1.      Sveučilišni udžbenici:
1.       Kaznenadjelaprotivvrijednostizaštićenihmeđunarodnimpravom,(str. 99-140); Kaznenadjelaprotivspolneslobodeispolnog čudoređa(str. 145-179); Kaznenadjelaprotivbrakaobiteljiimladeži, (203-213); Kaznenadjelaprotivzdravljaljudi(247-265), u Posebni dio kaznenog prava (ur. Petar Novoselec, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007)
2.       PravnaregulacijakloniranjaunasiusvijetuuMedicinskaetika (ur. Niko Zurak, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet; Merkur A:B.D., 2007, suautorstvo s Dubravkom Šimonović)
3.       Pravapacijenataiodgovornoststomatologa, uBrkić idr., Forenzičkastomatologija (suautorstvoH. Brkić, Z. Kaić, J. Keros, M. Šoljan ), Školskaknjiga – Zagreb, 2000, str. 69-81
4.       KaznenadjelaprotivvrijednostizaštićenihmeđunarodnimpravomuHorvatić, Šeparović i dr., Kazneno pravo – posebni dio, Svečilišna tiskara, 1999, str. 150-186
2.         Znanstvene knjige i priručnici:
5.       HIV/AIDS u zakonodavstvu RH (Media print d.o.o., Zagreb, 2006)
6.       HIV/AIDS in the Legislation of the Republic of Croatia (Media print d.o.o., Zagreb, 2006)
7.       Zakonozaštitiosobasduševnimsmetnjama – komentarsdodacima, (koautorstvoM. Dika, M. Goreta, Z. Đurđević), PravnifakultetSveučilištauZagrebu, PsihijatrijskabolnicaVrapče, 2001, str. 1-127, 208-321, 323-389, 437-640
            3.         Zbornici radova i zbirne znanstvene knjige (urednica):
8.       Large-scale victimisation as a potential source of terrorist activities : importance of regaining security in post-conflict societies (ur. Uwe Ewald i Ksenija Turković, Amsterdam, IOS Press, 2006)
9.       Psihijatrija i zakon (ur. Miroslav Goreta, Vlado Jukić, Ksenija Turković, Psihijatrijska bolnica Vrapče, 1998.)
10.   Pravni leksikon (urednica struke, Leksikografski zavod Miroslv Krleža, 2007)
4.      Prijevodi:
 
1.       Mirjan Damaška, Lica pravosuđa i državna vlast – usporedni prikaz pravosudnih sustava (urednica prijevoda Ksenija Turković, Nakladni zavod globus, 2008.)
2.       The Croatian Criminal Code, 6 HLJKPP 23 (dodatak, 1999) (prevoditeljica)
5.      Znanstveniradoviobjavljeniu časopisimasmeđunarodnomrecenzijomisnjimapovrsnoćiizjednačenimdomaćim časopisimaipublikacijama (a1):
 
a) Rad prihvaćen za objavljivanje:
The Value of the ICTY as Historiographical Tool, u “ICTY: Towards a Fair Trial?”, International Criminal Law Series of Intersentia Antwerp (www.intersentia.be) in co-operation with Neuer Wissenschaftlicher Verlag Vienna, izlaženje je predviđeno za kasno ljeto, ranu jesen 2008.
b) Radovi objavljeni nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora:
 
1.      The Prosecution Service Function within the Croatian Criminal Justice System, Eur J Crim Policy Res, DOI 10.1007/s10610-008-9067-6 (2008)
2.      Euthanasia in Croatia, u Euthanasia in International and Comparative Perspective (ur. Marc Groenhuijsen, Floris van Laanen, Wolf Legal Publishers, 2006)
3.      What Victimology has to Offer in Fight against Terrorism, u Large-scale victimisation as a potential source of terrorist activities : importance of regaining security in post-conflict societies (Ur. Uwe Ewald i Ksenija Turković, Amsterdam, IOS Press, 2006)
4.      Vladavina prava i zakona, u Indeks otvorenosti društva (ur. Simona Goldstein, 2006.
5.      The Value of the ICTY as Historiographical Toolu Responsibility for war crimes : Croatian perspective – selected issues (ur. Ivo Josipović, Monografije Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2005)
6.      Pravna regulacija kloniranja u RH i svijetu, koautor s D. Šimonović, 55 Zbornik PFZ 1543 (2005)
7.      Vladavina prava i zakona, u Otvorenost društva: Hrvatska 2005 (ur. Simona Goldstein, 2006.
c) Radovi objavljeni prije izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora:
11      Utjecaj međjunarodnog kaznenog prava na razvoj prava žrtava međjunarodnih kaznenih djela te žrtava općenito u Europskoj uniji te RH, 54 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (2004), str. 865-937.
12      Komparativni prikaz osnovnih značajki zakonske i sudske kaznene politike u Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj i RH, 11 HLJKPP (2004), str. 947-999.
13      Povjesničari u potrazi za istinom o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije u svojstvu vještaka pred ICTY-em, 1 Časopis za suvremenu povijest 15 (2004.)
14      The Historians in Search for Truth about Conflicts in the Territory of Former Yugoslavia as Expert Witnesses in front of the ICTY, 1 Journal of Contemporary History 41 (2004.)
15      Međunarodno istraživanje žrtava zločina: stope i trendovi u kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj, 52 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1195 (2002.)
16      Overview of the Victimological Data Related to War in Croatia, 10 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 202 (2002.)
17      ICVS Results in Croatia, in The International Crime Victim Survey, in Countries in Transition: National Reports, UNICRI publication No 62, Rome (ed. Hatalak, dell Frate, Zvekic, 2000.)
18      Criminal Victimization in Croatia – Key Findings of the 1997 International Victim Survey, 4 HLJKPP 541 (1997.)
19      Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama – pravni pristup u, Psihijatrija i pravo 61 (urednici: Goreta/Jukić/Turković, 1998.)
20      Pravni položaj osoba s duševnim smetnjama protiv kojih se vodi kazneni postupak: kritičke napomene uz nacrt novog hrvatskog zakonodavstva, 4 HLJKPP 77 (1997.)
21      Ljudska prava zatvorenika, 3 HLJKPP 903 (1996.)
22      Silovanje kao ratni zločin, Masovna silovanja kao ratni zločin 95 (1993.)
23      Jesu li krivično odgovorni suci nezavisni suci, 42 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 655 (1992.)
24      Fair Notice as a Rational of the Principle of Legality, 40 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 429 (1990.)
25      Relationship between Official Discretion and the Principle of Legality, 40 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 715 (1990.)
26      Ljudsko pravo na zdrav okoliš, 43 Naša zakonitost 1296 (1989.)
27      Violence in the Family – Maletreating and Neglecting Minorsu Domestic Violence (1988.)
           Ostali objavljeni znanstveni radovi (a2):
 
