prof. dr. sc. Gordana Marčetić
prof. dr. sc.
Gordana Marčetić

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895-626
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Kregar, Josip; Marčetić, Gordana; Grubišić, Ksenija.
Etika u politici i javnoj upravi .
Zagreb : Novi informator, 2016 (monografija).

2. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Lalić Novak Goranka.
Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2014 (udžbenici i skripta).

3. Kregar, Josip; Prpić, Ivan; Koprić, Ivan; Pavić, Željko; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Marčetić, Gordana; Pičuljan, Zoran; Posavec, Zvonko; Šimonović, Ivan.
Država i uprava : Zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008 (zbornik).

4. Marčetić, Gordana.
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi .
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2007 (monografija).

5. Pusić, Eugen; Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran.
Javna uprava - nastavni materijali .
Zagreb : Društveno veleučilište, Pravni fakultet, 2006 (udžbenik).

6. Marčetić, Gordana.
Javni službenici i tranzicija .
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu : Konrad Adenauer Stiftung, 2005 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Normalizacija statusa javnih službenika- rješenje ili zamka? / Marčetić, Gordana; Vukojičić Tomić, Tijana; Lopižić, Iva (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2019 (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Marčetić, Gordana; Manojlović Toman, Romea.
Plaćanje prema radnom izvršenju državnih službenika u teorijskoj i komparativnoj perspektivi // Normalizacija statusa javnih službenika - rješenje ili zamka / Marčetić, Gordana ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović Toman, Romea (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2019. Str. 129-176.

2. Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija.
Europeizacija službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim standardima // Hrestomatija III: Utjecaj europskih pravila na nacionalno upravno pravo / Gjidara, Marc ; Aviani, Damir ; Britvić Vetma, Bosiljka (ur.).
Split / Paris : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu ; Universite Pantheon Assas, Paris II ; Conseil d'Etat de France, 2016. Str. 225-260.

3. Marčetić, Gordana; Vukojičić Tomić, Tijana.
European Standards for Public Service Codes of Ethics and their Application in Croatian Local Government // Good Local Governance: Application of European Standards for Local Public Services in France and Croatia / Lhomme, Didier ; Anamarija Musa, Stephane de la Rosa (ur.).
Bruxelles : Bruylant, 2016. Str. 371-393.

4. Marčetić; Gordana.
Plaća prema radnom učinku: teorijski koncepti i njihova primjena u praksi // Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima / nije naznačen (ur.).
Beograd : Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu i Centar za ekonomska istraživanja (CEIB), 2015. Str. 182-188.

5. Gordana Marčetić.
O prijedlozima statusa državnih službenika // Aktualnosti u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj službi / Davorka Foretić (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2014. Str. 141-151.

6. Marčetić, Gordana.
Etički standardi i profesionalizacija lokalnog osoblja // Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013. Str. 153-182.

7. Marčetić, Gordana.
Ljudski potencijali u hrvatskoj upravi u službi građana // Zbornik radova - Kakvu Hrvatsku hoćemo / Baotić Josip (ur.).
Zagreb : Hrvatsko nacionalno vijeće, 2013. Str. 116-119.

8. Marčetić, Gordana; Manojlović, Romea.
Codes of Ethics and Codes of Conduct for Public and Civil Servants in Anglo-Saxons and Ex- Yugoslavian Countries – Can a Common Pattern be found? // Social and Cultural Implications of Multiculturalism/ Implications sociales et culturelles du multiculturalisme / Kostadinov, Biljana ; Matas, Gordan (ur.).
Split : Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD) ; Filozofski fakultet u Splitu, 2010-2011. Str. 65-88.

9. Marčetić, Gordana.
Prijedlozi za utemeljenje jedinstvenog službeničkog sustava u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave // Novo službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi / Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2009. Str. 71-108.

