prijedlog okvira za novi klasifikacijski i platni sustav lokalnih službenika. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 2; 395-406 (članak, stručni).

20. Koprić, Ivan.
Utemeljenje Nacionalnog vijeća za vrednovanje modernizacije državne uprave. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 4; 1157-1158 (vijest, ostalo).

21. Koprić, Ivan.
Inge Perko Šeparović: Izazovi javnog menadžmenta - dileme javne uprave. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 3; 743-748 (prikaz, ostalo).

22. Koprić, Ivan.
Pojmovnik. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 4; 1121-1130 (pojmovnik, ostalo).

23. Koprić, Ivan.
Poboljšanje pravnog okvira djelovanja Hrvatske agencije za telekomunikacije. // Informator : poslovno-pravni magazin. 55 (2007) ; 1-29 (članak, stručni).

24. Koprić, Ivan.
Proslov glavnog urednika. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 4; 837-839 (uvodnik, ostalo).

25. Koprić, Ivan.
Druga generacija poslijediplomskog specijalističkog studija "Javna uprava" na Sveučilištu u Zagrebu. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 4; 1105-1107 (vijest, ostalo).

26. Koprić, Ivan.
Konferencija Politics beyond the Mainstream. // Hrvatska javna uprava : � opis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 3; 825-826 (vijest, ostalo).

27. Koprić, Ivan.
Konferencija Comparing Local Political Leadership in Europe. // Hrvatska javna uprava : � opis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 3; 826-828 (vijest, ostalo).

28. Koprić, Ivan.
Razvoj metodologije i provedba pokusnog projekta funkcionalnog pregleda. // Hrvatska javna uprava. 6 (2006) , 1; 21-29 (pismo, stručni).

29. Koprić, Ivan.
Neki problemi primjene općeg upravnog postupka u Hrvatskoj. // Informator : poslovno-pravni magazin. 54 (2006) , 5422; 13-14 (članak, stručni).

30. Koprić, Ivan.
Upravno sudovanje u svjetlu prilagodbe europskim standardima. // Informator : poslovno-pravni magazin. 54 (2006) ; 1-2 (članak, stručni).

31. Koprić, Ivan.
Građani kao partneri: informiranje, konzultiranje i participiranje javnosti u kreiranju provedbene politike. // Hrvatska javna uprava : ?opis za teoriju i praksu javne uprave. 6 (2006) ; 251-263 (prikaz, ostalo).

32. Koprić, Ivan.
Bijela knjiga Europske unije o službama od općeg interesa (2004.): prijevod, I. dio. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 6 (2006) , 4; 35-49 (stručna redakcija prijevoda, ostalo).

33. Koprić, Ivan.
Djelovanje javnog sektora: drugi prekoatlantski dijalog. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 6 (2006) , 2; 201-202 (vijest, ostalo).

34. Koprić, Ivan.
O neposrednom izboru gradonačelnika i općinskog načelnika. // Informator. 53 (2005) , 5399; 9-9 (članak, stručni).

35. Koprić, Ivan.
Primopredaja vlasti i profesionalizacija uprave. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 52 (2004) , 5237; 1-3 (članak, stručni).

36. Koprić, Ivan.
Razvoj lokalne samouprave u Hrvatskoj (skraćena verzija). // Javna uprava. 38 (2002) , 2; 207-232 (izvorni znanstveni rad, ostalo).

37. Koprić, Ivan.
Neka pitanja suvremenog pravnog obrazovanja na Pravnom fakultetu u Zagrebu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 52 (2002) , 6; 1332-1344 (pregledni rad, stručni).

38. Koprić, Ivan.
Neke napomene povodom razmišljanja o eventualnoj reformi pravnog studija. // HAZard : list studenata Pravnog fakulteta. 6 (2002) ; 5-7 (članak, ostalo).

39. Koprić, Ivan.
Željko Pavić: Od antičkog do globalnog grada. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 6 (2001); 1469-1477 (prikaz, stručni).

40. Koprić, Ivan.
Eugen Pusić: Država i državna uprava. // Hrvatska javna uprava časopis za teoriju i praksu javne uprave. 1 (1999) , 3; 527-534 (prikaz, stručni).

41. Koprić, Ivan.
Komuniciranje i birokratizacija društva. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 20 (1987) , 2; 135-158 (članak, stručni).

42. Koprić, Ivan.
Razvitak formiranja društveno-političkih zajednica u SFRJ (tzv. administrativno-teritorijalna podjela). // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 20 (1987) , 1; 19-31 (članak, stručni).

43. Koprić, Ivan; Ramljak, Milan; Kregar, Josip; Ivanišević, Stjepan; Pusić, Eugen.
Birokracija ili autoregulacija ; alternative u socijalizmu. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 20 (1987) , 2; 121-124 (članak, stručni).

44. Koprić, Ivan.
Neke odrednice birokratskog fenomena po djelu Rudolfa Bahroa: "Alternativa ; Kritika realnog socijalizma". // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 19 (1986) , 1-2; 147-151 (prikaz, ostalo).

45. Koprić, Ivan.
Psihologija žrtve i vrednovanje u krivičnom pravu. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 19 (1986) , 1-2; 71-84 (članak, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Koprić, Ivan.
Daljnji koraci u decentralizaciji Hrvatske. // Zbornik radova povodom umirovljenja prof.dr.sc. Jure Šimovića. (2014).

2. Koprić, Ivan.
Suvremena javna uprava i njezino proučavanje – kompleksnost i integracija. // Zbornik radova u čast prof. dr. Simeona Gelevskog. (2014).

3. Koprić, Ivan; Rogić Lugarić, Tereza; Musa, Anamarija; Vukojičić, Tijana.
Financing Capital Governments in Transition Countries: Case Study - The City of Zagreb. // TBC. (2008).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Koprić, Ivan.
Towards Effective Regional Governance // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

2. Koprić, Ivan.
Glavne karakteristike postojećeg i prijedlog novog teritorijalnog ustrojstva Hrvatske - zašto nam treba teritorijalna reorganizacija? // Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu ; Pravni fakultet u Zagrebu, 2013. (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Koprić, Ivan.
Europeizacija upravnog sudovanja // Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2011. (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Koprić, Ivan.
Independent Actors in 2009 Local Elections in Croatia // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

5. Koprić, Ivan.
Novi instituti Zakona o općem upravnom postupku // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

6. Koprić, Ivan.
Independent Local Lists and Independent Candidates in Croatia – Salt for a Delicious Meal or Rotten Apples of a Transitional Local Political System? // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

7. Koprić, Ivan.
Managing Performance in Western Balkans Civil Service Structures – A 2009 HRM CoP Research // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

8. Koprić, Ivan.
Modernizacija i europeizacija hrvatskog upravnog postupka // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

9. Koprić, Ivan.
Značenje novog Zakona o upravnim sporovima za modernizaciju hrvatske javne uprave // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

10. Koprić, Ivan.
Razvoj javne uprave u Hrvatskoj // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

11. Koprić, Ivan; Ljubanović, Boris.
Restitution: The Experience of Croatia // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

12. Koprić, Ivan; Ljubanović, Boris.
Restitution: The Experience of Croatia // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

13. Koprić, Ivan.
CROQUIS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN CROATIA: Development, Current State and Main Processes // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

14. Marčetić, Gordana; Koprić, Ivan.
Building the System of Public Administration Education and Training in Croatia: Per Aspera ad Astra? // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

15. Koprić, Ivan.
Novi Zakon o općem upravnom postupku kao poticaj ili prepreka modernizaciji hrvatske javne uprave? // NOVI ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU: Praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, Zagreb ; Narodne novine d.d., 2009. 1-15 (plenarno predavanje,objavljeni rad).

16. Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran.
Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava // Novi Zakon o općem upravnom postupku / Đerđa, Dario ; Đulabić, Vedran ; Gagro, Božo ; Jurić-Knežević, Dunja ; Kasabašić, Štefanija ; Koprić, Ivan ; Medvedović, Dragan ; Pičuljan, Zoran (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. 75-98 (plenarno predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Koprić, Ivan.
Upravno obrazovanje: modeli, trendovi, stanje i perspektive // 10. Forum za javnu upravu.
47-53 (pozvano predavanje,objavljeni rad).

2. Koprić, Ivan.
Good Administration and Good Governance as the Key Elements of the European Administrative Space // .
(pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Koprić, Ivan; Džinić, Jasmina.
Local and Regional Governance in Europe: For a New Comparative Framework // .
(pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Koprić, Ivan.
Regionalizacija Hrvatske između razuma i emocija // Aktualnosti regionalne i lokalne samouprave.
2014. 35-51 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Koprić, Ivan.
Problemi s decentralizacijom ovlasti- između ustavnih načela i stvarnosti // Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora u svijetlu dvadesetgodišnjeg iskustva.
(pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

6. Koprić, Ivan.
Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igračka u rukama politike // 1. forum za javnu upravu / Zakošek, Nenad (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung ; Institut za javnu upravu, 2012. 7-27 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

7. Koprić, Ivan; Lalić-Novak, Goranka; Musa, Anamarija.
What is good administration in European terms? Legal and institutional adjustments as a ticket to European administrative space // .
(pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

8. Koprić, Ivan; Nikšić, Saša.
Upravni ugovori - područje primjene i primjena prava // Zbornik 48. susreta pravnika, Opatija '10. / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2010. 271-303 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

9. Koprić, Ivan.
Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves // Papers for the IPSA XXI World Congress of Political Science Global Discontent? Dilemmas of Change.
(pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Koprić, Ivan; Manojlović, Romea.
Participacija građana u lokalnoj samoupravi - nova hrvatska pravna regulacija i neka komparativna iskustva // Četvrti Skopsko-zagrebački pravni kolokvij: Zbornik radova / Davitkovski, Borče (ur.).
Skopje : Pravni fakultet, 2013. 9-35 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Koprić, Ivan; Vukojičić-Tomić, Tijana.
Lokalni politički sustav nakon uvođenja neposrednog izbora načelnika : stanje i prijepori // Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj : zbornoik radova / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu ; Pravni fakultet Sveučilišta, 2013. 155-188 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Koprić, Ivan.
Administrative Technology and General Administrative Procedure: Challenges and Changes in South-East Europe (The GAPA reforms in the SEE as an interplay between the rule of law tradition and political pressure on the rationalization of public administration) // .
(međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Koprić, Ivan.
Europski upravni prostor – različiti pristupi, slični ishodi // Zbornik Pravniot Fakultet „Justinijan Prvi“ vo Skopje / Borče Davitkovski (ur.).
Skopje, Makedonija : Pravni fakultet, 2011. 6-40 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Koprić, Ivan.
Od javnih službi do službi od općeg interesa: nova europska regulacija i njezin odraz u modernim upravnim sustavima // Zbornik radova Drugog skopsko-zagrebačkog pravnog kolokvija.
Skopje : Pravni fakultet Justinijan Prvi Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij, 2009. 27-49 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Koprić, Ivan.
Novi Zakon o općem upravnom postupku – tradicija ili modernizacija? // / Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2009. 21-52 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Koprić, Ivan.
Razvoj i problemi agencijskog modela s posebnim osvrtom na nezavisne regulatore // Agencije u Hrvatskoj : regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013. 1-29 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

2. Koprić, Ivan.
Prijedlozi za reformu lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj // Zbornik radova „Teritorijalni ustroj i regionalizacija Republike Hrvatske u kontekstu europskih integracija“.
Split : Pravni fakultet u Splitu, 2010. 41-51 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Koprić, Ivan.
Kritična važnost kapaciteta javne uprave za pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: jesu li važnije političke zapreke ili upravne mogućnosti? // Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjetima / Vašiček, Damir (ur.).
Opatija : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2009. 147-159 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

4. Koprić, Ivan.
Neposredni izbor načelnika: prednosti i ograničenja // Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjetima / Vašiček, Damir (ur.).
Opatija : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2009. 161-168 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

5. Koprić, Ivan.
Modernizacija hrvatske uprave: pitanja, prijedlozi i perspektive // / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2003. 439-452 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi // / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2003. 191-227 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Koprić, Ivan.
Lokalna i regionalna samouprava u Hrvatskoj: k policentričnoj zemlji // Hrvatski pravni sustav.
(predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Koprić, Ivan.
Decentralizacija Hrvatske – daljnji koraci // CD izdanje.
1-4 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

3. Koprić, Ivan.
Racionalizacija lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj // Bilten Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2010. 1-10 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

4. Koprić, Ivan.
Novi Zakon o općem upravnom postupku – tradicija ili modernizacija? // Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa "Novi Zakon o općem upravnom postupku i modernizacija hrvatske uprave".
(predavanje,objavljeni rad,stručni).

5. Koprić, Ivan.
Privlačenje i zadržavanje najboljih ljudi u javnoj službi // Projekt UNDP-a "Attracting and Retaining the Best People in Civil Service at Western Balkan".
2009. (predavanje,objavljeni rad).

6. Koprić, Ivan; Stražnik, Štefica; Karlovčan- Đurović, Ljiljana; Ljubanović, Boris; Antić, Teodor; Đulabić, Vedran; Marčetić, Gordana; Matešić, Goran; Stipić, Milan.
Opći upravni postupak i postupak inspekcijskog nadzora - odnos općeg upravnog postupka i posebnih procedura // Novi Zakon o općem upravnom postupku - praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d. Zagreb i Institut za javnu upravu Zagreb, 2009., 2009. 141-172 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

7. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Prilagodba hrvatskog službeničkog sustava europskim standardima // Bilten tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba, br. 31. od 17.2.2005..
(objavljeni rad).

8. Koprić, Ivan.
Administrative Procedures on the Territory of Former Yugoslavia // .
(predavanje,objavljeni rad).

9. Koprić, Ivan.
Administrative Justice on the Territory of Former Yugoslavia // .
(predavanje,objavljeni rad).

10. Pusić, Eugen; Palarić, Antun; Koprić, Ivan.
Modernizacija hrvatske javne uprave // Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba Pravnika Grada Zagreba br. 3. od 2004. godine / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003. 27-62 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

11. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi // .
(predavanje,objavljeni rad).

12. Koprić, Ivan.
Neke osnove za raspravu o reformi sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj // 1. savjetovanje Javna uprava u demokratskom društvu : zbornik radova / Pusić, Eugen ; Medvedović, Dragan (ur.).
Zagreb : Organizator, 1999. 121-129 (poster,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Koprić, Ivan; Kovač, Polona; Musa, Anamarija.
Agencies between expertise, politics and law: the cases of three transition countries in South Eastern Europe // .
(poster,sažetak,znanstveni).

2. Koprić, Ivan; Jambrač, Josip.
Teritorijalni preustroj Hrvatske u vremenskoj perspektivi – što nas očekuje u perspektivi narednih pet godina? (zajedničko izlaganje s Josipom Jambračem), // .
(predavanje,sažetak).

3. Koprić, Ivan.
Human Resources Management in Western Balkan Countries: New Promises and Old Diseases // .
(predavanje,sažetak).

4. Koprić, Ivan.
Pravni položaj i nadležnosti lokalne samouprave // Od vezanosti do autonomije.
2003. 25-28 (sažetak).

5. Koprić, Ivan.
Proširenje samoupravnog djelokruga i sužavanje nadzora // Stručne osnove za reformu lokalne samouprave u Hrvatskoj.
2000. 17-20 (sažetak).

6. Koprić, Ivan.
Elastičnija rješenja u pogledu upravljačke strukture u lokalnim samoupravnim jedinicama – osnovne teze // Stručne osnove za reformu lokalne samouprave u Hrvatskoj.
2000. (sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Koprić, Ivan; Manojlović, Romea; Đurman, Petra.
Development of local democracy in Croatia – Two steps forward, one step back. Or vice versa? // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Koprić, Ivan; Dubajić, Daria; Vukojičić Tomić, Tijana; Manojlović, Romea.
Regional and National elections in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Koprić, Ivan; Klarić, Mirko.
New Developments in Local Democracy in Croatia and Its Neighbouring Countries // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

4. Koprić, Ivan.
Administrative Contracts // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

5. Koprić, Ivan.
New Administrative Justice and Administration as a Key Element of the European Administrative Space // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

6. Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Jurlina-Alibegović Dubravka.
Provision of Public/Social Services in Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

7. Koprić, Ivan.
Potreba, mogućnosti i pravci reforme lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

8. Koprić, Ivan.
Administrative Efficiency and Simplification of Administrative Procedures // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

9. Koprić, Ivan.
Agencijski model javne uprave u Hrvatskoj i Srbiji // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

10. Koprić, Ivan; Dubajić, Daria.
Regional Elections in Croatia: What Is New Since 2013 Local Elections // .
(ppt prezentacija,znanstveni).

11. Koprić, Ivan.
Europeanization as a Remedy for Muddled Governance in South-Eastern Europe // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

12. Koprić, Ivan.
Reform of the Law on General Administrative Procedures the Croatian Experience // Conference Good Administration through a modern system of administrative procedures.
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

13. Koprić, Ivan; Dubajić, Daria; Vukojičić Tomić, Tijana.
Regional Elections in Croatia: From Third-Order County Elections to Genuine Regional Politics // .
(ppt prezentacija,znanstveni).

14. Koprić, Ivan.
Deset koraka u osiguranju transparentnosti lokalne i regionalne samouprave – upute za praksu // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

15. Koprić, Ivan.
The Constitutional Status of Local Government in Comparative Perspective – The Croatian Case // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

16. Koprić, Ivan.
Birokratske prepreke slobodnoj investicijskoj klimi // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

17. Koprić, Ivan.
Pod kojim je uvjetima moguća reforma javne uprave u Hrvatskoj? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

18. Koprić, Ivan; Đulabić, Vedran.
Regionalism and Regional Policy in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

19. Koprić, Ivan.
Local and Regional Government Reform in Croatia – A Few Suggestions // .
(neobjavljeni rad).

20. Koprić, Ivan.
Značenje Političko-kameralnog studija za današnje visoko obrazovanje u Hrvatskoj // .
(neobjavljeni rad).

21. Koprić, Ivan.
Sustav transparentnosti lokalnih vlasti // .
(neobjavljeni rad).

22. Koprić, Ivan.
Nezavisne izborne liste // .
(neobjavljeni rad).

23. Koprić, Ivan.
Reform of the Law on General Administrative Procedures – the Croatian Experience // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

24. Koprić, Ivan.
Hrvatska javna uprava u krizi: od nemila do nedraga // .
(neobjavljeni rad).

25. Koprić, Ivan.
Local Political Actors in Croatia // .
(neobjavljeni rad).

26. Koprić, Ivan.
Europski standardi lokalne samouprave // .
(neobjavljeni rad).

27. Koprić, Ivan.
Decentralizacija i gradovi (uloga mjesne samouprave) // .
(neobjavljeni rad).

28. Marčetić, Gordana; Koprić, Ivan; Pičuljan, Zoran.
Tribina o nastavku upravnog studija // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

29. Koprić, Ivan.
Strategies of Administrative Change // .
(predavanje,ppt prezentacija).

30. Koprić, Ivan.
EU Accession and Administrative Change // .
(predavanje,ppt prezentacija).

31. Koprić, Ivan.
Empirijsko istraživanje neposrednog izbora gradonačelnika u državama na području bivše Jugoslavije // .
(predavanje,ppt prezentacija).

32. Koprić, Ivan.
Upravne promjene u Hrvatskoj: mogućnosti rješavanja spornih situacija upravnog prava bez suđenja // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

33. Koprić, Ivan.
Problemi, poteškoće i ograničenja Strategije reforme državne uprave za razdoblje 2008.-2011. // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

34. Koprić, Ivan.
Public Administration Reform Management System in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

35. Koprić, Ivan.
Komentar temeljne studije skupa "Smjernice i preporuke za učinkovitiju vertikalnu koordinaciju u integralnom upravljanju obalnim područjem u Hrvatskoj" // .
(predavanje,ppt prezentacija).

36. Koprić, Ivan.
Problemi, rješenja i zablude u reformi hrvatske javne uprave // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

37. Koprić, Ivan.
Directly Elected Mayors on the Territory of Former Yugoslavia: Between Authoritarian Local Political Top Bosses and Citizen-Oriented Local Menagers // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

38. Koprić, Ivan.
Deset godina stupanja na snagu Europske povelje o lokalnoj samoupravi u RH // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

39. Koprić, Ivan.
Kritički osvrt na zakonska rješenja o neposrednom izboru čelnika lokalne izvršne vlasti // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

40. Koprić, Ivan.
Izlaganje na okruglom stolu povodom predstavljanja knjige prof. dr. sc. Roberta Blaževića „ Upravna znanost“ // .
(neobjavljeni rad).

41. Koprić, Ivan.
Glavni problemi i mogući koraci u reformi hrvatske javne uprave // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

42. Koprić, Ivan.
Potpora reformi javne uprave i državne službe // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

43. Koprić, Ivan.
Nova europska regulacija javnih službi i Republika Hrvatska // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

44. Koprić, Ivan.
Impacts of Public Sector Modification // .
(neobjavljeni rad).

45. Koprić, Ivan; Rogić Lugarić, Tereza; Musa, Anamarija; Vukojičić Tijana.
The City of Zagreb ; Position and Development in the Croatian Governance and Public Finance System // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

46. Koprić, Ivan.
Regulatorna tijela kao novi oblik suradnje i sukobljavanja u hrvatskoj javnoj upravi // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

47. Koprić, Ivan.
Trends in Formulating the Status of the Civil Servants in Europe // .
(neobjavljeni rad).

48. Koprić, Ivan; Rogić Lugarić, Tereza; Musa, Anamarija; Vukojičić Tijana.
The City of Zagreb ; Position and Development in the Croatian Governance and Public Finance System // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

49. Koprić, Ivan.
Public Administration Reform Between Overpoliticization and Europeanization: Croatia as an Example // .
(predavanje,ppt prezentacija).

50. Koprić, Ivan.
Independent Local Lists in Croatia – In a Search for a Composite Theoretical Frame // .
(predavanje,ppt prezentacija).

51. Koprić, Ivan.
E-uprava, obrazovanje i stručno usavršavanje // .
(predavanje,ppt prezentacija).

52. Koprić, Ivan.
Europski standardi lokalne samouprave i upravljanje velikim gradovima // .
(predavanje,ppt prezentacija).

53. Koprić, Ivan.
Functional Reviews in Croatia // .
(predavanje,ppt prezentacija).

54. Koprić, Ivan.
Trendovi u razvoju i mogućnosti kvalitetnijeg upravnog obrazovanja u Hrvatskoj // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

55. Koprić, Ivan.
Upravljanje decentralizacijom kao novi pristup razvoju sustava lokalne samouprave // .
(poster,neobjavljeni rad,znanstveni).

56. Koprić, Ivan.
Reforma upravnog sudstva i upravnog postupanja // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

57. Koprić, Ivan.
Uprava u službi građana i modernizacija općeg upravnog postupka // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

58. Koprić, Ivan.
Modernizacija hrvatske uprave i upravno obrazovanje // .
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija).

59. Koprić, Ivan.
Trendovi u razvoju i mogućnosti kvalitetnijeg upravnog obrazovanja u Hrvatskoj // .
(predavanje,ppt prezentacija).

60. Koprić, Ivan.
Pristup javne uprave socijalnim pitanjima // .
(predavanje,ppt prezentacija).

61. Koprić, Ivan.
E-vlada i e-uprava u Hrvatskoj: između mita i stvarnosti // .
(predavanje,ppt prezentacija).

62. Koprić, Ivan.
Novi pravni okvir za regionalni razvoj // .
(predavanje,ppt prezentacija).

63. Koprić, Ivan.
Modernizacija javne uprave u Hrvatskoj // .
(predavanje,ppt prezentacija).

64. Koprić, Ivan.
Suggestions for Public Administration Reform in Croatia // .
(predavanje,ppt prezentacija).

65. Koprić, Ivan.
Modernizacija hrvatske javne uprave // .
(predavanje,ppt prezentacija).

66. Koprić, Ivan.
Reforma državne uprave u Hrvatskoj: poticaji, mogućnosti i ograničenja // .
(predavanje,ppt prezentacija).

67. Koprić, Ivan.
Decentralizacija i lokalna samouprava – problemi i perspektive zemalja u tranziciji // .
(predavanje,ppt prezentacija).

68. Koprić, Ivan.
Modernizacija i europeizacija hrvatske javne uprave // .
(predavanje,ppt prezentacija).

69. Koprić, Ivan.
Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave // .
(predavanje,ppt prezentacija).

70. Koprić, Ivan.
Decentralizacija u Hrvatskoj: mitovi i mogućnosti // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

71. Koprić, Ivan.
Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

72. Koprić, Ivan.
Razvoj lokalne samouprave u Hrvatskoj od 1990. godine // .
(predavanje,ppt prezentacija).

73. Koprić, Ivan.
Pravni položaj i nadležnosti lokalne samouprave // .
(predavanje,ppt prezentacija).

74. Koprić, Ivan.
Decentralizacija u Hrvatskoj – mitovi i mogućnosti ; strukturalnim i funkcionalnim prilagodbama do optimalne lokalne samouprave // .
(predavanje,ppt prezentacija).

75. Koprić, Ivan; Marčetić Gordana; Miletić Edmond.
Lokalni službenici i namještenici // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

76. Antić, Teodor; Koprić, Ivan.
Lokalna samouprava // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

77. Koprić, Ivan.
Proširenje samoupravnog djelokruga i sužavanje nadzora te Elastičnija rješenja u pogledu upravljačke strukture u lokalnim samoupravnim jedinicama - osnovne teze // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Koprić, Ivan.
Položaj policijskih službenika u Republici Hrvatskoj: rezultati znanstvenog istraživanja i preporuke za poboljšanje, 2016. (ekspertiza).

2. Koprić, Ivan.
Hrvatska javna uprava i ekonomska kriza: velika očekivanja, velika razočaranja., 2015. (ostalo).

3. Koprić, Ivan.
Otvorena pitanja rješavanja problema povrata imovine ili naknade za imovinu bivših zemljišnih zajednica, 2014. (ekspertiza).

4. Koprić, Ivan.
Uz Nacrt novog Zakona o upravnom postupku Crne Gore, 2013., str. 1-19, za OECD/Sigmu i MUP Crne Gore., 2013. (stručni rad).

5. Koprić, Ivan; Aleksić, Dragana.
An Analysis of Current Custom and Practice of the Creation of Agencies, Authorities and Institutions, 2013. (stručni rad).

6. Koprić, Ivan; Dubajić, Daria; Vukojičić Tomić, Tijana.
Regional Elections in Croatia: From Third-Order County Elections to Genuine Regional Politics, 2013. (rad u postupku recenzije).

7. Koprić, Ivan; Vukojičić Tomić, Tijana.
The Right to Vote for Citizens Living Abroad: An Interview, 2012. (intervju).

8. Koprić, Ivan.
O restituciji (naknadi za oduzetu imovinu), 03.03.2011. (izlaganje i sudjelovanje u raspravi).

9. Koprić, Ivan.
Analiza podataka prikupljenih temeljem Obrasca o provedbi Zakona o savjetima mladih, 2011. (izvješće).

10. Koprić, Ivan.
Stručna podloga za tekst Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih, 2011. (stručna podloga).

11. Koprić, Ivan.
Komentar prijedloga doktorske disertacije Petre Goran, 2008. (komentar prijedloga doktorske disertacije).

12. Tišma, Sanja; Polić, Mario; Maleković, Sanja; Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Škrtić, Mira.
The Analysis of Salaries in Local Self-Government Units in the Republic of Croatia and Other Costs Related to Benefits in Local Self-Government Units in the Republic of Croatia, 2008. (elaborat).

13. Ben-Gera, Michal; Buratović, Vladimir; Koprić, Ivan; Kovačić, Marko; Ljubanović, Boris; Palmer, Stuart; Polić, Mario; Tišma, Sanja.
Consultancy Services for Functional Reviews and Implementing of the Pilot Project in Croatia, Functional Review Methodology, 2005. (izvješće).

