Jurisdikcijska pitanja (pravo na sudsku zaštitu u građanskim stvarima; sadržaji pravne zaštite koja se pruža u građanskim stvarima); Pravna priroda pozicije stranaka u parničnom postupku (slobodan pristup sudovima; pravo na negativnu procesnu odluku, pravo na suđenje, pravo na povoljnu meritornu odluku); Procesna legitimacija i pravni interes; Načelo saslušanja stranaka (pravično suđenje); Teorijske osnove utvrđivanja činjeničnoga stanja u parničnom postupku; Sudske odluke i njihovi učinci, pravomoćnost; Problem prejudicijaliteta, Pravni lijekovi (žalba i revizija).U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja građanskog procesnog prava; razumjeti ulogu i ciljeve parničnog postupka u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela građanskog procesnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja građanskog procesnog prava te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.