10. Marčetić, Gordana.
Zakon o općem upravnom postupku i novo službeničko zakonodavstvo u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi // Novi zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu ; Narodne novine, 2009. Str. 103-123.

11. Marčetić, Gordana.
Prijedlozi za utemeljenje jedinstvenog službeničkog sustava u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave // Država i uprava / Posavec, Zvonko ; Šimonović, Ivan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. Str. 89-112.

12. Marčetić, Gordana.
Upravljanje ljudskim potencijalima – ocjena stanja i prijedlozi za poboljšanje // Hrvatska država i uprava - stanje i perspektive / Pusić, Eugen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2008.. Str. 337-363.

13. Marčetić, Gordana.
Upravljanje ljudskim potencijalima // Javna uprava - nastavni materijali / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu, 2006. Str. 101-110.

14. Marčetić, Gordana.
Upravne reforme u tranzicijskim zemljama // Javna uprava: Nastavni materijali / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu, 2006. Str. 383-391.

15. Marčetić, Gordana.
Službenici u suvremeno doba // Javna uprava - nastavni mterijali / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu i Pravni fakultet u Zagrebu, 2006. Str. 111-118.

16. Marčetić, Gordana.
Uloga javnih službenika u tranziciji // Javna uprava - nastavni materijali / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu i Pravni fakultet u Zagrebu, 2006. Str. 118-131.

17. Marčetić, Gordana.
Menadžment ljudskih potencijala u javnoj upravi i novi Zakon o državnim službenicima // Europeizacija uprave i primjena Zakona o državnim službenicima / Foretić, Davorka (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2006. Str. 45-61.

18. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Education of Administrative Personnel: Experiences and Challenges // Modernisation of Croatian Public Administration / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Faculty of Law, University of Zagreb : Konrad Adenauer Stiftung, 2003. Str. 213-252.

19. Marčetić, Gordana.
Local Civil Servants in the Republic of Croatia (Framework for legislative Regulation) // Legislative Framework for Decentralisation in Croatia / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Faculty of Law and Croatian Law Centre, 2003. Str. 291-313.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Pusić, Eugen; Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran.
Javna uprava : nastavni materijali / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Društveno veleučilište ; Pravni fakultet, 2006.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Marčetić, Gordana; Lopižić, Iva.
Zapošljavanje u javnoj službi postsocijalističkih zemalja: prema menadžerizmu ili politizaciji?. // Radno i socijalno pravo- časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava. 22 (2018) , 2; 19-40 (članak, znanstveni).

2. Marčetić, Gordana; Lopižić, Iva.
Utjecaj procesa decentralizacije na jačanje personalnih kapaciteta hrvatske lokalne i područne (regionalne) samouprave. // Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration. 17 (2017) , 3; 407-435 (članak, znanstveni).

3. Marčetić, Gordana.
Komparativni službenički sustavi. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 15 (2015) ; 33-68 (članak, znanstveni).

4. Marčetić, Gordana; Lopižić, Iva.
Službenički status javnih službenika u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske unije. // Radno i socijalno pravo – časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava. 19 (2015) , 1; 65-87 (članak, znanstveni).

5. Marčetić, Gordana.
Etički kodeksi i etika javnih službenika. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) ; 499-539 (članak, znanstveni).

6. Marčetić Gordana; Lalić Novak, Goranka; Džinić Jasmina.
Public Administration Education in Twelve Post-Socialist Countries and Croatia: Is There a Convergence?. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) , 1; 123-160 (članak, znanstveni).

7. Marčetić, Gordana; Musa, Anamarija.
Europeizacija službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim standardima. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 50 (2013) , 3; 725-756 (pregledni rad, znanstveni).

8. Marčetić, Gordana; Giljević, Teo.
Lokalna samouprava u Njemačkoj i Francuskoj. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) ; 67-79 (članak, znanstveni).

9. Marčetić, Gordana; Prelec, Dubravka.
Development of a Human Resources Development Strategy in Croatian Civil Service. // Croatian international relations review. 18 (2010) ; 1-2 (članak, znanstveni).

10. Marčetić, Gordana.
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi i novi Zakon o državnim službenicima. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 6 (2006) , 2; 83-119 (članak, znanstveni).

11. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Prilagodba hrvatskog službeničkog sustava europskim standardima. // Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba. 4 (2005) ; 48-59 (članak, znanstveni).

12. Marčetić, Gordana.
Obrazovanje i usavršavanje javnih službenika u tranzicijskim zemljama. // Revija za socijalnu politiku. 12 (2005) , 2; 133-156 (članak, znanstveni).

13. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 4 (2002) , 3-4; 529-585 (pregledni rad, znanstveni).

14. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Masarić, Helena; Medvedović, Dragan.
Temeljni prijedlozi povodom nove regulacije statusa lokalnih službenika u Hrvatskoj. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 3 (2001) , 2; 283-329 (pregledni rad, znanstveni).

15. Marčetić, Gordana.
Obrazovanje i usavršavanje lokalnih službenika u ulozi jačanja kapaciteta lokalnih institucija. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 3 (2001) , 3-4; 607-643 (pregledni rad, znanstveni).

16. Marčetić, Gordana.
Obrazovanje i usavršavanje lokalnih službenika. // Hrvatska javna uprava : ?opis za teoriju i praksu javne uprave. 3 (2001) , 3-4; 606-645 (članak, znanstveni).

17. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Kriza socijalne države, reforme javne uprave i hrvatsko upravno osoblje. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 2 (2000) , 1; 25-82 (izvorni rad, znanstveni).

18. Marčetić, Gordana.
Lokalni službenici u Republici Hrvatskoj - okvir za normativnu regulativu. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 2 (2000) , 3; 495-524 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Marčetić, Gordana.
Conference – Challenges and Ways Forward for Public Administration Globally. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 3; 859-862 (vijest, ostalo).

2. Marčetić, Gordana.
NISPAcee Annnual Conference – Public Administration in Times of Crisis. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 3; 888-893 (osvrt, ostalo).

3. Marčetić, Gordana.
Godišnja konferencija Međunarodne udruge škola i instituta za upravu – Upravljanje za održiv razvoj: implikacije za upravno obrazovanje i praksu. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) ; 901-905 (osvrt, ostalo).

4. Marčetić, Gordana.
Pojmovnik. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu jave uprave. 8 (2008) , 2; 539-544 (pojmovnik, stručni).

5. Marčetić, Gordana.
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij Javno pravo i javna uprava. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 3; 806-808 (kratko priopćenje, ostalo).

6. Marčetić, Gordana.
Reforma pravnog obrazovanja, Okrugli stol, HAZU, 30. 1. 2007.. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 1; 237-241 (prikaz, stručni).

7. Marčetić, Gordana.
Nacionalni program suzbijanja korupcije 2006.-2008., Okrugli stol, HAZU, 10. 3. 2006. . prikaz okruglog stola. // Hrvatska javna uprava: časopis za praksu i teoriju javne uprave. 6 (2006) , 2; 192-197 (prikaz, stručni).

8. Marčetić, Gordana.
Ivan Koprić: Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 1 (1999) , 4; 711-718 (prikaz, ostalo).

9. Marčetić, Gordana.
The Civil Servant Conference 11.-12. prosinca 1998., Pordenone, Italija. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 1 (1999) , 2; 335-339 (prikaz, ostalo).

10. Marčetić, Gordana.
Hrestomatija upravne znanosti - grupa autora. // Hrvatska pravna revija. 1 (1999) ; 1-1 (prikaz, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Marčetić, Gordana.
Plaće temeljene na radu- motivacija ili frustracija za javne službenike. // Zbornik radova posvećen J. Šimoviću. (2013).

2. Marčetić, Gordana.
Ugovorni ili službenički status za državne službenike?. // Sindikalni list hrvatskih službenika i namještenika. (2013).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Marčetić, Gordana; Vukojičić-Tomić Tijana.
European Standards for Ethical Infrastructure and Codes of Ethics in Croatian LRSG Units // .
(plenarno predavanje,sažetak).

2. Marčetić, Gordana; Koprić, Ivan.
Building the System of Public Administration Education and Training in Croatia: Per Aspera ad Astra? // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Marčetić, Gordana.
Status zaposlenih u javnoj upravi – službenici ili radnici? // 6. forum za javnu upravu / Anamarija Musa (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2014. 9-27 (pozvano predavanje,objavljeni rad).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Marčetić, Gordana.
Globalization and Public Administration: One or More Ways? // Migration, Globalization, Hybridity: Canadian and Croatian Experiences / Migration, globalisation, hybridité: expériences canadiennes et croates / Matas, Gordan ; Kostadinov, Biljana (ur.).
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Marčetić, Gordana.
Novo lokalno službeničko pravo i upravljanje ljudskim potencijalima u reformiranoj lokalnoj samoupravi // .
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Marčetić, Gordana.
Prijedlog modela upravljanja ljudskim potencijalima u reformiranoj lokalnoj samoupravi // Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010. 259-286 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Marčetić, Gordana.
Zakon o općem upravnom postupku i novo službeničko zakonodavstvo u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi // Novi zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu ; Narodne novine, 2009. 103-123 (domaća recenzija,objavljeni rad).

4. Marčetić, Gordana.
Menadžment ljudskih potencijala u javnoj upravi i novi Zakon o državnim službenicima // .
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

5. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi // / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2003. 191-227 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Marčetić, Gordana.
Teze za raspravu o lokalnim službenicima // Stručne osnove za reformu lokalne samouprave u Hrvatskoj.
Zagreb : Hrvatski pravni centar, 2000. 69-72 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Rančić, Nenad; Marčetić, Gordana; Pilipović, Ozren.
The role of institutions in the analysis of economic development – the case of countries in transition // INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XII / Barković, Darko ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Opatija : Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku - Poslijediplomski studiji, 2016. 968-996 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Marčetić, Gordana.
Novo lokalno službeničko pravo i upravljanje ljudskim potencijalima u reformiranoj lokalnoj samoupravi // Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2013. 189-217 (predavanje,objavljeni rad).

3. Koprić, Ivan; Stražnik, Štefica; Karlovčan- Đurović, Ljiljana; Ljubanović, Boris; Antić, Teodor; Đulabić, Vedran; Marčetić, Gordana; Matešić, Goran; Stipić, Milan.
Opći upravni postupak i postupak inspekcijskog nadzora - odnos općeg upravnog postupka i posebnih procedura // Novi Zakon o općem upravnom postupku - praktična pitanja i problemi primjene / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d. Zagreb i Institut za javnu upravu Zagreb, 2009., 2009. 141-172 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

4. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Prilagodba hrvatskog službeničkog sustava europskim standardima // Bilten tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba, br. 31. od 17.2.2005..
(objavljeni rad).

5. Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi // .
(predavanje,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Marčetić, Gordana.
Preporuke za upravljanje sukobom interesa // .
(pozvano predavanje,sažetak).

2. Marčetić, Gordana.
Trideset preporuka za reformu sustava javnog upravljanja Foruma za javnu upravu // .
(pozvano predavanje,sažetak).

3. Marčetić, Gordana.
Potpora jačanju administrativnog kapaciteta kroz razvoj kompetencijskog okvira u državnoj službi // .
(sažetak).

4. Marčetić, Gordana.
Etički kodeksi za državne službenike- pravna kategorija ili moralna obveza? // 3. Forum za javnu upravu / Musa, Anamarija (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung ; Institut za javnu upravu, 2013. 27-47 (pozvano predavanje,sažetak).

