U okviru kolegija ‘Kriminologija s osnovama kaznenog prava’ studenti stječu znanja i vještine s područja kaznenog prava (osnove) i kriminologije, kao samostalne i multidisciplinarne znanosti.

Sadržaj predmeta
OSNOVE KAZNENOG PRAVA: Uvod, Opći dio kaznenog prava (kaznenopravne sankcije), Posebni dio kaznenog prava, Maloljetničko kazneno pravo, Pravni položaj osoba s duševnim smetnjama
UVOD U KRIMINOLOGIJU: Predmet kriminologije, Metode kriminologije, Definicija kriminologije, Odnos kriminologije s drugim kaznenim znanostima
KRIMINOLOŠKA FENOMENOLOGIJA- UČENJE O POJAVNIM OBLICIMA KAŽNJIVIH PONAŠANJA: Uvod u kriminološku fenomenologiju, Delikti nasilja, Imovinski kriminal, Zlouporaba opojnih droga, Organizirani kriminal, korupcija i pranje novca, Cyber-kriminal, Fenomenološke posebnosti određenih skupina delinkvenata
KRIMINOLOŠKA ETIOLOGIJA – UČENJE O UZROCIMA KAŽNJIVIH PONAŠANJA: Uvod u kriminološku etiologij, Prvi kriminološki diskursi, Pozitivistička škola, Ekološke teorije, Teorija anomije, Teorija etiketiranja, Teorija diferencijalne asocijacije, Teorija genetske predispozicije za kažnjivo ponašanje, Radikalna kriminologija, Ostale kriminološke teorije