Uvodno predavanje. Određivanje predmeta i područja javnog menadžmenta (3h)
Počeci menadžerskog pristupa javnom sektoru (Woodrow Wilson, Leonard White, Fredrick W. Taylor i drugi) (3h)
Klasični menadžerski pristup: L. Gulick, Urwick; Chester Barnard, Mary Parker Follett (3h)
Racionalnost pristupa s naglaskom na procese odlučivanja: preskriptivni modeli odlučivanja; formalizirani modeli odlučivanja; heuristički modeli odlučivanja (3h)
Reforma javnog sektora kao dimenzija globalizacije. Klasifikacija modela reforme s obzirom na dominantni princip upravljanja i doktrine na kojima se temelje (3h)
Privatizacija i tržište (analiza promjena u strukturama i procesima javne uprave te posljedice sa stanovišta distributivne pravde) (3h)
Menadžment putem rezultata (MbyR); decentralizacija i devolucija; kompetitivni mehanizmi (analiza promjena u strukturama i procesima javne uprave te posljedice sa stanovišta distributivne pravde) (3h)
Evaluacija rezultata koji se pojedinim modelom reforme postižu (3h)
Formiranje portfolia modela reformi javne uprave (3h)
Relevantnost menadžerskog modela reforme za hrvatski javni sektor (3h)