SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis nove generacije polaznika na

SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ
PRAVA DJECE

u akademskoj godini 2023./2024., VII. generacija

Studij u partnerstvu izvode Pravni fakultet, Fakultet političkih znanosti i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Studij traje tri semestra (dva semestra predavanja i jedan semestar završni rad) i otpočinje u listopadu 2023. godine.

1. Uvjeti za upis
Pravo upisa ima osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij prava, socijalnog rada, novinarstva, pedagogije, politologije, psihologije, sociologije, teologije, socijalne pedagogije, medicine ili drugi studij s 300 ECTS bodova, te osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja.
Polaznik mora poznavati najmanje jedan strani jezik.
U prijavi na natječaj za upis na studij, uz opće podatke, treba navesti i obrazložiti prijedlog područja specijalističkog rada.
Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) u kojem se preliminarno utvrđuje područje specijalističkog rada.
Nastava se održava u ciklusima jednom mjesečno (petkom od 14 sati i subotom cijeli dan).
Završetkom studija stječe se naziv: sveučilišni specijalist prava djece.

2. Broj upisnih mjesta
Broj upisnih mjesta je 50. Fakultet pridržava pravo neupisivanja nove generacije ako se prijavi nedovoljan broj kandidata.

3. Školarina
Školarina po semestru iznosi 1.128,14 EUR (8.500,00 HRK), uz mogućnost obročnog plaćanja.

4. Rokovi za prijavu na natječaj
Prijava za upis podnosi se najkasnije do 1. rujna 2023. na adresu, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Trg Republike Hrvatske 3, 10 000 Zagreb (Jasmin Mujinović – natječaj Prava djece)

Uz prijavu obvezno priložiti:
1. Izvornik ili ovjerenu presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju,
2. Ispis kolegija i ocjena postignutih tijekom studija,
3. Potvrdu o zaposlenju (ako je kandidat zaposlen).
4. Životopis

5. Upis
Svi podnositelji prijava bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 15 dana nakon njegova zaključenja.

6. Informacije o studiju
Informacije o studiju mogu se dobiti na mrežnoj stranici: www.pravo.hr/prava-djece ili putem e-pošte: pravadjece@pravo.hr.