doc. dr. sc. Jasmina Džinić
doc. dr. sc.
Jasmina Džinić

Doc.dr.sc. Jasmina Džinić docentica je na Katedri za upravnu znanost. Doktorat znanosti stekla je 2014. obranivši disertaciju pod nazivom Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama. Pravosudni ispit je položila 2008. Autorica je više znanstvenih članaka iz područja javne uprave. Dobitnica je godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2011. godinu za rad Regulacijska tijela i regulacija: neki problemi u pogledu (ne)donošenja uredbi za izvršenje zakona te nagrade Mzia Mikeladze organizacije NISPAcee za najbolju doktorsku disertaciju iz područja javne uprave i javnih politika u srednjoj i istočnoj Europi. Suradnica je na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata iz područja javne uprave. Sudjeluje u izvođenju nastave na studijima Studijskog centra za javnu upravu i javne financije, integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju i preddiplomskom studiju socijalnog rada. Područje njezinog znanstvenog interesa posebno obuhvaća kvalitetu u javnoj upravi, javni menadžment, upravne reforme, organizacijsko učenje, lokalnu samoupravu te regulaciju i regulacijsku reformu.

 

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2006

Godina doktoriranja: 2014

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 215
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Koprić, Ivan; Kovač, Polonca; Đulabić, Vedran; Džinić, Jasmina.
Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans .
Danilovgrad : Refional School of Public Adminisration (ReSPA), 2016 (komparativna studija).

2. Musa, Anamarija; Džinić, Jasmina.
Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj: razvoj upravne profesije i drugih profesija u javnoj upravi .
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2012 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi / Koprić, Ivan; Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2016 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Evaluating the impact of decentralisation on local public management modernisation in Croatia // Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results / Koprić, Ivan ; Wollmann, Hellmut ; Marcou, Gerard (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2018. Str. 261-277.

2. Koprić, Ivan; Hlynsdóttir, Eva Marín; Džinić, Jasmina; Borghetto, Enrico.
Institutional environments and mayors’ role perceptions // Political Leaders and Changing Local Democracy: The European Mayor / Heinelt, Hubert ; Magnier, Annick ; Cabria, Marcello ; Reynaert, Herwig (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2018. Str. 149-172.

3. Musa, Anamarija; Lalić Novak, Goranka; Džinić, Jasmina.
Obrazovanje za javnu upravu: pravo, javno uprava i uloga kvalifikacijskog okvira // Primjena kvalifikacijskog okvira i radne karijere studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Grubišić, Ksenija (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 253-289.

4. Đulabić, Vedran; Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Utjecaj instrumenata javnog menadžmenta na odnose građana i uprave // GRAĐANI, JAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA: POVJERENJE, SURADNJA, POTPORA / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017. Str. 437-460.

5. Džinić, Jasmina; Škarica, Mihovil.
Uloga neposredno biranih načelnika i župana u poboljšanju kvalitete odnosa građana i lokalne i regionalne samouprave // Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja i potpora / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Giljević, Teo (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2017. Str. 195-228.

6. van der Maas, Ivana; Lalić Novak, Goranka; Džinić, Jasmina.
Implementation of Rules on Tax Transparency by Tax Administrations: Administrative Capacities on the Test // European Administrative Space: Spreading Standards, Building Capacities / Koprić, Ivan ; Kovač, Polonca (ur.).
Bratislava : The Network of Institutes and Schools of Public Administration, 2017. Str. 135-151.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Džinić, Jasmina; Manojlović Toman, Romea.
Analysis of Academic Papers on Quality and Performance Management in Public Administration. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 68 (2018) , 2; 243-273 (članak, znanstveni).

2. Džinić, Jasmina.
Effective Implementation of a Quality Management Policy in Public Administration: Experiences from Spain and Lessons for Croatia. // Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration. 17 (2017) , 4; 639-664 (članak, znanstveni).

3. Džinić, Jasmina; Murray Svidroňová, Mária; Markowska-Bzducha, Ewa.
Participatory Budgeting: A Comparative Study of Croatia, Poland and Slovakia. // The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. IX (2016) , 1; 31-56 (članak, znanstveni).

4. Džinić, Jasmina.
Javna uprava i politički sustav u Estoniji: u potrazi za ravnotežom između menadžerskih reformi i dobrog upravljanja. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 15 (2015) , 1; 175-208 (pregledni rad, znanstveni).

5. Džinić, Jasmina.
Correlation between the administrative leadership style and inclination towards organizational learning in local administrative organizations. // Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku. XXIV (2015) , 1; 3-26 (članak, znanstveni).

