Goranka Lalić Novak diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1999., magistrirala na Fakultetu političkih znanosti 2009. i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2012.

Od 2008. do 2012. radila je kao predavačica na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Do 2008. radila je kao direktorica programa azila i migracija Hrvatskog pravnog centra (2005. – 2008.) te izvršna direktorica i voditeljica projekata u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava (2000. – 2005.).

Sudjeluje u nastavi na pravnom studiju i studiju socijalnog rada, te na stručnom preddiplomskom i specijalističkom studiju javne uprave i stručnom preddiplomskom poreznom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Također, sudjeluje u nastavi doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu te na specijalističkom poslijediplomskom studiju Javna uprava u okviru Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivno sudjeluje u radu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu kao akademska mentorica Grupe za pomoć tražiteljima azila i strancima. Od 2012. djeluje kao Erasmus i ECTS koordinatorica za stručne studije Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Koautorica je dva udžbenika (Upravna znanost – javna uprava u suvremenom europskom kontekstu, 2014. i Europski upravni prostor, 2012.) te dvije samostalne knjige (Azil: pravni i institucionalni aspekti, 2016. i Razvoj sustava azila u Hrvatskoj, 2010.). Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih i stručnih projekata.

Članica je  Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Instituta za javnu upravu te predsjednica Hrvatskog pravnog centtra.