Lokalna samouprava i decentralizacija: tipovi decentralizacije i koncepcije o ulozi lokalnih jedinica. Decentralizacija i društveni procesi: globalizacija, europeizacija i urbanizacija. Regionalni razvoj i višestupanjska uprava. Decentralizacija i suvremene reforme javne uprave – novi javni menadžment i dobra vladavina. Decentralizacija u zapadnoeuropskim zemljama. Decentralizacija u tranzicijskim zemljama. Temelji procesa decentralizacije: pravni, kulturološko-tradicijski. Rubni uvjeti procesa decentralizacije. Ciljevi i program decentralizacije. Tijela i subjekti važni za provođenje decentralizacije. Planiranje i priprema decentralizacije. Decentralizacija ovlasti, poslova i funkcija Jačanje kapaciteta lokalnih institucija. Evaluacija decentralizacije: praćenje i dodatne korekcije. Proces decentralizacije u Hrvatskoj. Upravljanje procesom decentralizacije u Hrvatskoj.