a)      Rad u postupku objavljivanja:
 
Baza podataka počinitelja seksualnih delikata: nova komponenta u borbi protiv zločina, (pregledni znanstveni rad), Zbornik radova pod nazivom «Baza podataka o počiniteljima spolin delikata na štetu djece» (srpanj, 2008)
a) Radovi objavljeni nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora:
 
1.        Podrška žrtvama kaznenih djela u RH – prikaz rezultata istraživanja, u Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva 192, koautor (Injžinjerski biro d.d., 2007)
2.        HIV testiranje i informirani pristanak, 46 Liječničke novine (2006)
3.        PravopacijenatanasuodlučivanjepremaZakonuozaštitipravapacijenatauBolesnikpravaiobveze – knjigaizlaganjanaV. proljetnombioetičkomsimpozijuHrvatskogliječničkogzbora, Zagreb 3. lipnja 2005 (ur. IvanBakran, GoranIvanišević, Hrvatskiliječničkizbor, 2005).
b) Radovi objavljeni prije izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora:
4.        The Contribution of the Statute of the ad hoc International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia to the Development of International Humanitarian Law, 4/5 Croatian International Relations Review – Dossier 22 (1996.)
5.        Mogućnosti i granice zaštite okoliša putem kaznenog prava, u Pravo i okoliš: zaštita čovjekova okoliša pravno uređenje i ostvarivanje (Hrvatski pravni centar, 1997)
6.        Uloga policije u američkom i engleskom krivičnom postupku, Pravnik (1988.)
 
           
Stručni radovi:
 
a.             Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, 9 Dijete i društvo 481-88 (2007)
b.             Suzbijanje nasilja u obitelji, priručnik za radionicu, koautor, Pravosudna akademija (2007)
c.             Strategija razvoja pravnog obrazovanja u RH (urednica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006)
d.             Zlouporabe u gospodarskom poslovanju, priručnik za radionicu, Pravosudna akademija, koautor s P. Novoselec (2005)
e.             Zaštiti svjedoka u kaznenom postupku, priručnik za radionicu, Pravosudna akademija (2004)
f.              The Croatian Criminal Code (translated in English), 6 HLJKPP (dodatak /1999.)
g.             Report of the Working Group Established by the Government of the Republic of Croatia on the Conformity of Croatian Law with the Requirements of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocols, 1998,  (http://www.coe.int/T/e/human_rights/awareness/4._Our_Activities/Compatibility_Reports/croatia.asp)
Ekspertize
1.      Elements for European Guidelines on Child-friendly Justice with Particular Focus on Children’s Access and Place in Criminal Justice System, Strasbourg, 29 May 2008, cdpc/docs 2008/cdpc (2008) 06 – e
2.      Podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela u RH, UNDP, 2007; hrvatska verzija: http://www.undp.hr/upload/file/168/84317/FILENAME/zrtve_i_svjedoci.pdf; engleska verzija: http://www.undp.hr/upload/file/174/87404/FILENAME/victim_and_witnesses_v2008.pdf
3.       Nasilje u obitelji – analiza kaznenogi prekršajnog zakonodavstva s prijedlozima izmjena, ekspertiza izrađena za potrebe Ministarstva obitelji i međugeneracijske solidarnosti,
4.       European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (national correspondent, 2006, dostupna na www.europeansourcebook.org/esb3_Full.pdf )
5.       Kregar, Josip i Ksenija Turković, Hrvatska i Reakcija Na Organizovani Kriminalitete. Varnost In Sodelovanje Pri Odzivanju Na Organizirano Kriminaliteto V Srednji In Jugovzhodni Evropi. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 2006.
6.       European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (national correspondent, 2003, dostupna na