Ciljevi kolegija
– Upoznati studente s razvojem menadžerskih pristupa u državnoj i javnoj upravi.
– Upoznati studente s metodama i instrumentima javnog menadžmenta koji se primjenjuju u upravljanju suvremenim organizacijama javne uprave i javnog sektora.
– Upoznati studente s obilježjima i učincima suvremenih menadžerskih reformi.
– Upoznati studente s provođenjem menadžerskih reformi u pojedinim europskim zemljama.

Sadržaj kolegija
Poduzetništvo i menadžment. Ekonomske vrijednosti, poduzetništvo i menadžment u državnoj i javnoj upravi. Od kameralizma do novog javnog menadžmenta. Počeci menadžerskog pristupa javnom sektoru (Woodrow Wilson, Leonard White, Fredrick W. Taylor i drugi). Klasici menadžerskog pristupa: Luther Gulick, Luther Urwick, Chester Barnard, Mary Parker Follett. Mehanicistički i instrumentalni pristup organizacijske teorije. Javni menadžment i preskriptivni pristup u organizacijskoj teoriji i znanosti o javnoj upravi. Suvremene menadžerske reforme: od ekonomičnosti i efikasnosti do efektivnosti i kvalitete javnih usluga. Strukturalne mjere i učinci menadžerskih reformi. Funkcionalne mjere i učinci. Personalne mjere i učinci. Ostali učinci. Upravne reforme u pojedinim europskim zemljama. Primjeri menadžerskih institucija, koncepata i pristupa. Izvršne agencije. Re- inženjering. Posebni položaj rukovodećeg osoblja: javni menadžeri. City manager. Promjene u službeničkim odnosima. Menadžerska kultura. Od procedura prema učincima. Kompeticija i javno tržište. Naplata javnih usluga. Privatizacija, outsourcing, contracting out i slične mjere jačanja privatne inicijative u javnoj sferi.