5. Marčetić, Gordana.
Reforme službeničkog sustava // .
(predavanje,sažetak,stručni).

6. Marčetić, Gordana.
Motivirani državni službenik – utopija ili ostvarivi cilj? // .
(sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Tomić, Marijana; Marčetić, Gordana; Willer, Mirna.
Opis i pristup rukopisnoj građi u AKM ustanovama // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Marčetić, Gordana; Vukojičić Tomić, Tijana.
European Standards for Ethical Infrastructure and Codes of Ethics in Croatian LRSG Units // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

3. Marčetić, Gordana.
Perception of unethical behavior in the Croatian Public Administration: Do we see int he same way? // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

4. Marčetić, Gordana.
Professionalization of Service of Foreign Affairs // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

5. Marčetić, Gordana.
Transformacija institucija i upravne reforme u RH // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

6. Marčetić, Gordana.
Ethics in the Croatian Civil Service and comparative overview on Codes of Ethics in ex Yugoslav countries // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

7. Marčetić, Gordana; Lalić Novak Goranka; Džinić, Jasmina.
Public Administration Education in Croatia - Approaching Adulthood? // .
(neobjavljeni rad).

8. Marčetić, Gordana.
HRM u privatnom i javnom sektoru // .
(neobjavljeni rad).

9. Marčetić, Gordana.
Korupcija i(li) etika u lokalnim službama // .
(neobjavljeni rad).

10. Marčetić, Gordana.
Obrazovanje državnih službenika – problem ili rješenje? // .
(neobjavljeni rad).

11. Gordana Marčetić, Goranka Lalić Novak, Teo Giljević.
In search of the coordination in Croatian public administration system? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

12. Marčetić, Gordana.
Lokalni službenici // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

13. Marčetić, Gordana; Prelec, Dubravka.
Development of a Human Resources Development Strategy in Croatian Civil Service // .
Zagreb (neobjavljeni rad).

14. Marčetić, Gordana.
Prijam u državnu službu – (ne)sklad između proklamiranih načela i postojeće prakse // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

15. Marčetić, Gordana; Koprić, Ivan; Pičuljan, Zoran.
Tribina o nastavku upravnog studija // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

16. Marčetić, Gordana.
Motivirani državni službenik – Utopija ili ostvariv cilj? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

17. Marčetić, Gordana.
Ways to Motivate Best Performers to Stay in Civil Service // .
(neobjavljeni rad,stručni).

18. Marčetić, Gordana.
Depolitizacija i profesionalizacija državne službe // .
(neobjavljeni rad,stručni).

19. Marčetić, Gordana.
Prijedlog sustavnog pristupa politici plaća i naknada u jedinicama lokalne samouprave // .
(predavanje,ppt prezentacija).

20. Marčetić, Gordana.
Upravljanje ljudskim potencijalima – ocjena stanja i prijedlozi za poboljšanje // .
(neobjavljeni rad).

21. Marčetić, Gordana; Pičuljan, Zoran.
Službeničko zakonodavstvo // .
(neobjavljeni rad).

22. Marčetić, Gordana.
Zakon o državnoj službi i komparativna iskustva tranzicijskih zemalja // .
(neobjavljeni rad).

23. Marčetić, Gordana.
Obrazovanje, usavršavanje i depolitizacija javnih službenika // .
(neobjavljeni rad).

24. Marčetić, Gordana.
Obrazovanje i usavršavanje lokalnih službenika // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

25. Marčetić, Gordana.
Rasprava o Nacrtu Zakona o lokalnim službenicima // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Marčetić, Gordana.
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 11.12.2006 2006, 392 str. Voditelj: Koprić, Ivan.
 
  Magistarski radovi
 

1. Marčetić, Gordana.
Javni službenici u zemljama postsocijalističke tranzicije / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 29.10. 2004, 352 str. Voditelj: Koprić, Ivan.
 