6. Džinić, Jasmina.
Organizacijsko učenje u javnoj upravi. // Pravni vjesnik. 30 (2014) , 3/4; 133-156 (pregledni rad, znanstveni).

7. Marčetić Gordana; Lalić Novak, Goranka; Džinić Jasmina.
Public Administration Education in Twelve Post-Socialist Countries and Croatia: Is There a Convergence?. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) , 1; 123-160 (članak, znanstveni).

8. Džinić, Jasmina.
Nagrade u javnom sektoru – poticanje kvalitete kroz natjecanje i suradnju. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 12 (2012) , 4; 1003-1036 (članak, znanstveni).

9. Džinić, Jasmina.
Regulacijska tijela i regulacija: neki problemi u pogledu (ne)donošenja uredbi za izvršenje zakona. // Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 3; 651-680 (članak, znanstveni).

10. Džinić, Jasmina.
Public Administration Reform in Serbia. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 4; 1075-1105 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Džinić, Jasmina; Škarica, Mihovil.
Ivan Koprić, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak: Upravna znanost – javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. // Hrvatska i komparativna javna uprava:. 15 (2015) , 1; 1-1 (prikaz, ostalo).

2. Džinić, Jasmina.
Pojmovnik. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 14 (2014) , 3; 807-815 (ostalo, stručni).

3. Džinić, Jasmina.
Kongres Međunarodnog instituta za upravne znanosti 2014.. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 14 (2014) , 2; 527-528 (vijest, ostalo).

4. Džinić, Jasmina.
Konferencija Local Autonomy in Europe. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 14 (2014) , 3; 802-803 (vijest, ostalo).

5. Džinić, Jasmina.
Konferencija Excellence in Services. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 13 (2013) , 3; 1001-1004 (vijest, ostalo).

6. Dubajić, Daria; Džinić, Jasmina.
Ivan Koprić, Anamarija Musa, Goranka Lalić Novak: Europski upravni prostor. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 3; 989-995 (prikaz, ostalo).

7. Džinić, Jasmina.
Okrugli stol Budućnost javne uprave u Hrvatskoj. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 12 (2012) , 3; 952-954 (vijest, ostalo).

8. Džinić, Jasmina; Škarica, Mihovil.
Savjetovanje: Lokalna i regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u Europskoj uniji. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 12 (2012) , 1; 283-287 (vijest, ostalo).

9. Džinić, Jasmina.
Konferencija Europski upravni prostor – balkanska stvarnost. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 11 (2011) , 1; 265-268 (vijest, ostalo).

10. Džinić, Jasmina.
Savjetovanje Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave?. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2010) ; 597-603 (vijest, ostalo).

11. Džinić, Jasmina.
Dragica Kemeter: Komunalne djelatnosti. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) ; 1141-1147 (prikaz, ostalo).

12. Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea; Dubajić, Daria.
Savjetovanje Instituta za javnu upravu: Novi Zakon o općem upravnom postupku: praktična pitanja i problemi primjene. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 4; 1229-1235 (vijest, ostalo).

13. Džinić, Jasmina.
3. regionalna radionica o reformi državnih uprava na Zapadnom Balkanu: Kako privući i zadržati najbolje ljude u državnoj upravi?. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) ; 1148-1153 (vijest, ostalo).

14. Džinić, Jasmina; Škarica, Mihovil.
Okrugli stol Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Hrvatska državna uprava-stanje i perspektive. // Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 2; 521-526 (vijest, ostalo).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Džinić, Jasmina.
Prospects of Administrative Profession in Croatia and Neighbouring Countries // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Lalić Novak, Goranka; Džinić, Jasmina.
Upravno obrazovanje u Hrvatskoj: stanje i perspektive // 10. forum za javnu upravu, Profesionalna javna uprava: stanje i perspektive obrazovanja za javnu upravu / Musa, Anamarija (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung, Institut za javnu upravu, 2016. 25-44 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

2. Koprić, Ivan; Džinić, Jasmina.
Local and Regional Governance in Europe: For a New Comparative Framework // .
(pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Džinić, Jasmina.
Komparativna iskustva upravljanja kvalitetom u javnoj upravi // Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi / Koprić, Ivan ; Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2016. 129-157 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Evaluacija učinkovitosti primjene instrumenata upravljanja kvalitetom u hrvatskim jedinicama lokalne samouprave – studija slučaja // Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi : zbornik radova / Koprić, Ivan ; Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2016. 39-64 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Lalić Novak, Goranka; Manojlović, Romea; Džinić, Jasmina.
From traditional models of accountability to accountability for performance: Inter-sector comparison in Croatian public administration // Improving performance of public administration: current experiences and future perspectives.
Beograd : European policy centre, 2015. 85-105 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Džinić, Jasmina.
Kvaliteta lokalnih usluga: mogućnosti razvoja i stanje u Hrvatskoj // Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi / Koprić, Ivan ; Škarica, Mihovil ; Milošević, Boris (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2015. 211-251 (objavljeni rad).