14. Ben-Gera, Michal; Buratović, Vladimir; Koprić, Ivan; Kovačić, Marko; Ljubanović, Boris; Palmer, Stuart; Polić, Mario; Tišma, Sanja.
Consultancy Services for Functional Reviews and Implementation of the Pilot Project in Croatia, Interim Report, 2005. (izvješće).

15. Ben-Gera, Michal; Buratović, Vladimir; Koprić, Ivan; Kovačić, Marko; Ljubanović, Boris; Palmer, Stuart; Polić, Mario; Tišma, Sanja.
Savjetodavne usluge za funkcionalna preispitivanja i provedbu pilot projekta u Hrvatskoj, Završni izvještaj, 2005. (izvješće).

16. Koprić, Ivan.
Poslovnik o radu predstavničkog tijela, 2003. (ekspertiza).

17. Koprić, Ivan.
Odnos predstavničkog i izvršnog tijela, 2003. (ekspertiza).

18. Koprić, Ivan.
Raspuštanje predstavničkog tijela, 2003. (ekspertiza).

19. Koprić, Ivan.
Preporuke i mjere za ostvarenje pravne države sukladne EU standardima, 2003. (ekspertiza).

20. Koprić, Ivan.
Proces decentralizacije, 2001. (popularan rad).

21. Koprić, Ivan.
Dekoncentracija, devolucija, 2001. (enciklopedijska natuknica).

22. Medvedović, Dragan; Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Public Administration and Civil Service Reform in Croatia, 2001. (stručni rad).

23. Koprić, Ivan.
Izvještaj o radu povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Grad Vrbovec, 2000. (izvješće).

24. Koprić, Ivan.
Lokalni poslovi županija, 1997. (izvješće).

25. Koprić, Ivan.
Osoblje Zagrebačke županije, 1997. (izvješće).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Lopižić, Iva.
Utjecaj kapaciteta lokalne samouprave na teritorijalnu državnu upravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 28.12. 2017, 399 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

2. Vukojičić Tomić, Tijana.
Zapošljavanje društvenih manjina u javnoj upravi / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 28.12. 2016, 379 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

3. Džinić, Jasmina.
Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 09.04. 2014, 468 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

4. Giljević, Teo.
Utjecaj organizacijskih varijabli na upravnu koordinaciju / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 02.12. 2014., 380 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

5. Huzanić Jerkov, Anđela.
Europeizacija civilne zaštite u Hrvatskoj / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Centar za poslijediplomske studije, 5.12. 2014., 87 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

6. Manojlović, Romea.
Utjecaj odabranih organizacijskih varijabli na mjerenje učinka upravnih organizacija / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 17.12. 2014., 509 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

7. Jambrač, Josip.
Problematika održivosti teritorijalnog ustroja u Republici Hrvatskoj / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Centar za poslijediplomske studije, 08.11. 2013, 107 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

8. Lichtner Kristić, Mirjana.
Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Centar za poslijediplomske studije, 8.11. 2013, 85 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

9. Škarica, Mihovil.
Lokalni poslovi i suradnja jedinica lokalne samouprave / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 06. 12. 2013., 447 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

10. Karapandža, Gordana.
Sustavi motivacije lokalnih službenika - iskustva zemalja na području Zapadnog Balkana / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Centar za poslijediplomske studije, 21.12. 2012, 71 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

11. Lalić Novak, Goranka.
Pravni i institucionalni aspekti azila / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 08.06. 2012, 499 str. Voditelj: Padjen, Ivan ; Koprić, Ivan.

12. Pičuljan, Zoran.
Pravno uređenje, temeljna obilježja i tendencije u razvoju suvremenih službi vanjskih poslova / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 18.07. 2012, 432 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

13. Rajčić, Davor.
Usporedna analiza pravne regulacije visokog obrazovanja / magistarski rad.
Zagreb : Centar za poslijediplomske studije, 21.12. 2012, 223 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

14. Skoko, Renata.
Regionalizam i regionalizacija Hrvatske / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Centar za poslijediplomske studije, 19.07. 2012, 90 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

15. Đulabić, Vedran.
Utjecaj institucionalnog okvira regionalne politike na regionalnu samoupravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 03.03. 2011, 515 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

16. Franulović, Dalibor.
Usporedba resora unutarnjih poslova u nekoliko zemalja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 30.12. 2011., 104 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

17. Hus, Goranka.
Pravna zaštita u službeničkim odnosima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Pravni fakultet u Zagrebu, 20.04.2011. 2011., 87 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

18. Hus, Goranka.
Pravna zaštita u službeničkim odnosima / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Centar za poslijediplomske studije, 20.04. 2011, 87 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

19. Crnković, Mateja.
Usporedba hrvatske i poljske lokalne samouprave / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 05.10. 2010, 50 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

