UNIZG bilaterala je razmjena studenata na temelju međusveučilišnih sporazuma bilateralnim
ugovorima koje Sveučilište u Zagrebu sklapa sa stranim sveučilištima radi provedbe svojih
međunarodnih aktivnosti.