izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Konzultacije:

srijedom u 8 sati

Telefon:4597 524
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Građansko procesno pravo
Godina diplomiranja:1989
Godina magistriranja:2005
Godina doktoriranja:2008
Na katedri od:2010

Nastava

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Doc. dr. sc. Aleksandra Maganić  rođena je 3. siječnja 1967. u Zagrebu.  Osnovnu školu i srednju školu završila je u Osijeku.

1985. godine upisala je pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, koji je završila 1989. Kao student nagrađena je rektorovom nagradom za ostvareni uspjeh 1987. i 1988. godine. Ostvareni prosjek ocjena na studiju bio  je 4,86.

1990. godine izabrana je za asistenta na katedri „Upravna znanost“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Iste godine upisala je Poslijediplomski studij „Poslovno pravo i poslovne transakcije“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, na kojem je položila sve ispite. Od 1990. do 1994. radila je kao asistent na katedri „Upravna znanost.“

1995. godine zaposlila  se kao vježbenik na Županijskom sudu u Osijeku, a 1997. godine položila je pravosudni ispit.

U srpnju 1998. godine ponovno se zaposlila na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, kada je izabrana je za znanstvenog novaka-asistenta na katedri „Građansko pravo,“ a od veljače 2002. godine na katedri za „Građansko procesno pravo“.

Nakon uspješnog okončanja Poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s prosjekom ocjena od 4,8, 19. siječnja 2005. obranila je magistarski rad pod naslovom „Institut Rechtspfleger u njemačkom pravu i uvođenje odgovarajuće službe u Republici Hrvatskoj“. Mentor je bio prof. Mihajlo Dika.

U lipnju 2005. godine prijavila je temu doktorskog rada pod naslovom „Opće institucije izvanparničnog procesnog prava (komparativna analiza hrvatskog, austrijskog i njemačkog izvanparničnog procesnog prava)“. Za mentora u izradi radi bio je imenovan prof. Mihajlo Dika.

U rujnu 2005. godine “Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht” dodijelio joj je tromjesečnu stipendiju u trajanju od 1. 5. 2006. do 31. 7. 2006.  Iako joj je 2006. godine ista institucija dodijelila  dvomjesečnu stipendiju u trajanju od 1. 1. 2007. do 28. 2. 2007., na Institutu je boravila sve do 27. 3. 2007. godine.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirala je 10. srpnja 2008.

Za višeg asistenta na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku izabrana je 29. listopada 2008. godine.

Za docenta na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 1. siječnja 2010., a za izvanrednog profesora 2. prosinca 2015.

  Na kolegiju iz građanskog procesnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvođenju nastave (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, ispiti). Osim toga sunositelj je na predmetima građanskopravnog modula  Izvanparnično i ovršno pravo i Javnobilježničko pravo te trgovačkopravnog modula Insolvencijsko pravo, kao i izbornog predmeta Organizacija pravosuđa.

Nastavnik je na Poslijediplomskom studiju iz građanskopravnih i obiteljskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Poslijediplomskom studiju iz prava društava i trgovačkog prava.

Izvan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Medicinsko pravo“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Bila je član Povjerenstva Ministarstva pravosuđa koje je izradilo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2013. godine (NN 25/13), član Povjerenstva Ministarstva socijalne politike i mladih za izradu Obiteljskog zakona 2014. godine (NN 75/14) i član je Povjerenstva Ministarstva pravosuđa za izradu Zakona o izvanparničnom postupku.

Aktivno surađuje s Max-Planck Institutom u Hamburgu, Njemačkom zakladom za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ), Europskom unijom Rechtspflegera te Pravosudnom akademijom Republike Hrvatske.

Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima, konferencijama, seminarima i radionicama.

Izlagala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Dosad je bila organizator odnosno koorganizator 3 međunarodna znanstvena skupa.

Nalazi se na Listi arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa i na Listi arbitara u postupcima s međunarodnim elementom pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Bila je arbitar u nekoliko arbitražnih postupaka.

Od listopada 2013. član je međunarodnog uredništva časopisa „Societas et iurisprudentia“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Trnavi.

Član je Europskog instituta za pravo (European Law Institute).

Od stranih jezika aktivno vlada njemačkim i engleskim jezikom.

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Maganić, Aleksandra; Šago, Dinka; Jurić, Ana; Vrljić, Darko.
Izvanparnično pravo - s komentarom, primjerima obrazaca za praktičnu primjenu, sudskom praksom, bilješkama i zbirkom propisa + CD .
Zagreb : Vizura, 2015. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe. Liber amicorum Mihajlo Dika / Uzelac, Alan; Garašić, Jasnica; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Aras Kramar, Slađana; Maganić, Aleksandra.
Preinaka tužbe u sporovima radi naknade štete - neki problemi // Zbornik radova s Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Hrvatski dani osiguranja 2017 / Ćurković, Marijan ; Krišto, Jakša ; Zorić, Damir (ur.).
Zagreb : Hrvatski ured za osiguranje, 2017. Str. 134-148.

2. Maganić, Aleksandra.
Je li dopuštena kolektivna pravna zaštita protiv pružatelja javnih usluga? // Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2016.. Str. 105-129.

3. Maganić, Aleksandra.
Praksa Europskog suda za ljudska prava i pravo na dom // Pravo na dom / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2016.. Str. 19-53.

4. Maganić, Aleksandra.
Ogledni postupak prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2016 // Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća / Čizmić, Jozo et al. (ur.).
Split : Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, 2016.. Str. 121-142.

5. Maganić, Aleksandra.
Ubrzani arbitražni postupci prema Zagrebačkim pravilima 2015 // Liber amicorum Gašo Knežević / Varady, Tibor et al. (ur.).
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, 2016. Str. 409-438.

6. Maganić, Aleksandra; Dika, Mihajlo.
Primjena odredaba parničnog postupka u upravnom sporu // Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi / Šunjara Ana (ur.).
Zagreb : Organizator, 2016.. Str. 113-133.

7. Maganić, Aleksandra.
Novi pravci reforme izvanparničnog prava u Republici Hrvatskoj // Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća / Jozo, Čizmić et al. (ur.).
Split : Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, 2015.. Str. 147-172.

8. Maganić, Aleksandra.
Stvarnopravni izvanparnični postupci (de lege lata, de lege ferenda) // Nekretnine - 2015. / Foretić, Davorka (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2015.. Str. 57-87.

9. Maganić, Aleksandra; Mićo, Ljubenko.
Rješavanje građevinskih sporova u ugovorenom roku // Izazovi u graditeljstvu 3 / Lakušić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez građevinskih inženjera, 2015.. Str. 95-110.

10. Maganić, Aleksandra.
Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djece u austrijskom pravu // Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta / Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.).
Osijek : Pravni fakultet Osijek, 2014.. Str. 111-131.

11. Maganić, Aleksandra.
Kollektiver Rechtsschutz im kroatischen Recht // XI Dies Luby Iurisprudentiae, Rechtsschutz des schwächeren Subjekts im Privatrecht / Barancova, Helena ; Blaho, Peter ; Lazar, Jan (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014.. Str. 84.-106..

12. Maganić, Aleksandra.
Novo uređenje obiteljskih izvanparničnih postupaka // Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014. Str. 89-119.

13. Maganić Aleksandra.
Videokonferencija u njemačkom građanskom procesnom pravu // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Zagreb, 2013. Str. 893-924.

14. Maganić, Aleksandra.
Dostava prema Zakonu o izmjenama o dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2013. // Novela Zakona o parničnom postupku i novi Zakon o sudovima / Hercigonja, Jasminka ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2013.. Str. 100-130.

15. Maganić, Aleksandra.
Sudska zaštita prava na roditeljsku skrb u njemačkom pravnom sustavu // pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2012.. Str. 131-159.

16. Maganić, Aleksandra.
Reception of the Rechtspfleger in Eastern Europe: Prospects and Difficulties // The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change / Uzelac, Alan ; van Rhee, C.H. (ur.).
Cambridge/Antwerp/Portland : Intersentia, 2011. Str. 183-200.

17. Maganić, Aleksandra.
Elektroničko vođenje parničnog postupka // Savremena pitanja međunarodnog prava i evropskog privatnog prava (Contemporary Issues of Private International Law and European Private Law : in honor to Dr. Christa Jessel-Holst) / Petrović, Milena ; Đorđević, Slavko (ur.).
Kragujevac : Pravni fakultet Kragujevac, 2011.. Str. 67-90.

18. Maganić Aleksandra.
Zaštita prava osobnosti // Trideset godina Zakona o obveznim odnosima - de lege lata i de lege ferenda / Vukadinović D. Radovan (ur.).
Beograd : Pravni fakultet Kragujevac ; Institut za pravne i društvene nauke, 2009. Str. 422-445.

19. Maganić Aleksandra.
Procesnopravna zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj // Od caveat emptor do caveat venditor / Miodrag Mićunović (ur.).
Kragujevac : Pravni fakultet Kragujevac, 2009. Str. 419-446.

20. Maganić Aleksandra.
Die Reform der vermögensrechtlichen Verhältnisse im kroatischen Familienrecht // Die Reform des Privatrechts in Mittel- und Osteuropa / Lazar Jan (ur.).
Bratislava -Trnava : Iura edition, 2009. Str. 132-170.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Maganić, Aleksandra.
Pravna sredstva protiv predstečajne nagodbe. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 3-4; 409-437 (članak, znanstveni).

2. Maganić Aleksandra.
Javni bilježnik u elektroničkom pravnom prometu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagr. 63 (2013) , 2; 383-431 (pregledni rad, znanstveni).

3. Maganić, Aleksandra.
The Role of Courts in Arbitral Proceedings. // Croatian arbitration yearbook. 20 (2013) ; 197-226 (pregledni rad, znanstveni).

4. Maganić Aleksandra.
Tzv. tehnička arbitraža. // Pravo u gospodarstvu. 51 (2012) ; 983-1025 (pregledni rad, znanstveni).

5. Maganić, Aleksandra.
Expert Determination. // Croatian arbitration yearbook. 19 (2012.) ; 9-40 (članak, znanstveni).

6. Dika, Mihajlo; Maganić, Aleksandra.
Ubrzani arbitražni postupci. // Pravo u gospodarstvu. 50 (2011) ; 803-830 (članak, znanstveni).

7. Dika, Mihajlo; Maganić, Aleksandra.
Expedited Arbitration Proceedings - About Some Croatian Experiences. // Croatian arbitration yearbook. 18 (2011) ; 9-34 (članak, znanstveni).

8. Maganić Aleksandra.
Pravna pomoć u građanskim stvarima između Republike Hrvatske i Republike Makedonije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 2; 243-274 (pregledni rad, znanstveni).

9. Maganić Aleksandra.
Neue Tendenzen im Außerstreitrecht (in der Freiwilligen Gerichtsbarkeit) in Österreich und Deutschland und ihr Einfluss auf das Außerstreitrecht in der Republik Kroatien. // Rechtspfleger Studienhefte. 3 (2011) ; 109-114 (članak, znanstveni).

10. Maganić Aleksandra.
Parcelacija i razvrgnuće suvlasništva poljoprivrednog zemljišta. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010.) , 1; 175-201 (prethodno priopćenje, znanstveni).

11. Maganić Aleksandra.
Pravna sredstva protiv neučinkovitog suca. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 30 (2009) , 1; 515-550 (pregledni rad, znanstveni).

12. Maganić Aleksandra.
Legal Assistance of the Courts of Justice to Arbitration Tribunals. // Croatian arbitration yearbook. 16 (2009) ; 55-89 (članak, znanstveni).

13. Maganić Aleksandra.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 1; 413-454 (pregledni rad, znanstveni).

14. Maganić Aleksandra.
Arbitrability in Non-contentious Matters. // Croatian arbitration yearbook. 15 (2008) ; 111-145 (članak, znanstveni).

15. Maganić Aleksandra.
Privremeno zaustavljanje aktivnosti u izvanparničnom postupku. // Pravni život. 57 (2008) , 13; 299-329 (članak, znanstveni).

16. Maganić Aleksandra.
Pravna pomoć sudova arbitražnim sudovima. // Pravo u gospodarstvu. 47 (2008) , 6; 1153-1184 (članak, znanstveni).

17. Maganić Aleksandra.
Procesnopravno uređenje odnosa etažnih vlasnika. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 1; 229-265 (članak, znanstveni).

18. Maganić Aleksandra.
Arbitrabilnost u izvanparničnim predmetima. // Pravo u gospodarstvu. 46 (2007.) , 2; 102-132 (članak, znanstveni).

19. Maganić, Aleksandra.
Nužnost reforme hrvatskog izvanparničnog prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci. 27 (2006.) , 1; 465-498 (pregledni rad, znanstveni).

20. Maganić, Aleksandra.
Zemljišnoknjižni službenici prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 26 (2005.) , 2; 795-828 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Maganić, Aleksandra.
Novo uređenje izvanparničnog prava u Republici Hrvatskoj. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6356 (2015) ; 1-3 (članak, stručni).

2. Maganić, Aleksandra; Damjanac, Bruno.
Pravna priroda predstečajne nagodbe. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6351 (2015) ; 1-3 (članak, stručni).

3. Maganić, Aleksandra; Ljubenko, Mićo.
Time Limits for Decision Making in Arbitral Proceedings. // Croatian arbitration yearbook. 21/22 (2015) ; 75-135 (članak, stručni).

4. Maganić Aleksandra.
Osnovne značajke kolektivne pravna zaštite. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6289 (2014) ; 1-3 (članak, stručni).

5. Maganić, Aleksandra.
Osnovne značajke kolektivne pravne zaštite II. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6292-6293 (2014) ; 15-16 (članak, stručni).

6. Maganić, Aleksandra.
Osnovne značajke kolektivne pravne zaštite III. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6294-6295 (2014) ; 5-6 (članak, stručni).

7. Maganić, Aleksandra; Hraste Lara.
Različiti oblici rasterećenja u pravosuđu u Republici Hrvatskoj - trebaju li Hrvatskoj Rechtspflegeri. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 46 (2013) , 93; 31-53 (članak, stručni).

8. Maganić Aleksandra.
Rechtsquellen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Republik Kroatien. // Kieler Ostrechts-Notizen. 1-2 (2007) ; 34-36 (kratko priopćenje, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Aras Kramar, Slađana; Maganić, Aleksandra.
Neki aspekti pomorske arbitraže u hrvatskom, engleskom i njemačkom pravu // Zbornik radova 2. Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW 2017 Zagreb. Transportno pravo ususret budućnosti / Ćorić, Dorotea ; Radionov, Nikoleta ; Čar, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017. 133-161 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Maganić, Aleksandra.
Zaštita kolektivnih interesa i prava potrošača // Zbornik 52. susreta pravnika u Opatiji 2014. / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2014. 203-236 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Maganić Aleksandra.
Dostava - nova obveza elektroničke komunikacije u parničnom postupku // Nova organizacija parničnog sudovanja- novi rokovi postupanja i obveze odvjetnika, pravnika u gospodarstvu i sudaca / Crnić, Ivica (ur.).
Zagreb : Organizator, 2013. 73-101 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Maganić, Aleksandra.
Elektronička dostava, elektroničko vođenje zapisnika, elektronički spis // Novela Zakona o parničnom postupku od 13. svibnja 2011 (NN br. 57/11) / Dika, Mihajlo (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. 49-69 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Maganić, Aleksandra.
Procesnopravni aspekti građanskopravne zaštite okoliša // .
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

2. Maganić, Aleksandra.
Ogledni postupak između jedinstvene primjene prava i kolektivne pravne zaštite // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

3. Maganić, Aleksandra.
Priča bez kraja o švicarskom franku // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

4. Maganić, Aleksandra.
Praksa Europskog suda za ljudska prava i pravo na dom // Pravo na dom.
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

5. Maganić, Aleksandra.
Ubrzani arbitražni postupci- inovacija u Zagrebačkim pravilima // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

6. Maganić, Aleksandra.
Nova arbitražna pravila // .
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija).

7. Maganić, Aleksandra.
Ogledni postupak prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2016 // Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća.
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija).

8. Maganić, Aleksandra.
Zagrebačka pravila 2015 - novosti // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

9. Maganić, Aleksandra.
Ubrzani arbitražni postupci prema Zagrebačkim pravilima 2015 // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

10. Maganić, Aleksandra; Dika, Mihajlo.
Primjena odredaba parničnog postupka u Zakonu o upravnom sporu // .
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija).

11. Maganić, Aleksandra.
Electronic Messaging in Civil Courts: Croatian and Comparative Perspective // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

12. Maganić, Aleksandra.
Je li dopuštena kolektivna pravna zaštita protiv pružatelja javnih usluga? // Zaštita potrošača u republici Hrvatskoj.
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija).

13. Maganić, Aleksandra.
Stvarnopravni izvanparnični postupci (de lege lata, de lege ferenda) // Nekretnine - 2015.
(predavanje,ppt prezentacija).

14. Maganić, Aleksandra.
Iskustva pravnih fakulteta u edukaciji javnih bilježnika i sudskih ovršitelja u Hrvatskoj // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

15. Maganić, Aleksandra.
Novi pravci reforme izvanparničnog prava u Republici Hrvatskoj // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija).

16. Maganić, Aleksandra.
Slučaj Švicarac kao test djelotvornosti kolektivne pravne zaštite u Hrvatskoj // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija).

17. Maganić, Aleksandra; Ljubenko, Mićo.
Rješavanje građevinskih sporova u ugovorenom roku // Izazovi u graditeljstvu 3.
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija).

18. Josipović, Tatjana; Maganić, Aleksandra.
Collective redress - National report of Croatia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

19. Maganić, Aleksandra.
Zaštita kolektivnih interesa i prava potrošača // .
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

20. Maganić, Aleksandra.
Novo uređenje obiteljskih izvanparničnih postupaka // .
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

21. Maganić, Aleksandra.
Presjek aktualnog stanja primjene moderne tehnologije u hrvatskom parničnom postupku // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

22. Maganić, Aleksandra.
Videoconference in national law and EU Regulation // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

23. Maganić, Aleksandra.
Kolektivna pravna zaštita potrošača – komparativna analiza rješenja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

24. Maganić, Aleksandra.
Kollektiver Rechtsschutz im kroatischen Recht // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

25. Maganić, Aleksandra.
Dostava - nova obveza elektroničke komunikacije u parničnom postupku // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

26. Maganić, Aleksandra.
Dostava prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2013. // .
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

27. Maganić, Aleksandra.
Uloga sudova u arbitražnom postupku // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

28. Maganić, Aleksandra.
Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djece u austrijskom pravu // .
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

29. Maganić, Aleksandra.
Glavna obilježja prijedloga Komisije za novu Uredbu Brissel I // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

30. Dika, Mihajlo; Maganić, Aleksandra.
Tehničke arbitraže // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

31. Maganić, Aleksandra.
Europska javna isprava // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

32. Maganić, Aleksandra.
Hauptmerkmale des Vorschlags der Kommision für eine neue Brüsseler I Verordnung // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija).

33. Maganić, Aleksandra.
Elektronička dostava, elektroničko vođenje zapisnika, elektronički spis // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

34. Maganić, Aleksandra.
Elektroničko vođenje parničnog postupka // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

35. Maganić, Aleksandra.
Sudska zaštita prava na roditeljsku skrb te uloga Jugendamt-a (centra za socijalnu skrb) u njemačkom pravnom sustavu // .
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

36. Maganić, Aleksandra.
Tonski zapis u parničnom postupku // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

37. Maganić, Aleksandra.
Elektronička dostava // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

38. Dika, Mihajlo; Maganić, Aleksandra.
Ubrzani arbitražni postupci // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

39. Dika, Mihajlo; Maganić, Aleksandra.
Objektivne i subjektivne granice pravomoćnosti u stvarnopravnim izvanparničnim postupcima // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

40. Maganić, Aleksandra.
Reception of the Rechtspfleger in Eastern Europe: Prospects and Difficulties // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

41. Maganić, Aleksandra.
Pravna pomoć u građanskim stvarima između Republike Hrvatske i Republike Makedonije // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

42. Maganić, Aleksandra.
Parcelacija i razvrgnuće suvlasništva poljoprivrednog zemljišta // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

43. Maganić, Aleksandra.
Uvođenje pravoskrbnika (Rechtspflegera) u hrvatsko pravo de lege ferenda // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

44. Maganić, Aleksandra.
Civilna prisilna hospitalizacija // .
(predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,stručni).

45. Maganić, Aleksandra.
Die Reform der vermögensrechtlichen Verhältnisse im kroatischen Familienrecht // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

46. Maganić, Aleksandra.
Procesnopravna zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

47. Maganić, Aleksandra.
Pravna sredstva protiv neučinkovitog suca // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

48. Maganić, Aleksandra.
Rechtspfleger (pravoskrbnik) u hrvatskom stečjanom pravu de lege ferenda // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija).

49. Maganić, Aleksandra.
Privremeno zaustavljanje aktivnosti u izvanparničnom postupku // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

50. Maganić, Aleksandra.
Pravna pomoć sudova arbitražnim sudovima // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

51. Maganić, Aleksandra.
Zaštita prava osobnosti // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

52. Maganić, Aleksandra.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

53. Maganić, Aleksandra.
Procesnopravno uređenje odnosa etažnih vlasnika // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

54. Maganić, Aleksandra.
Arbitrabilnost u izvanparničnim predmetima // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

55. Maganić, Aleksandra.
Nužnost reforme hrvatskog izvanparničnog prava // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

56. Maganić, Aleksandra.
Zemljišnoknjižni službenici prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

57. Maganić, Aleksandra.
Uvođenje Rechtspflegera u Hrvatskoj // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Maganić Aleksandra.
Opće institucije izvanparničnog procesnog prava (komparativna analiza hrvatskog, austrijskog i njemačkog izvanparničnog procesnog prava) / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 10.07. 2008., 389 str. Voditelj: Dika Mihajlo.
 
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana