Kolegij pruža obuhvatan pregled suvremenih reformi javne uprave u Europi, s posebnim naglaskom na promjene u upravnom razvoju u okviru i uslijed članstva u Europskoj uniji. Tri s temeljne komponente: komparativna (prvi dio), europska (drugi dio) te hrvatska (treći dio). U prvom se dijelu analiziraju upravne reforme u europskim državama, uključujući promjene u status službenika, proces decentralizacije i načelo supsidijarnosti, te razvoj u pogledu kvalitete i inovacija u javnoj upravi, s posebnim osvrtom na učinkovitost i odgovarajuće regulatorne instrumente. . U drugom dijelu se analizira promjena uloge javne uprave u EU, posebno u smislu napora koje EU čini kako bi pomogla zemljama kandidatkinjama da reformiraju svoje uprave. pruža se uvid u novu europsku politiku i regulaciju u odnosu na pružanje javnih usluga (public services) kao i institucionalne posljedice tog trenda koje se odražavaju u bujanju regulatornih agencija. Konačno, analizira se uloga javne uprave u implementaciji i koordinaciji europskih politika. Treći dio kolegija nudi uvod i pregled reforme javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj, u smislu modernizacije središnje državne uprave te poboljšanja pružanja javnih usluga, kako na lokalnom tako na centralnom nivou, uz poseban osvrt na tematiku regulacije. Na temelju prethodno obrađenih nastavnih jedinica studenti će biti u mogućnosti ocijeniti relativne uspjehe hrvatskog procesa upravne reforme unutar europskog i EU konteksta.