Uvodno predstavljanje predmeta. Određenje predmeta i područja javnog menadžmenta. Povijesni pregled javnog menadžmenta. Ishodište javnog menadžmenta u SAD-u. Teorije organizacije i javni menadžment. Klasična teorija organizacije i prvi menadžerski pristup reformi izvršne vlasti u SAD-u.
Menadžerizam i proračun. Menadžerizam i upravljanje ljudskim potencijalom u javnom sektoru. Odnos javnog menadžmenta i javnih politika. Pojava “novog javnog menadžmenta” kao dimenzija globalizacije. Modeli reforme/Modernizacije javne uprave. Model privatizacije i tržišta. Komparativna analiza procesa privatizacije u svijetu. Model upravljanja putem rezultata i pripadajuća kultura organizacije. Restrukturiranje organizacija. Reforma lokalne razine. Odnos prema građaninu (Citizen’s Charter)/ Pružanje usluga (“service delivery”) – “Value for money” . Model dobrog upravljanja. Javno-privatno partnerstvo. Evaluacija rezultata koji se postižu pojedinim modelom. Formiranje portfolia modela reformi javne uprave. Relevantnost za hrvatski javni sector.