Anna-Maria Getoš Kalac (PhD Freiburg, 2010.; LL.M. Freiburg, 2004.) je redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. godine, dr. sc. Getoš Kalac na Pravnom fakultetu provodi kriminološka istraživanja te predaje kriminologiju, viktimologiju, penologiju i kriminologiju s osnovama kaznenog prava. Gostujući je profesor na Fakultetu za kaznene znanosti Sveučilišta u Lausannei (od 2018. godine) gdje predaje viktimologiju i na Sciences Po u Parizu (od 2020. godine) gdje predaje pravo i (ne)sigurnost u pre-crime doba. Kao gostujući profesor, dvije godine je boravila na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu (09/2017.-10/2019. godine).

Dr. sc. Getoš Kalac je 2012. godine pokrenula Balkan Criminology istraživačku grupu koju je financiralo renomirano Max Planck Društvo, a kroz čije je djelovanje uspješno oživljena kriminologija na području Hrvatske i regije te vraćen fokus europske kriminologije na regiju jugoistočne Europe. Glavne tri publikacije proizašle kroz djelovanje Balkan Criminology grupe “mapiraju” kriminološki, viktimološki i penološki krajolik Balkana (Balkan Criminology Book Series). U suradnji s Max Planck Institutom za međunarodno i poredbeno kazneno pravo u Freiburgu, dr. sc. Getoš Kalac i suradnici nedavno su proveli istraživanje naziva „Balkan Homicide Study“ koje se fokusira na (smrtonosno) nasilje u 8 zemalja regije. Relevantne rezultate istraživanja objavio je 2021. godine renomirani međunarodni izdavač Springer pod naslovom “Violence in the Balkans” u otvorenom pristupu. Publikacija je povezana s plenarnim izlaganjem će dr. sc. Getoš Kalac održati na predstojećoj konferenciji Europskog udruženja za kriminologiju (ESC) u Bukureštu. 2019. godine, dr. sc. Getoš Kalac bila je pozvana u svojstvu plenarnog govornika na konferenciju Udruženja njemačkih, austrijskih i švicarskih kriminologa koja je održana u Beču. Od 2018. do 2022. godine, dr. sc. Getoš Kalac uspješno vodi transdisciplinarni Laboratorij za istraživanje nasilja te zatim preuzima dužnost zamjenice predsjednika Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanosti. Od 2018. godine predsjedava ESC radnom skupinom “European Violence Monitor”. Svoj rad, dr. sc. Getoš Kalac posvetila je različitim kriminološkim temama iz područja terorizma, političkog nasilja, radikalizacije, straha od kriminala, punitivnosti, restorativne pravde, reforme kaznenopravne politike u tranzicijskim društvima, organiziranog kriminala, korupcije, kaznenopravne statistike u Republici Hrvatskoj i regiji, uključujući i područje međunarodnih kaznenopravnih statistika (European Sourcebook of crime and criminal justice statistics) i maloljetničke delinkvencije (ISRD3 i ISRD4). Dr. sc. Getoš Kalac se tečno služi hrvatskim, njemačkim i engleskim, a objavljivala je radove i na talijanskom i španjolskom.

12/2020. – danas: gostujući profesor na Institutu političkih znanosti u Parizu (professeur invité at Sciences Po in Paris) tema: “Law and (In)Security in the Pre-Crime Era”

12/2018. – danas: osnivač i suvoditelj radne skupine Europskog udruženja za kriminologiju (ESC) European Violence Monitor

10/2018. – 09/2019.: gostujući profesor na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu

09/2018. – 06/2019.: Predavač na Fakultetu poslovanja, ekonomije i društvenih znanosti Sveučilišta u Hamburgu (“Kriminologische Gewaltforschung – Mainstream-Ansätze und innovative Alternativen”)

05/2018. – danas: gostujući profesor na Fakultetu za kaznene znanosti Sveučilišta u Lausannei (professeur invité; University of Lausanne’s School of Criminal Sciences); tema: “Victimology & Victim Assistance”

03/2018. – danas: voditelj Laboratorija za istraživanje nasilja, (u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta “Hrvatski monitor nasilja: Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava”), sufinanciran od strane Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske zaklade za znanost

08/2017. – 10/2018.: gostujući profesor na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu

04/2017. – danas: član grupe eksperata European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (ESB), koordinator za zemlje Balkana i nacionalni korespondent za područje Hrvatske (6. izdanje ESB projekta)

02/2017. – danas: izvanredni profesor u polju pravo, grana: kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na Katedri za kazneno pravo pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2014. – danas: osnivač i suurednik serije publikacija “Research Series of the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law. Series BC: Publications of the Max Planck Partner Group for Balkan Criminology” (izdavač: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. s Duncker & Humblot u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu)

2014. – 2017.: izabrani član Odbora Europskog udruženja za kriminologiju

2014. – danas: osnivač i suvoditelj radne skupine Europskog udruženja za kriminologiju (ESC) Balkan Criminology

11/2012. – 04/2019.: voditelj Max Planck partnerske grupe za ‘Balkan Criminology’, osnovane kroz suradnju Max Planck Instituta za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; financirano od strane Max Planck Društva

12/2011. – 02/2017.: docent u polju pravo, grana: kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na Katedri za kazneno pravo pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

11/2011.: venia legend et examinandi: dozvola za držanje nastave dodijeljena u okviru izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u polju pravo, grana: kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na Katedri za kazneno pravo pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (nastupno predavanje: Strah od kriminala i punitivnost)

01/2011. – 12/2011.: viši asistent na Katedri za kazneno pravo pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

12/2010.: doktor prava (dr.iur.) – doktorirala na Sveučilištu Albert Ludwig – Pravni fakultet u Freiburgu, (rigorosum u područjima ‘Criminal Law with Dependant Areas’ i ‘Modern Era Constitutional History and General Theory of State’); provedba doktorskog istraživanja na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu; doktorska disertacija: Political Violence in the Balkans. Focus: Terrorism and Hate Crimes – Concepts, .Developments, and Analysis , doktorirala summa cum laude

01/2009. – 05/2009.: istraživač na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Odjel za kriminologiju, HUMSEC projekt, Freiburg

2006. – 2010:. istraživač (za područje Hrvatske) za 3. i 4. izdanje European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

2006.: venia legend et examinandi: posebna dozvola za držanje nastave na sveučilišnim predmetima Katedre za kazneno pravo dodijeljena od strane Fakultetskog Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

02/2006. – 01/2011.: asistent na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

06/2005. – 02/2006.: voditelj Jedinice za implementaciju projekata pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i članica radne skupine za pristupne pregovore Republike Hrvatske s Europskom unijom, poglavlje 25: ‘Znanost i tehnologija’

04/2005. – 12/2010.: doktorand na Sveučilištu Albert Ludwig, Pravni fakultet u Freiburgu; provedba doktorskog istraživanja na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu (političko nasilje na Balkanu)

07/2004.: Legum Magister (LL.M.) – diplomirala na Sveučilištu Albert Ludwig, Pravni fakultet u Freiburgu (istraživanje provedeno u području kaznenog i kazneno procesnog prava usporedno s provođenjem istraživanja na Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo (‘Prevencija terorizma u tranzicijskim društvima: studija uzroka, povoljnih/poticajnih faktora te razvojnih modela međunarodnog terorizma’), magistrirala sa summa cum laude

09/2002. – 07/2004.: magistarski studij na Sveučilištu Albert Ludwig, Pravni fakultet u Freiburgu; provedba magistarskog istraživanja na Max Planck Institutu za međunarodno i poredbeno kazneno pravo (prevencija terorizma u tranzicijskim društvima)

07/2002.: diploma iz područja kriminalistike (dipl. krim.) – diplomirala na Policijskoj akademiji – Visoka policijska škola u Zagrebu, diplomirala summa cum laude

10/1997. – 08/2002.: studij kriminalistike u trajanju od osam semestara pri Policijskoj akademiji – Visoka policijska škola u Zagrebu

06/1997.: obrana maturalnog rada u II. (jezičnoj) gimnaziji u Osijeku

09/1993. – 07/1997.: srednja škola u trajanju od četiri godine u II. (jezičnoj) gimnaziji u Osijeku

09/1992. – 07/1993.: osnovna škola u trajanju od jedne godine (8. razred) u osnovnoj školi “Franje Krežme” u Osijeku

1989. – 1992.: Srednja škola Hans-Multscher-Gymnasium u trajanju od tri godine (5.,6. i 7. razred) u Leutkirchu, Njemačka

1985. – 1989.: osnovna škola u trajanju od četiri godine (1.,2.,3. i 4. razred) u školi “Oberer Graben” u Leutkirchu, Njemačka

11/1979. – 07/1992.: Rođena i odrasla u Leutkirch im Allgäu, Njemačka