20. Vraneković, Vlatka.
Usporedba lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj / diplomski rad.
Zagreb : Centar za poslijediplomske studije, 21.04. 2010, 93 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

21. Džafović, Senada.
Suvremeni utjecaj na razvoj, organizaciju i djelovanje civilne zaštite u Republici Hrvatskoj / diplomski rad.
Zagreb : Centar za poslijediplomske studije, 27.02. 2009, 79 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

22. Musa, Anamarija.
Europeizacija i agencijski model javne uprave / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 08.12. 2009, 546 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

23. Kos Črnčec, Mladenka.
Reforme u sustavu obrane: prilagodba službeničkog sustava standardima euroatlantskih integracija / diplomski rad.
Zagreb : Centar za poslijediplomske studije, 12.11. 2008, 83 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

24. Kuzle, Karla.
Usporedna analiza razvoja državne uprave u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji / diplomski rad.
Zagreb : Centar za poslijediplomske studije, 05.12. 2008, 75 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

25. Crnogaća, Dražen.
Personalni aspekti modernizacije hrvatske porezne uprave / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 05.01. 2007, 287 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

26. Đulabić, Vedran.
Upravni aspekti regionalne politike / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 21. 06. 2007, 276 str. Voditelj: Prof. dr. Ivan Koprić.

27. Marčetić, Gordana.
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 11.12.2006 2006, 392 str. Voditelj: Koprić, Ivan.

28. Marčetić, Gordana.
Javni službenici u zemljama postsocijalističke tranzicije / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 29.10. 2004, 352 str. Voditelj: Koprić, Ivan.
 

Izabrane publikacije

 1. Hrestomatija upravne znanosti, svezak I. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1998., suautor.
 2. Hrestomatija upravne znanosti, svezak II. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1998., suautor.
 3. Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1999., (autor, znanstvena monografija).
 4. Modernizacija hrvatske uprave. Zagreb, Društveno veleučilište u Zagrebu, 2003., suautor, priređivač i urednik.
 5. Modernisation of the Croatian Public Administration. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003., suautor, priređivač i urednik.
 6. Legislative Framework for Decentralisation in Croatia. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu i Hrvatski pravni centar u Zagrebu, Zagreb, 2003., suautor, priređivač i urednik.
 7. Javna uprava – nastavni materijali. Zagreb, Pravni fakultet i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2006., urednik i suautor.
 8. Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj. Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2009., zbornik radova s međunarodnom recenzijom, suautor i suurednik.
 9. Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene. Institut za javnu upravu i Narodne novine, Zagreb, 2009., urednik i suautor.
 10. Attracting and Retaining the Best People in the Civil Service. UNDP, Sarajevo, RCPAR, Athens, HRM CoP in Western Balkans, 2009., autor.
 11. Upoznavanje s novim Zakonom o općem upravnom postupku. Zagreb: Udruga općina Republike Hrvatske, 2010., str. 1-35 (priručnik), autor.
 12. Managing Performance in the Western Balkan Civil Service Structures. UNDP, Bratislava, RCPAR, Athens, 2010., autor.
 13. Europski upravni prostor. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2012., suautor.
 14. Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, Zagreb, Institut za javnu upravu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013., urednik i suautor.
 15. Agencije u Hrvatskoj: regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, Zagreb, Institut za javnu upravu, 2013., suurednik i suautor.
 16. Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj. Zagreb, Institut za javnu upravu, 2013., suurednik i suautor.
 17. Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. Zagreb, Institut za javnu upravu, 2014., zbornik radova s međunarodnom recenzijom, suautor i urednik.
 18. Upravna znanost: javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. Zagreb, Pravni fakultet, 2014., udžbenik, suautor.
 19. Europeizacija hrvatske javne uprave. Zagreb, Pravni fakultet, 2014., urednik i suautor.
 20. Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Zagreb, Institut za javnu upravu, 2015., suurednik i suautor.
 21. Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2016., zbornik radova s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom, suurednik i suautor.
 22. Hellmut Wollmann, Ivan Koprić, Gerard Marcou (eds.) Public and Social Services in Europe: From Public and Municipal to Private Sector Provision. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016., suurednik i suautor.
 23. Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans. Comparative Study prepared and written by the Institute of Public Administration, Zagreb, Croatia, for Regional School of Public Administration, Danilovgrad, Montenegro, 2016., suautor.
 24. Ivan Koprić, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora? Zagreb: Institut za javnu upravu, 2017., zbornik radova s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom, suurednik i suautor.
 25. Ivan Koprić, Polonca Kovač (ur.) European Administrative Space: Spreading Standards, Building Capacities. Bratislava: NISPAcee, 2017
 26. Ivan Koprić, Hellmut Wollmann, Gérard Marcou (eds.) Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results. London: Palgrave Macmillan, 2017. (u objavi)