Ciljevi kolegija
– Upoznati studente s razvojem teorije organizacije i različitim pravcima u okviru teorije organizacije, od početaka razmišljanja o organizaciji, pojavi teorije organizacije do postmodernih teorijskih pristupa.
– Upoznati studente s razmišljanjima o upravnoj organizaciji kao socijalnom sustavu, položajem i odnosima članova organizacije te drugim organizacijskim i kontekstualnim varijablama.
– Upoznati studente sa suvremenim razmišljanjima i stanjem teorije organizacije.

Sadržaj kolegija
1. Razvoj teorije organizacije
Rana razmišljanja o organizaciji. Pojava teorije organizacije. Normativni i empirijski pristup. Mehanicistički pravac. F. W. Taylor i H. Fayol. Klasična organizacijska škola. Škola “ljudskih odnosa” (human relations). Integracija klasične škole i škole “ljudskih odnosa”: C. I. Barnard i M. P. Follett. Teorija birokratske organizacije (birokratsko-monokratski tip) Maxa Webera. Funkcionalistička kritika Weberovog birokratskog modela (disfunkcije birokracije). Kritika racionalnosti organizacije. Teorija organizacijskog konflikta i moći. Teorija odlučivanja (decizionistički pravac). Teorija političke koalicije (interesno-politički pravac). Primjena teorije sustava na proučavanje organizacije. Teorija otvorenog sustava. Teorija samoreferentnih i autopoietskih sustava. Kibernetski pristup organizaciji. Komunikacijska teorija organizacije. Postmoderni teorijski pristupi: kulturološki pristup, institucionalni i neoinstitucionalni pristup, neoevolucionizam, teorija determinističkog kaosa, feministički pristup, etc.
2. Upravna organizacija kao socijalni sustav
Pojedinac u organizaciji. Ponašanje, uloga, sukob uloga. Motivi, potrebe, interesi, vrijednosti. Teorije motivacije i motivacijski modeli. Grupno ponašanje u organizaciji. Individualni motivi i grupni ciljevi. Kohezija i kontrola u grupi. Komunikacije u malim grupama. Vođenje i stilovi vodstva u grupi. Participacija i produktivnost u grupi. Organizacijska struktura. Formalna i neformalna struktura. Utjecaj veličine, tehnologije, okoline, kulture i komunikacija na strukturu organizacije. Disfunkcije hijerarhijske strukture. Teorija razvoja kooperativnih odnosa. Novi strukturni oblici: od hijerarhije do mrežne strukture. Moć u organizaciji. Pojam utjecaja, moći i vlasti. Temelji i vrste moći. Intenzitet, područje i opseg moći. Kontrola neizvjesnosti kao izvor moći u organizaciji. Istraživanje moći u organizaciji. Sukob u organizaciji. Pojam i vrste sukoba. Različiti pogledi na sukobe. Sukob i suradnja. Načini rješavanja sukoba. Suvremeni teorijski modeli i empirijska istraživanja sukoba. Odlučivanje u organizaciji. Pojam i vrste odlučivanja. Klasični model odlučivanja i njegova kritika. Formalizirani postupci odlučivanja. Suvremeni deskriptivni modeli odlučivanja. Komunikacije u organizaciji. Komunikacijski kanali. Komunikacijski sustav i komunikacijska mreža. Osobine komunikacijske mreže. Komunikacijski stilovi i praksa. Komuniciranje i moć. Komuniciranje i upravljanje. Komunikacije i menadžment. Organizacijska kultura. Tipovi organizacijske kulture. Organizacijska kultura i komunikacije. Organizacijska kultura i javni menadžment. Vođenje u organizaciji. Teorijska podloga menadžmenta. Menadžment u javnoj upravi. Funkcije, uloge i stilovi menadžera.
3. Suvremeno stanje teorije organizacije
Diferencijacija i pluralizam pristupa proučavanju upravnih organizacija: elefantologija. Teorijska inventura: pluralizam pristupa kao teorijska i praktična prednost. Redukcionistički pokušaji. Teorija organizacije kao jedna od najuspješnijih društvenih znanosti. Teorija organizacije kao temelj znanstvenosti proučavanja javne uprave. Suvremeni pojam organizacije. Praktična primjena organizacijskog znanja: praktična pitanja procesa organiziranja. Organizacijsko konzultiranje. Organizacijska terapeutika. Organizacijski razvoj.