Ivana Dobrotić, izv. profesorica na Katedri za socijalnu politiku pri Studijskom centru socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i pridružena članica Odjela za socijalnu politiku i intervencije pri Sveučilištu u Oxfordu. Prije prelaska na Pravni fakultet, u razdoblju od 2003.do 2007. godine, bila je zaposlena u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Upravi za socijalnu skrb. Diplomirala je socijalni rad pri Studijskom centru socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala iz područja sociologije na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani (smjer socijalna politika i socijalni razvoj). Kontinuirano se stručno osoposobljavala, posebice iz komparativne i kvalitativne metodologije u okviru European Consortium for Political Research metodološkim školama te pri Sveučilištu u Oxfordu. U razdoblju od 2018. do 2021. godine bila je Marie Curie Fellow na Odjelu za socijalnu politiku i intervencije pri Sveučilištu u Oxfordu, gdje je vodila InCARE projekt “Socijalne i rodne nejednakosti u skrbi: politike usmjerene skrbi za djecu te roditeljske prakse u post-jugoslavenskim zemljama i uloga javnopolitičkih ideja”. U razdoblju od 2013. do 2015. godine bila je znanstvena suradnica pri Centru za istraživanje skrbi, tržišta rada i nejednakosti Sveučilišta u Leedsu (CIRCLE). Od 2010. godine aktivna je članica međunarodne znanstveno-istraživačke mreže International Network on Leave Policies & Research, gdje je od 2018. godine i jedna od urednica godišnjeg izvješća o politikama roditeljskih dopusta u 47 zemalja. Od 2012.-2018. godine bila je izvršna urednica Revije za socijalnu politiku, gdje od 2018. godine ostaje članica uredništva. Osim toga, članica je uredništva znanstvenih časopisa European Journal of Social Security i Ljetopisa socijalnog rada. Od 2017. godine aktivno sudjeluje u radu doktorske škole EUSOC Interdisciplinary International School of Postgraduate Studies in the Social Sciences, Masaryk University, kao članica nadzornog odbora škole i mentorica doktorskih studenata. Bila je angažirana kao ekspert na različitim projektima ministarstava nadležnih za područje socijalne politike, Europske komisije, Europskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE), Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA), Vijeća Europe, UNDP-a, UNICEF-a, Svjetske banke te Grada Zagreba. Njezino područje interesa uključuje komparativnu i europsku socijalnu politiku, posebice područja obiteljske politike, rodne ravnopravnosti i antidiskriminacijskih politika. Sudjelovala je na više znanstveno-istraživačkih projekata, koji su se bavili različitim pitanjima iz područja socijalne politike, i međunarodnih znanstvenih konferencija te je objavila više znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima i knjigama. Zajedno s kolegicama iz International Network on Leave Policies & Research uredila je tematski broj časopisa o politikama roditeljskih dopusta i nejednakostima u International Journal of Sociology and Social Policy te u časopisu Social Inclusion.