PRAVO EU PRED SUDOVIMA 2015-16:
Pravo EU pred sudovima 2015./2016.

 

 

 

 

 

 

Predmet se izvodi u okviru Jean Monnet katedre "Legal System of an Enlarged European Union".

 

Nastava se održava u Ćirilometodskoj 4, utorkom od 17.00 - 19.30

 

Studenti se za nastavu pripremaju temeljem materijala postavljenih na ovoj web stranici.

 

Literatura

 

PRVI SASTANAK POLAZNIKA PREDMETA PRAVO EU PRED SUDOVIMA

 

održat će se u utroak, 20. listopada 2015. u 17.00 sati u dvorani I u Cirilometodskoj 4.

Molim sve prijavljene studente da dodju na prvi sastanak!

 

 

Uvodni sat

(20. listopada 2015.)

 

Cilj učenja:

- međusobno upoznavanje

- upoznavanje s metodama rada na predmetu

- dogovor o terminima predavanja

 

Domaća zadaća

Zadaci za pretraživanje weba

 

 

Nastavna jedinica 1

(utorak, 27.10.2015.)

Kako pretraživati baze podataka?

Kako čitati presudu Suda EU?

 

Cilj učenja i vještine koje se razvijaju:

- upoznati se s metodama rada na ovom predmetu

- steći vještinu pretraživanje baze podataka Eur-lex i Curia

- steći vještinu nalaženja sudske prakse koja je vazana uz neki propis EU

- steći vještinu pretrage sudske prakse koja je nastala nakon prvobitne presude o nekom pitanju

- naučiti kako čitati presude Suda EU

 

 

Priprema za sat

- riješena domaća zadaća s prošlog susreta

- PPT prezentacija: Pravo EU na webu

- ogledna presuda (molim da ovu presudu isprintate i donesete sa sobom na nastavu)

 

______________________________________________________

Nastavna jedinica 2

(17. studeni 2015.)

Kako se služiti izravnim učinkom i nadređenošću

 

Cilj učenja i vještine koje se razvijaju:

- prepoznati obveze koje za nacionalni sud proizlaze iz kombinirane primjene izravnog učinka i nadređenosti

- razmijeti konceptualno objašnjenje izravnog učinka i nadređenosti u pravu EU

- prepoznati potencijalne prepreke u hrvatskom pravnom poretku

- biti spreman ponuditi argumente koji će omogućiti svladavanje prepreka

 

Priprema za sat:

- podsjetite se na predmete Vand Gend en LoosCosta v ENEL Simmenthal i razmislite o sljedećim pitanjima:

- koja obveza nastaje za nacionalni sud temeljem predmeta Simmenthal?

- pročitatje nove članke Ustava RH koji se tiču EU i razmislite omogućavaju li oni izravni učinak i nadređenost prava EU?

- pogledajte članak 37. Ustavnog zakona o ustavnom sudu. Je li on prepreka za izvršenje Simmenthal mandata?

 

- pročitajte ovaj hipotetski predmet (Sintetija) i budite spremni za diskusiju na satu.

- razmislite i o ovihipotetskim predmetima: Marko ; Petra

 

 

Literatura:

- Osnove prava EU, str. 53 - 67

- Nacionalni sudovi kao europski sudovi, str. 3 - 33.

 

 

Nastavna jedinica 3

(19.studeni 2015.)

Izravni učinak direktiva

 

Cilj učenja i vještine koje se razvijaju:

- razumijeti razlike između uredbi i direktiva

- razumijeti uvjete za izravni učinak

- steći vještinu analize i argumentiranja da direktiva zadovalja uvjete za izravni učinak

- razumijeti razloge priznavanja izravnog učinka direktiva

- razumijeti opravdanja za izravni učinak direktiva i njihov utjecaj na korištenje izravnim učinkom pred sudom

- razumijeti razliku između vertikalnog i horizontalnog učinka

- steći vještinu argumentiranja radi izravnog pozivanja na prava iz direktive

- prepoznati sve uvjete koji se moraju steći da bi došlo do izravne primjene direktive i biti u stanju primijeniti takvo znanje u konkretnim situacijama

 

 

Priprema za sat:

članak 288. UFEU

-  hipotetski predmet Oliver i Percy

- pročitajte ovaj kratki pregled razvoja sudske doktrine o izravnom učinku direktiva

- pročitajte odgovor Suda na prvi dio pitanja pitanja u predmetu Francovich - do paragrafa 28 (odgovorom na drugi dio pitanja bavit ćemo u nastavnoj jedinici o odgovornosti država za štetu). Razmilite: Zašto je Sud smatrao da direktiva u pitanju nema izravni učinak?

- pojedinci mogu imati različite razloge pozivati se na direktivu pred nacionalnim sudom. Pročitatje ova dva primjera iz sudske prakse i razmislite u čemu je razlika?

 

Literatura:

- Osnove prava EU, str. 67 - 81

- Nacionalni sudovi kao europski sudovi, str. 41 - 59

- Učinci direktva EU, str. 11 - 58

________________________________________________________

 

Nastavna jedinica 4

(24. studeni 2015.)

 

Izravni i incidentalni učinak direktiva

 

Cilj učenja i vještine koje se razvijaju:

- steći vještinu analize i argumentiranja da direktiva zadovalja uvjete za izravni učinak

- razumijeti razloge priznavanja izravnog učinka direktiva

- razumijeti opravdanja za izravni učinak direktiva i njihov utjecaj na korištenje izravnim učinkom pred sudom

- razumijeti razliku između vertikalnog i horizontalnog učinka

- razumijeti razlikovanje situacija pozivanja na direktivu radi zamjene i pozivanja na direktivu radi isključenja

- steći vještinu argumentiranja radi izravnog pozivanja na prava iz direktive

- razumijeti koncept incidentalnog učinka i kako ga koristiti kao argument pred sudom

 

 

Priprema za sat:

- pročitajte ponovo predmet Faccini Dori, te se podsjetite kako je došlo do isključenja izravnog učinka direktiva u horizontalnoj situaciji

hipotetski predmet 1 (Markus)

- pročitajte predmete CIA i Unilevei razmislite o pitanjima koja su uz njih postavljena

hipotetski predmet 2

- predmet Kucukdeveci na HR

- predmet AMS

 

 

Literatura:

- Osnove prava EU, str. 67 - 81

- Nacionalni sudovi kao europski sudovi, str. 41 - 59

- Učinci direktva EU, str. 11 - 58

_____________________________________________________________________________________________

 

POZIV NA 2 GOSTUJUĆA PREDAVANJA

PROFESORA DERRICKA WYATTA, QC, UNIVERSITY of OXFORD

 

'Free movement and passenger rights in air transport'

Srijeda, 25. studeni 2015, 17.30-19.00, Ćirilometodska 4, dvorana VII (drugi kat)

 

'Privacy and data protection in the internal market: Google and the right to be forgotten; Facebook and safe harbour'

Četvrtak, 26. studeni 2015, 17.30-19.00, Ćirilometodska 4, dvorana VII (drugi kat)

Predavanja će se održati na engleskom jeziku bez prijevoda

 

_________________________________________________________________

Nastavna jedinica 5

(1. prosinca 2015.)

Interpretativni učinak direktiva

 

Cilj učenja i vještine koje se razvijaju:

- razumijeti razliku između izravnog i interpretativnog učinka

- razumijeti razloge priznavanja interpretativnog učinka direktiva

- razumijeti opravdanja za izravni interpretativni

- razumijeti problem granica interpretativnog učinka

- steći vještinu argumentiranja radi pozivanja na direktive ili druge norme EU u svrhu adekvatne interpretacije nacionalnog prava

 

Priprema za sat:

- hipotetski - ponavljanje prethodnog gradiva (pogledajte i predmet AMS - pod prethodnom nastavnom jedinicom)

PPT prezentacija o interpretativnom učinku

hipotetski predmet

predmet Dominguez

- Rješenje VSRH u predmetu Mustač (pogledajte pasus na vrhu str, 4)

 

Literatura:

 

- Osnove prava EU, str. 75 - 83

- Nacionalni sudovi kao europski sudovi, str. 59 - 72

- Učinci direktva EU, str. 59 - 77

- Ćapeta, T., Interpretativni učinak europskog prava u članstvu i prije članstvu u EU , Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56 (5) (2006) 1443-1494

 

_____________________________________________________________

Domaća zadaća 2

 

_____________________________________________________________

 

Nastavna jedinica 6

(3. prosinca 2015.)

Odgovornost država za štetu u pravu EU

 

Cilj učenja i vještine koje se razvijaju:

- razumijeti razloge i opravdanja uvođenja koncepta odgvoornosti države za štetu u pravo EU

- razumijeti uvjete za nastanaka odgovornosti države za štetu

- razlikovati situacije u kojima se može tražiti naknada štete

- steći vještinu argumentiranja radi ostvarivanja naknade štete temeljem prava EU

- razumijeti primjenu instituta procesne autonomije i djelotvorne sduske zaštite u kontekstu odgovornosti za štetu

 

 

Priprema za sat:

 

- pročitajte odgovor na drugi dio pitanja u predmetu Francovich

- pročitajte spojene predmete C-46 i 48/93 Brasserie de Pecheurs/Factortame.  Po čemu se taj predmet razlikuje od predmeta Francovich?

kratki pregled sudske prakse

- hipotetski predmet Dim

 

- zadaća za studente koji nisu bili na satu kad se rješavao predmet Dim

 

 

Literatura:

- Ćapeta, T., Odogovrnost država za štetu u pravu Europske zajednice, Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 53., br. 3-4/2003, str. 783-812.

 

 

____________________________________________________________

Nastavna jedinica 7

(8. prosinca 2015.)

Organizacija nadležnosti i postupak pred Sudom EU

Cilj učenja i vještine koje se razvijaju:

- razumijeti ustroj, način rada i osnovne nadležnosti Suda EU

- razumijeti raspodjelu nadležnosti između Suda EU i Općeg suda

- znati pronaći akte koji uređuju postupak pred Sudom EU

 

Priprema za sat:

Odredbe UEU (19) i UFEU (251-281) o Europskom sudu 

-  Statut Suda

Poslovnik Suda

Poslovnik Općeg suda

- najnovija statistika  (za 2014.)

- fotografija Suda EUfoto 2foto 3foto 4

PPT prezentacija

_____________________________________________________________

 

Nastavna jedinica 8

(10. prosinca 2015.)

Prethodni postupak

 

Cilj učenja i vještine koje se razvijaju:

- razumijeti svrhu prethodnog postupka

- razumijeti raspodjelu ovlasti između Suda EU i nacioalnog suda u prethodnom postupku

- razumijeti ovlasti stranaka pred nacionalnim sudom vezane uz prethodni postupak

- naučiti sastaviti zahtjev za prethodnu odluku

 

Priprema za sat:

Preporuka za prethodni postupak

- Hipotetski predmet PP

- pogledajte i glavu III Poslovnika Suda (link pod prethodnom jedinicom)

- domaći procesni propisi

 

Domaća zadaća

za domaću zadaću potrebno je bilo sastaviti zahtjev za prethodnu odluku u hipotetskom predmetu Lucija F v Croatia Airlines ili

sastaviti zahtjev za prethodnu odluku u predmetu Perković, za što su materijali ispod:

predmet za vjezbanje sastavljanja zahtjeva

ZPSKS - dio

Okvirna odluka o EUN - dio

- rješenje Zupanijskog suda u predmetu Perkovic

- rješenje Vrhovnog suda u predmetu Perkovic

 

____________________________________________________________

 

Nastavna jedinica 9

(15. prosinca 2015.)

Posredni sudski nadzor nad pravom EU - prethodni postupak za ocjenu valjanosti

 

 

Cilj učenja i vještine koje se razvijaju:

- razumijeti raspodijelu ovlasti sudova u ocjeni valjanosti prava EU

- znati pred nacionalnim sudom argumentirati potrebu pokretanja prethodnog postupka za ocjenu valjanosti

- shvatiti odnos izravne tužbe za poništenje i posredne kontole valjanosti prava EU putem prethodnog postupka

- biti u stanju zaključiti o relevantnom putu pravne zaštite u situaciji kad pravo EU vrijeđa subjektivna prava pojedinca

 

Priprema za sat

- na satu ćemo riješiti sljedeći hipotetski predmet

- pročitajte predmet  Foto-Frost  i razmislite kako je on utjecao na ovlasti nacionalnih sudova

 

 

___________________________________________________________

 

Nastavna jedinica 10

(17. prosinca 2015.)

Posredni sudski nadzor nad pravom EU - izravna tužba za poništenje

Cilj učenja i vještine koje se razvijaju:

- biti u stanju prepoznati situacije kad je potrebno uložiti ovu tužbu

- razumijeti ograničenja izravnog pristupa Sudu EU

- upoznati se s najnovijim izmjenama u ovom području i najnovijom sudskom praksom

- naučiti sastaviti tužbu za poništenje

 

Priprema za sat

- pročitajte kratki pregled sudske prakse o sudskom nadzoru nad pravom EU

hipotetski predmet

- pročitajte predmet Inuit

- pročitajte predmet Telefonica

praktične upute za stranke pred Općim sudom (t. 18 - 28)

upute za sastavljanje pisane tužbe

obrazac za sažetak tužbe

_____________________________________________________________

 

UPITNIK

 

Dragi polaznici predmeta 'Pravo EU pred sudovima'

Hvala što ste sudjelovati u nastavi na ovom predmetu. Molila bih da mi pomognete u podizanju kvalitete nastave za buduće generacije tako da ispunite anketni upitnik, koji ovdje možete preuzeti.

Upitnik ću podijeliti na zadnjem satu predavanja, 17. prosinca, a polaznike koji nisu mogli doći na taj sat molim da mi ispunjene uptinike pošalju naknadno.

Upitnici su anonimni.

 

Hvala!

 

Svima želim ugodne predstojeće blagdane i sve najbolje u novoj godini!

 

Tamara Ćapeta

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Repozitorij