Predmeti koje izvode članovi Katedre za kazneno pravo

Predmeti

poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kazneno pravo-opći dio 1 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo-opći dio - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Kriminologija 1 5.0
0,0,0
INFO
Kriminologija - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 1 3.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Mlađe osobe u kaznenom pravu 1 3.0
0,0,0
INFO
Mlađe osobe u kaznenom pravu - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Osobitosti delikvencije žena - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Osobitosti delinkvencije žena 1 3.0
0,0,0
INFO
Politika suzbijanja kažnjivog ponašanja 1 3.0
0,0,0
INFO
Politika suzbijanja kažnjivog ponašanja - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Sudska medicina 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudska medicina - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta 1 3.0
0,0,0
INFO
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Djeca i kazneno pravo 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Gospodarska kaznena djela 2 3.0
0,0,0
INFO
Gospodarska kaznena djela - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Izabrane teme prakse Europskog suda 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravna odgovornost pravnih osoba 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravna odgovornost pravnih osoba - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo izbora kaznenopravnih sankcija - alternativne sankcije i sigurnosne mjere 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo izbora kaznenopravnih sankcija -alternativne sankcije i sigurnosne mjere - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo-posebni dio 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo-posebni dio - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika 2 5.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Nasilje i djeca 2 6.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Sudska psihijatrija 2 3.0
0,0,0
INFO
Sudska psihijatrija - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno 2 3.0
0,0,0
INFO
poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kazneno pravo - opći dio 1 7.0
0,0,0
INFO
Kriminologija 1 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 1 3.0
0,0,0
INFO
Mlađe osobe u kaznenom pravu 1 3.0
0,0,0
INFO
Osobitosti delinkvencije žena 1 3.0
0,0,0
INFO
Politika suzbijanja kažnjivih ponašanja 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudska medicina 1 3.0
0,0,0
INFO
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta 1 3.0
0,0,0
INFO
Gospodarska kaznena djela 2 3.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo izbora kaznenopravnih sankcija - mjere upozorenja i sigurnosne mjere 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - posebni dio 2 7.0
0,0,0
INFO
Poredbeno kazneno pravosuđe 2 3.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Sudska psihijatrija 2 3.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Gospodarska kaznena djela - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravna filozofija - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo izbora vrste i mjere sankcija - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo u sudskoj praksi - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kriminologija - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Materijalnopravna pitanja inkriminacija organiziranog kriminala - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Penitencijarno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Suzbijanje organiziranog kriminala - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
International Criminal Law 10 4.0
1,1,1
INFO
Kriminologija 10 4.0
0,0,0
INFO
Maloljetničko kazneno pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 10 4.0
1,1,0
INFO
Pravo okoliša 10 4.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo 4 8.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - seminar 5 4.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - vježbe 5 2.0
0,0,0
INFO
Bioethics and Human Rights 9 4.0
1,1,1
INFO
Bioetika i ljudska prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Comparative Criminology 9 4.0
1,1,1
INFO
Delinkvencija djece i mladih 9 4.0
0,0,0
INFO
Economic Criminal Law 9 4.0
1,1,1
INFO
EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims 9 4.0
1,1,1
INFO
Gospodarsko kazneno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Introduction to Croatian Criminal Justice System 9 4.0
1,1,1
INFO
Kaznenopravni aspekti trgovanja ljudima i nezakonitih migracija 9 4.0
0,0,0
INFO
Komparativna kriminologija 9 4.0
0,0,0
INFO
Kriminologija nasilja 9 4.0
0,0,0
INFO
Medicina i pravo 9 4.0
1,1,0
INFO
Prava žena 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo kroz film 9 4.0
1,1,0
INFO
Prekršajno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Sudska medicina 9 4.0
0,0,0
INFO
Transitional Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
Victimology 9 4.0
1,1,1
INFO
Viktimologija 9 4.0
0,0,0
INFO
Women's Rights 9 4.0
1,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kriminologija s osnovama kaznenog prava 7 3.0
0,0,0
INFO
Kriminologija s osnovama kaznenog prava - seminar 7 4.0
0,0,0
INFO
Mentorski rad 8 4.0
0,0,0
INFO
Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Mentorstvo i diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Prekršajno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO