Ciljevi kolegija
– Upoznati studente s pojmom i razvojem javnih službi te politikom i pravom EU u području javnih službi.
– Upoznati studente s temeljima pravnog režima javnih službi.
– Upoznati studente s procesima liberalizacije, komercijalizacije i privatizacije javnih službi.
– Upoznati studente s oblicima izvršavanja javnih službi.
– Upoznati studente s pravnim uređenjem i organizacijskim oblicima izvršavanja javnih službi u Hrvatskoj.
– Upoznati studente s kriterijima određenja neke djelatnosti kao javne službe.
Sadržaj kolegija
1. Pojam javne službe
Nastanak i razvoj javnih službi. Država javnih službi. Vrste javnih službi. Funkcionalizacija upravljanja i funkcionalna samouprava. Funkcionalno i organizacijsko određenje javne službe. Gospodarske (komercijalne) i negospodarske (nekomercijalne) javne službe. Materijalni kriteriji za određenje javne službe: netržišnost i prirodni monopoli, nužnost, kolektivna priroda dobra, prisilnost. Politika i pravo EU i javne službe. Javne službe kao djelatnosti s posebnim dužnostima – dužnosti javne službe. Univerzalne usluge. Neprestano izvođenje. Regulirane cijene i kvaliteta usluga. Dostupnost. Sigurnost korisnika. Javne službe i državne pomoći.
2. Temelji pravnog režima javnih službi
Javna dobra. Cijena javnih dobara. Ugovorna obaveza izvođača javne službe. Stvari nužno potrebne za izvršavanje javnih službi (infrastruktura). Javne ovlasti. Prava korisnika javnih dobara i usluga. Financiranje javnih službi.
3. Liberalizacija javnih službi
Liberalizacija, komercijalizacija, privatizacija. Javne službe i konkurencija. Pravni instrumenti liberalizacije. Neovisno reguliranje.
4. Izvršavanje javnih službi
Javnopravni oblici: javne ustanove, javna poduzeća, drugi oblici. Privatnopravni oblici: koncesija, drugi oblici javno-privatnog partnerstva.
5. Pojam i osnove pravnog uređenja javne službe u Hrvatskoj
Razvoj pravnog uređenja javnih službi u Hrvatskoj. Pozitivnopravno uređenje javnih službi: ustavne odredbe, zakonsko uređenje. Financiranje javnih službi: nacionalna, regionalna i lokalna razina. Funkcioniranje javnih službi – javne ovlasti.
6. Javna ustanova kao temeljni organizacijski oblik obavljanja javne službe u Hrvatskoj
Pojam javne ustanove. Osnivanje i struktura javne ustanove. Načela za djelovanje javnih ustanova. Djelokrug javne ustanove – obavljanje javne službe. Javne ovlasti javne ustanove. Nadzor nad djelovanjem javnih ustanova. Pravna zaštita građana (korisnika) u odnosu na javne ustanove.
7. Ostali organizacijski oblici obavljanja javne službe
Trgovačka društva osnovana od strane javnopravnih osoba: problemi identifikacije javne službe i javnih ovlasti. Dvojnost (nesigurnost) pravnog odnosa s građanima. Javne agencije. Koncesionari: koncesijski postupak, pravna zaštita natjecatelja i korisnika javne službe. Vlastita režija – primjer komunalnog gospodarstva.
8. Djelatnosti javne službe
Kriteriji određenja neke djelatnosti kao javne službe (monopoli, dužnost ili pravo građana da se koriste određenom djelatnošću, trajnost obavljanja djelatnosti, itd.). Pozitivnopravna situacija u Hrvatskoj: djelatnosti koje se kao javne službe obavljaju u potpunosti odnosno djelomično. Identifikacija najčešće korištenih zakonskih kriterija pri određenju djelatnosti kao javne službe u Hrvatskoj.