  Diplomski radovi
 

1. Marčetić, Gordana.
Havarije pomorskih građevina / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Građevinski fakultet, 16. 09. 2014., 30 str. Voditelj: Kuspilić, Neven.

2. Marčetić, Gordana.
Organizacija knjige u razdoblju cinquecentine i prve polovice 19. stoljeća / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zadar, Hrvatska : Odjel za informacijske znanosti, 6.9. 2012, 24 str. Voditelj: Willer, Mirna ; Tomić, Marijana.
 
  Druge vrste radova
 

1. Marčetić, Gordana.
Novo lokalno službeničko pravo i upravljanje ljudskim potencijalima u reformiranoj lokalnoj samoupravi, 2010. (rad u postupku objave).

2. Marčetić, Gordana.
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave-stručni osvrt, 2010. (stručni osvrt).

3. Marčetić, Gordana.
Support to development of a Civil Service HRD Strategy, 2009. (znanstveno-istraživački projekt).

4. Marčetić, Gordana.
Funkcionalna preispitivanja i pomoć u restrukturiranju tijela državne uprave i njihovih pomoćnih agencija u Hrvatskoj, 2007-2008. (znanstveno-stručni projekt).

5. Marčetić, Gordana.
Izrada prijedloga programa racionalizacije te poboljšanja organizacijske strukture i unutarnjeg ustrojstva u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, 2007-2008. (znanstveno-stručni projekt).

6. Marčetić, Gordana; Tišma, Sanja.
Ministry of Justice of the Republic of Croatia, 2008. (izvješće).

7. Tišma, Sanja; Polić, Mario; Maleković, Sanja; Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana; Škrtić, Mira.
The Analysis of Salaries in Local Self-Government Units in the Republic of Croatia and Other Costs Related to Benefits in Local Self-Government Units in the Republic of Croatia, 2008. (elaborat).

8. Marčetić, Gordana.
Reforma pravnog obrazovanja-okrugli stol HAZU 30.1.2007., 2007. (prikaz).

9. Marčetić, Gordana.
Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij Javno pravo i javna uprava, 2007. (izvješće).

10. Marčetić, Gordana.
Procjena sustava plaća i nagrađivanja jedinica lokalne samouprave i preporuke za reformu sustava, 2007. (znanstveno-istraživački projekt).

11. Marčetić, Gordana.
Financing Capital Governments in Transitional Countries, The Case of the City of Zagreb, 2007. (znanstveno-istraživački projekt).

12. Marčetić, Gordana; Grant, Hugh; Kuzmić, Zdravko; Richards, David.
Assessment of the Pay and Benefit System of Public Service: Croatia, final report, 2007. (izvješće).

13. Marčetić, Gordana.
Stečeni magisteriji pravnih znanosti upravno-političkog smjera na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1995 do 2005., 2006. (izvješće).

14. Marčetić, Gordana.
Unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima u Gradu Zagrebu, 2006. (istraživački nalaz u sklopu projekta).

15. Marčetić, Gordana.
Unapređenje upravljanja ljudskim potencijalima u Gradu Zagrebu (dionica znanstveno-stručnog projekta "Funkcionalni pregled, modernizacija i demokratizacija lokalne samouprave u Gradu Zagrebu"), 2006. (znanstveno-stručni projekt).

16. Grant, Hugh; Georgievski, Dalibor; Marčetić, Gordana; Richards, David.
Croatia Civil Service: Review of current Pay and Benefits System, 2005. (izvješće).

17. Marčetić, Gordana.
Introduction to the Human Resources Management in Public Administration, 2004. (stručna radionica).

18. Marčetić, Gordana.
Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet, 2006-2010. (znanstveno-istraživački projekt).

19. Medvedović, Dragan; Koprić, Ivan; Marčetić, Gordana.
Public Administration and Civil Service Reform in Croatia, 2001. (stručni rad).