Određenje temeljnih pojmova (manjine, manjinski narodi, nacionalne manjine, etničke manjine, jezične manjine itd.). Posebna prava i slobode nacionalnih manjina, afirmativni pristup. Razlikovanje sustava i skupina zemalja po kriteriju određenja položaja i prava nacionalnih manjina u većinskoj državi. Razvoj politike integracije manjina u Hrvatskoj. Utjecaj međunarodne zajednice i europskih integracija na razvoj politike integracije manjina u Hrvatskoj. Hrvatska normativna regulacija zaštite manjinskih prava; grupe posebnih prava u Republici Hrvatskoj. Sudjelovanje manjina u javnoj upravi, pravo na zastupljenost. Standardi međunarodne zaštite manjinskih prava, grupe posebnih prava. Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Praktičan rad: sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u odabranoj jedinici lokalne samouprave.