2. Džinić, Jasmina.
Impact of Quality Improvement Instruments on Organizational Learning in Administrative Organizations - Theoretical and Methodological Approach // 16th Toulon-Verona Conference “Excellence in Services”.
2013. (objavljeni rad).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Analysis of Academic Papers on Quality and Performance Management in Public Administration // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

2. Džinić, Jasmina.
Case study in Croatian administrative science: towards a common research model? // .
(neobjavljeni rad).

3. Džinić, Jasmina.
Quality management in Spanish public administration: some lessons for Croatia // .
(neobjavljeni rad).

4. Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Evaluating the impact of decentralization on local public management modernization in Croatia // .
(međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

5. Musa, Anamarija; Džinić, Jasmina; Đurman, Petra.
Transparency and participation in making decisions as the instruments fighting corruption: from prevention to enforcement // .
(neobjavljeni rad).

6. Džinić, Jasmina; Manojlović, Romea.
Evaluation of quality improvement instruments in Croatian local governments – part one // .
(neobjavljeni rad).

7. Musa, Anamarija; Lalić Novak, Goranka; Džinić, Jasmina.
Obrazovanje za javnu upravu na pravnom i stručnim studijima: uloga Hrvatskog kvalifikacijskog okvira // .
(neobjavljeni rad).

8. Lalić Novak, Goranka; Jasmina Džinić; Giljević, Teo.
Europska politika pametne regulacije: stanje i perspektive u Hrvatskoj // .
(poster,ppt prezentacija,znanstveni).

9. Džinić, Jasmina.
Impact of quality improvement instruments on organizational learning in administrative organizations - thesis overview // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

10. Džinić, Jasmina.
Co-production as a new approach to quality improvement in local self-government // .
(neobjavljeni rad).

11. Džinić, Jasmina.
Kvaliteta u javnoj upravi // .
(neobjavljeni rad).

12. Džinić, Jasmina.
Leadership and organizational learning in local administrative organizations: a multiple-case study of three towns in Croatia // .
(neobjavljeni rad).

13. Džinić, Jasmina.
Regulacija profesija i komore u Hrvatskoj // .
(neobjavljeni rad).

14. Džinić, Jasmina.
Impact of quality improvement instruments on organizational learning in administrative organizations // .
(neobjavljeni rad).

15. Marčetić, Gordana; Lalić Novak Goranka; Džinić, Jasmina.
Public Administration Education in Croatia - Approaching Adulthood? // .
(neobjavljeni rad).

16. Musa, Anamarija; Džinić, Jasmina.
European perspective on public administration quality: rules, goals and instruments // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

17. Musa, Anamarija; Džinić, Jasmina.
Regulacija profesija u EU i institucionalne promjene u Hrvatskoj: samoregulacija putem komora? // .
(neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Džinić, Jasmina.
Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 09.04. 2014, 468 str. Voditelj: Koprić, Ivan.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Božić, Mateja.
Outsourcing kao mjera reforme državne uprave / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 23.04. 2015., 22 str. Voditelj: Džinić, Jasmina.

2. Cvrtnjak, Tajana.
Opći akti u jedinici lokalne samouprave / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 25.09. 2014., 45 str. Voditelj: Džinić, Jasmina.

3. Jaklinović, Marijana.
Mjesni odbori Grada Vrbovca / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 18.10. 2012., 35 str. Voditelj: Džinić, Jasmina.
 

Povijest zaposlenja

2016 - Zagreb Law Faculty

2014 - 2016 - Pravni fakultet u Zagrebu, viša asistentica na Katedri za upravnu znanost

2012 - 2014 - Pravni fakultet u Zagrebu, asistentica na Katedri za upravnu znanost

2007 - 2012 - Pravni fakultet u Zagrebu, znanstvena novakinja na projektu MZOS-a, "Europeizacija hrvatske javne uprave - utjecaj na razvoj i nacionalni identitet"

2006 - 2007 - Odvjetnički ured "Perić & Rimac" u Zagrebu, odvjetnička vježbenica