Uvod: Vrijednosti i javna uprava; Utjecaj doktrine na upravnu praksu: sistematiziranje iskustva i orijentiranje iskustva; Rani razvoj upravne doktrine. Kameralizam i nauka o policiji; Doktrina nove javne uprave i glavni proponenti (Frederickson, Waldo, Marini, Chandler i dr.); Kriza socijalne države i neoliberalizam; Novi javni menadžment; Efekti suvremenih menadžerskih reformi; Dobra vladavina i dobra uprava; Stvaranje instrumenata za dobro upravljanje; Završno predavanje: Pouke za Hrvatsku.