Seminarska nastava izvodi se u obliku grupnih rasprava i izlaganja studenata. SeminaristI imaju obvezu redovitog pohađanja seminarske nastave i aktivnog uključivanja u teme koje se obrađuju na seminaru. Seminaristi izrađuju seminarski rad u kojem trebaju objasniti, analizirati i vrednovati određenu pojavu ili problem iz komparativnog upravnog sustava te je po potrebi
usporediti s hrvatskim upravnim sustavom. Student treba seminarski rad javno prezentirati na nastavi te odgovoriti na pitanja voditelja seminara i drugih seminarista.