Prof. dr. sc. Jasna Omejec diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 1985. Iste godine upisala je Poslijediplomski studij iz upravno-političkih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad obranila je 1988. godine, a doktorsku disertaciju 1994. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Time je stekla znanstveni stupanj doktora društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja pravnih znanosti. Upisana je u Upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja pod matičnim brojem 132912 (znanstveno područje “Pravo”).

1986. godine zaposlila se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, prvotno kao asistentica-pripravnica, a od 1988. godine kao asistentica na Katedri za upravno pravo. Od listopada 1990. godine radi na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u zvanju asistentice i više asistentice, docentice (od 1997. godine), izvanredne profesorice (od 2004. godine), te redovite profesorice (od 2009. godine). U svibnju 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1999. do 2016. godine obnašala je dužnost sutkinje Ustavnog suda Republike Hrvatske (u dva mandata). Od 2001. do 2007. godine obnašala je dužnost zamjenice predsjednika, a od 2008. do 2016. godine predsjednice Ustavnog suda Republike Hrvatske. Bila je članica uredništva Zbornika “Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske” do 2014. te glavna urednica istog zbornika 2015.

Organizatorica je, predavačica i sudionica mnogobrojnih znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih savjetovanja, seminara i drugih skupova. Osim u Europi, do sada je predavala u Aziji (Azerbajdžan, Južna Koreja, Kazahstan, Mongolija), Africi (Egipat, Maroko, Južna Afrika) i Južnoj Americi (Brazil, Meksiko, Peru).

Autorica je knjige „Vijeće Europe i Europska unija“ (2008.) te knjige „Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava. Strasbourški acquis“ (2013), uključujući drugo dopunjeno izdanje (2014). Za tu je knjigu 2014. dobila nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području društvenih znanosti i priznanje Zaklade dr. sc. Jadranka Crnića djelu od osobite važnosti za unapređenje pravne struke u Republici Hrvatskoj. Koautorica je prvog udžbenika o pravu okoliša u Hrvatskoj (1997., uključujući treće izdanje 2003.) te autorica više od 100 znanstvenih i stručnih radova iz područja ustavnog, upravnog i konvencijskog prava.

Pročelnica je Sekcije za javno pravo Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Redovita je članica-utemeljitelj Akademije pravnih znanosti Hrvatske te članica Predsjedništva do 2022. Članica je Hrvatske udruge za ustavno pravo.

Predsjednica je Centra za mirenje, a od 2017. do 2021. obnašala je i dužnost predsjednice Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Arbitar je Stalnog arbitražnog sudišta pri Komori.

Od 2019. obnaša mandat ad hoc sutkinje Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu iz Hrvatske.

Od 2005. do 2010. bila je zamjenica člana, a od 2010. godine članica je Europske komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe iz Hrvatske (reimenovana 2014., 2018. i 2022.). Potpredsjednica je Potkomisije za vladavinu prava Venecijanske komisije, a prije toga i dviju potkomisija: za temeljna prava i za rodnu ravnopravnost. Vodila je i Potkomisiju za sudstvo te predsjedavala Zajedničkim vijećem za ustavno sudstvo.

Članica je Savjetodavnog odbora Enciklopedije komparativnog ustavnog prava (Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law) Max Planck Instituta u Heidelbergu, Njemačka.

Međunarodni je pravni ekspert u različitim programima Europske komisije (EU), Vijeća Europe i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).