Pojam i tipologija gradova. Definiranje grada u normativnoj i upravno-političkoj praksi (statistika, Ujedinjeni narodi, hrvatski zakoni). Pojava i razvoj gradskih naselja (protourbanizacija, lokalizacija, komunalizacija, metropolizacija). Proces urbanizacije (pojam, tipovi). Veliki gradovi i urbane aglomeracije (urbani prostori, urbane regije, kontinuirano urbanizirana područja) Problemi upravljanja gradovima (politički, ekonomski, komunalni, estetski, ekološki). Različite uloge grada (politička zajednica građana, konfederacija komunalnih službi, održivi razvoj grada, integrirani urbani razvoj).
Sudjelovanje građana u upravljanju gradom (podjela gradskog područja na uže jedinice – samoupravne, administrativne). Poseban položaj glavnih gradova i širih metropolitanskih regija. Funkcionalizacija teritorija u gradovima (posebne jedinice, specijalni distrikti, ad hoc tijela). Grad i njegova okolina (metode povezivanja, nadzora, anektiranja gradskog ruba).