Predmeti koje izvode članovi katedre za građansko procesno pravo

Predmeti

sveučilišni poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar Info Engleski jezik
Parnično procesno pravo 1
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u Europi - procesnopravni aspekti 1
0,0,0
INFO
Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prva 2
0,0,0
INFO
Komparativno pravo 2
0,0,0
INFO
Ovršno pravo 2
0,0,0
INFO
Parnično procesno pravo 2
0,0,0
INFO
Arbitražno procesno pravo 3
0,0,0
INFO
Insolvencijsko pravo 3
0,0,0
INFO
Izvanparnično i ovršnoprocesno pravo 3
0,0,0
INFO
Obiteljsko sudsko procesno pravo 3
0,0,0
INFO
sveučilišni poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar Info Engleski jezik
Pravni i institucionalni okvir medijacijskih postupaka 1
0,0,0
INFO
Europski sud za ljudska prava 1, 3
0,0,0
INFO
Izabrane teme prakse Europskog suda 2
0,0,0
INFO
Parnično procesno pravo 2
0,0,0
INFO
Parnično procesno pravo - seminar 2
0,0,0
INFO
Izvanparnično i ovršno procesno pravo 3
0,0,0
INFO
Izvanparnično i ovršno procesno pravo - seminar 3
0,0,0
INFO
Obiteljsko sudsko procesno pravo 3
0,0,0
INFO
Obiteljsko sudsko procesno pravo - seminar 3
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar Info Engleski jezik
Građansko procesno pravo 7
1,0,0
INFO
Građansko procesno pravo - seminar 7
1,0,0
INFO
Građansko procesno pravo - vježbe 7
1,0,0
INFO
Alternative Dispute Resolution 9
1,1,1
INFO
Children's Procedural Rights and Civil Justice 9
1,1,1
INFO
Comparative Civil Procedure 9
1,1,1
INFO
Insolvencijsko pravo 9
1,0,0
INFO
Insolvency Law 9
1,1,1
INFO
Izvanparnično i ovršno pravo 9
1,0,0
INFO
Izvansudsko rješavanje sporova 9
1,0,0
INFO
Javnobilježničko pravo 9
1,0,0
INFO
Komparativno građansko procesno pravo 9
1,0,0
INFO
Organisation of the Judiciary 9
1,1,1
INFO
Organizacija pravosuđa 9
1,0,0
INFO
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana