EUROPSKO JAVNO PRAVO:
Repozitorij
Europsko javno pravo

Europsko javno pravo - II. godina; 4. semestar 

European Public Law - 2nd year, 4th semester

Nastava će se u ljetnom semestru održavati prema slijedećem rasporedu:

Classes will take place according to the following schedule:

 

Grupa/Group

Nastavnik

Lecturer

Vrijeme i mjesto

Timing and place

A

(hrvatska grupa)

(classes in Croatian)

 

Svi nastavnici

All lecturers

Kad? PONEDJELJKOM u 11:00

Gdje?  TMT 14, dv. 2

 

B

(hrvatska grupa)

(classes in Croatian)

 

Svi nastavnici

All lecturers

Kad? ČETVRTKOM od 17.00 

Gdje? TMT 14, dv. 3

E

(engleska grupa)

/classes in English)

Svi nastavnici

All lecturers

When? WEDNESDAYS at 11:00

Where? TMT 14, lecture room 2

Seminar HR i EU

Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Prof. dr. sc. Tamara Perišin

srijedom u 14.30, TRH, dvorana II

Seminar EN

Prof. dr. sc. Tamara Perišin

Nika Bačić Selanec, LLM

petkom u 11:00, Ćirilometodska 4, dvorana III

Seminar - Rodna jednakost u EU Prof. dr. sc. Snježana Vasiljević

ponedjeljkom u 17.00, Ćirilometodska, dvorana VII

Seminar - Pravo zaštite okoliša u EU Doc dr. sc. Melita Carević

utorkom u 10:00, Ćirilometodska 4, dvorana VII

 

 

O PREDMETU:

 

Predmet je obavezan. Nastava se izvodi u tri grupe (turnusa) 2 puta tjedno po 2 školska sata.  Od studenata se očekuje priprema za svaki sat nastave, tj. čitanje zadanog gradiva za svaku nastavnu jedinicu unaprijed. Većina gradiva koje treba pročitati i pripremiti biti će dostupna na web stranici katedre. Gradivo objavljeno ili naznačeno na web stranici ujedno je i ispitna literatura.

Nastava se temelji na pretpostavci da je za uspješnu pripremu ispita potrebno ukupno 360 sati studentskog rada. Od toga je 90 sati predavanja i 270 sati samostalnog studentskog rada. Samostalni studentski rad koji ide uz jedan sat predavanja (45 min) sastoji se od:

  • jednog sata pripreme za predavanja (čitanje zadanog gradiva)
  • jednog sata refleksije predavanja (pisanja bilješki nakon predavanja)
  • jednog sata ponavljanja za pripremu ispita (nakon završetka svih predavanja)

Drugim riječima, od studenta se očekuje da svaki tjedan provede 4 sata na predavanjima, te da samostalno radi još 12 sati. Na kraju semestra potrebno je oko 10-12 radnih dana pripreme za ispit, pod uvjetom da se redovito radilo tijekom semestra. 

Cilj predmeta je stjecanje kompetencija, znanja i vještina. Taj cilj moguće je ostvariti samo aktivnom participacijom studenata u nastavi (priprema za sat, diskusija, refleksija). Uredno pohađanje nastave presudno je za uspješno svladavanje gradiva i prolazni uspjeh na ispitu. Od studenata se ne očekuje učenje gradiva napamet, već razvijanje sposobnosti snalaženja u izvorima, te sposobnosti analize, sinteze, refleksije i argumentacije, što se temelji na gradivu koje je zadano za čitanje.

Posebno upozoravamo studente da izostajanje s nastave i neispunjavanje zadaća tijekom nastave bitno umanjuju šanse za prolaz na ispitu.

Prethodno znanje stečeno na predmetima TEORIJA DRŽAVE I PRAVA i USTAVNO PRAVO predstavlja osnovu za smisleno praćenje nastave i polaganje ispita.

Nastava se izvodi u studentskim skupinama koje vode Tamara Ćapeta, Tamara Perišin, Iris Goldner Lang, Snježana Vasiljević, Melita Carević i Nika Bačić Selanec. Studentske obaveze su jednake za sve studente, bez obzira jesu li redovni ili izvanredni i bez obzira u kojoj su studentskoj skupini. Broj studenata u studentskoj skupini kao i broj skupina određuje se na početku semestra prema broju studenata koji su upisali predmet, uzimajući u obzir broj sjedećih mjesta u dvorani u kojoj se održava nastava.

Napomene:

  • Ocjenjivanje tokom semestra temeljem kolokvija biti će moguće samo za studente koji redovito pohađaju predavanja.

  • Seminaristi moraju ispuniti seminarske obaveze koje će dobiti nakon rasporeda u seminarske grupe. Uspjeh na ispitu ocjenjuje se nezavisno od uspjeha na seminaru;

  • Za izlazak na seminarski rok potrebno je prijaviti ispit preko studomata.

  • Seminar se može prijaviti isključivo preko studomata ili referade, te molimo studente da s time u vezi ne kontaktiraju nastavnike;

  • Studenti  koji nisu seminaristi mogu pristupiti pisanim ispitima po općim uvjetima propisanima na razini Fakulteta.
  • Ispitna literatura naznačena je na web stranici katedre unutar pojedinih nastavnih jedinica.