Miljen Matijašević rođen je 22. siječnja 1975. Osnovnu i srednju školu završava u Rijeci te 1993. godine upisuje studij engleskog i francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 2000. godine te stječe naziv profesora engleskog i francuskog jezika i književnosti. Dobitnik je rektorove nagrade za znanstveni rad Language Learner Strategies in Adult EFL Learners u akademskoj godini 1999./2000. Iste godine zapošljava se kao nastavnik engleskog i francuskog jezika u Školi stranih jezika “Class” u Zagrebu. Tijekom radnog staža u školi drži nastavu iz raznih općih, poslovnih, ali i specijaliziranih tečajeva poglavito engleskog jezika.

U akademskoj godini 2004./05. radi kao vanjski suradnik-lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje vodi nastavu iz predmeta Engleski jezik I za studente prve godine preddiplomskog studija engleskog jezika i književnosti.

U listopadu 2008. postaje vanjski suradnik na Katedri za strane jezike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Drži 4 sata nastave tjedno iz predmeta Engleski jezik pravne struke I i II studentima prve godine studija prava. Iste godine uključuje se u TEMPUS projekt “Strani jezici na području prava”. U okviru projekta vodi nastavu na specijaliziranim tečajevima engleskoga jezika za pravnike.

U svibnju 2009. dobiva nastavno zvanje predavača te se u listopadu zapošljava na neodređeno vrijeme kao predavač engleskog jezika na Katedri za strane jezike Pravnog fakulteta, gdje radi i danas. U zvanje predavača ponovno je izabran u siječnju 2015. Na Fakultetu drži nastavu iz kolegija Engleski jezik pravne struke I-IV na integriranom pravnom studiju, Engleski jezik socijalne struke I-III na preddiplomskom studiju socijalnog rada te Engleski jezik porezne struke I-IV na stručnom poreznom studiju. Sudjeluje u izradi nastavnih programa navedenih kolegija. Sudjeluje u organizaciji i vođenju studijskih putovanja studenata u London. U Centru za jezike i pravo Pravnog fakulteta vodi tečajeve engleskog jezika pravne struke. Osmišljava i vodi tečaj prevođenja pravnih tekstova s engleskog i na engleski jezik u okviru programa usavršavanja za pravnike lingviste 2011., 2012., 2016. i 2017. godina, a tečaj prevođenja pravnih tekstova drži i 2014. godine kao zaseban tečaj u okviru ponude Centra za jezike i pravo. U suradnji s ostalim nastavnicima s Katedre za strane jezike Pravnog fakulteta u Zagrebu izrađuje udžbenik „English for the Legal Profession“ koji 2017. izlazi u izdanju Narodnih novina d.d., a u drugom izmijenjenom i dopunjemo izdanju 2020.

Prevođenjem se bavi još od stjecanja fakultetske diplome, no tu djelatnost počinje intenzivnije obavljati 2006., kada postaje vanjski suradnik Zavoda za prevođenje pri Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija (danas Ministarstvo europskih i vanjskih poslova). U okviru te intenzivne suradnje, sudjeluje u prevođenju pravne stečevine Europske unije i presuda Europskog suda s engleskoga na hrvatski jezik te raznih dokumenata za pregovore s Europskim unijom, kao što su zakonodavni tekstovi, strategije i nacionalni programi, s hrvatskoga na engleski jezik. U akademskoj godini 2007./08. upisuje poslijediplomski stručni studij prevoditeljstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u okviru kojeg 2012. uspješno brani završni rad pod nazivom “Prevođenje s engleskoga na hrvatski i s hrvatskoga na engleski jezik s posebnim obzirom na područje zakonodavstva” te stječe naziv sveučilišni specijalist prevoditelj engleskog jezika. Od stupanja u stalni radni odnos na Pravnom fakultetu redovito prevodi i lektorira znanstvene i stručne radove iz područja prava i socijalnog rada, od kojih su neki i objavljeni. Od završetka preddiplomskog studija na Filozofskom  fakultetu sudjeluje i izlaže radove na stručno-znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Objavio je nekoliko radova u zbornicima stručno-znanstvenih skupova te domaćim i stranim časopisima. Priprema i izvodi radionice cjeloživotnog obrazovanja za prevoditelje iz tema pravnog prevođenja i terminologije, samostalno i u suradnji s predmetnim nastavnicima Pravnog fakulteta.