2017/2018: NASTAVNE JEDINICE / TEACHING UNITS:
Repozitorij
EUROPSKO JAVNO PRAVO - nastavne jedinice; EUROPEAN PUBLIC LAW - teaching units

RASPORED PREDAVANJA

GRUPA HR 1
 – ponedjeljkom, 11:00 h, Trg Republike Hrvatske 14, Dv. II

GRUPA HR 2
– četvrtkom, 17:00 h, Trg Republike Hrvatske 14, Dv. III

STUDENTI SLOBODNO BIRAJU KOJU GRUPU PREDAVANJA ŽELE POHAĐATI, ALI UVIJEK TREBAJU POHAĐATI PREDAVANJA U ISTOJ GRUPI.

 

CLASS SCHEDULE

ENGLISH GROUP
– Wednesdays, 11:00 h, Trg Republike Hrvatske 14, lecture room II.

GOOGLE DRIVE folder 

s PowerPoint prezentacijama 

dostupan samo korisnicima Google domene Pravnog fakulteta

(nužno je ulogirati se u ...@student.pravo.hr email adresu)

 


1. nastavna jedinica - Unit 1

Početak nastave

Orijentacija u predmetu i izvorima prava EU; Metodologija prava EU

Subject and sources of EU law; Methodology of EU law

Grupa HR 1 - 25. veljače 2019., 11.00 h
Grupa HR 2 - 28. veljače 2019., 17.00 h
GROUP ENG - 27 February 2019, 11.00 h

(Vidi i nastavnu jedinicu 2. koja se održava isti dan)

 

Cilj učenja: Informirati se o primarnom i sekundarnom gradivu koje će se koristiti u nastavi i steći osnovnu sposobnost orjentacije u Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Upoznati strukturu i dobiti pregled sadržaja Osnivačkih ugovora. Razumijeti predmet i sadržaj discipline. Informirati se o temeljnim nastavnim metodama i o onome što se od studenata očekuje za uspješno svladavanje gradiva.

Domaća zadaća: Pogledati na internetu (ne printati) Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske Unije (Lisabon). Konzultirati knjigu Reforma EU - Lisabonski ugovor.

Gradivo za pripremu predavanja:

Learning outcomes: To be informed about primary and secondary sources that will be used during the course and to acquire basic ability to navigate through the Treaty on European Union and Treaty on Functioning of the European Union. To be acquainted with structure and basic content of the Founding Treaties. To understand the object and scope of the discipline. To be informed about teaching method and what is expected from students in order to pass the exam.

Homework: Have a look at (do not print out) the Treaty on European Union and Treaty on Functioning of the European Union. Consult one of the major EU Law textbooks)

Reading:

 


2. nastavna jedinica - Unit 2

Evolucija EU i njen ekonomski i politički kontekst 

Evolution of the EU and its economic and political context 

 

Grupa HR 1 - 25. veljače 2019., 11.00 h
Grupa HR 2 - 28. veljače 2019., 17.00 h
GROUP ENG - 27 February 2019, 11.00 h

Cilj učenja: Razumijeti glavne faze ekonomske integracije općenito i u Europi te kako širenje ekonomske integracije utječe na političku i socijalnu sferu. Razumjeti ekonomske i političke ciljeve europskog integracijskog procesa. Uvidjeti povezanost ekonomske integracije i političkih ciljeva očeva utemeljitelja EU.

Domaća zadaća: Pročitajte članak Wilema Molea i razmislite koje su glavne karakteristike pojedinih faza ekonomske integracije. Pročitajte Schumanovu deklaraciju. Kakva je veza političkih i ekonomskih ciljeva europske integracije?

Gradivo za pripremu predavanja:

Powerpoint i ostale prezentacije

Learning outcomes: To understand the main stages of economic integration in general and specifically in Europe and how widening of economic integration affects social and political sphere. To understand economic and political goals of european integration process. To understand interdependence of economic integration and political goals of the founding fathers of the European Union.

Homework:  Read Willem Mole's chapter and Schuman declaration. Think about interrelationship of economic and political goals of european integration and be prepared to discuss in class.

 

 


3. Struktura i institucije EU / Structure and institutions of the EU

Grupa HR1 - 4.3. u 11.00h

Grupa HR 2 - 7.3. u 17.00h 

Group ENG - 6.3. at 11:00 h

(Vidi i nastavnu jedinicu 4. koja se održava isti dan)

(See also Unit 4 which will be the topic of the lecture taking place the same day) 

Cilj učenja: Shvatiti današnju strukturu EU i povjesne razloge njenog današnjeg ustrojstva. Upoznati se s organizacijom institucija EU i njihovim ulogama i međusobnim odnosom.

Domaća zadaća: proučite zadano gradivo za nastavu i budite spremni o njemu raspravljati na satu

Gradivo za pripremu predavanja:

Literatura:

 • Ćapeta T. i Rodin S., Osnove prava EU, Glava I.
 • Iris Goldner Lang, Novi institucionalni okvir, u: Reforma EU - Lisabonski ugovor, str.67 - 88

Learning outcomes: to understand EU structure and historic reasons for such structure. To understand the organisation and basic tasks of EU institutions as well as their mutual relationship;

Homework: read the assigned materials and be prepared to discuss them in class

Reading: 

Background reading:

 • Criag/De Burca, Chapter on Institutions, pp. 30 - 57

 

 


4. Pregled nadležnosti Europskog suda/Jurisdiction of the Court of Justice of the EU

Grupa HR1 - 4.3. u 11.00h

Grupa HR 2 - 7.3. u 17.00h 

Group ENG - 6.3. at 11:00 h

Cilj učenja: Steći osnovni uvid u organizaciju i nadležnosti Europskog suda u Luxembourgu temeljem Lisabonskog ugovora. Razumjeti koji putevi pravne zaštite stoje na raspolaganju različitim pravnim subjektima u okvirima prava Europske unije, i pod kojim uvjetima. Razumjeti opću ulogu Europskog suda u institucionalnim okvirima Europske unije.

Domaća zadaća: proučite zadano gradivo za nastavu i budite spremni o njemu raspravljati na satu

Gradivo za pripremu predavanja:

Literatura za spremanje ispita:

 • Ćapeta/Rodin, Osnove prava Europske unije, 2. izdanje, Narodne novine, 2011., str. 44 - 52
 • Ćapeta, T., Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi, IMO, Zagreb 2002.,  str. 179 - 296

Learning outcomes: to acquire basic knowledge and understanding of the organisation and jurisdiction of the European Court of Justice, as provided by the Lisbon Treaty. To understand ways and conditions of judicial protection, which different subject of EU law can use in EU law, To understand role of the ECJ in the institutional framework of the EU.

Homework: read the assigned materials and be prepared to discuss them in class

Class Reading: 

Background reading:

Chapter on the Court of Justice from any English language textbook you use, for example:

Craig/De Burca, EU Law, Text, Cases and Materials, 6th ed., OUP, 2015, pp. 57 - 66

 


5. Novi pravni poredak; Kako čitati odluke ES; New legal order; How to read ECJ decisions

Grupa HR1 - 11.3. u 11.00h

Grupa HR 2 - 14.3. u 17.00h 

Group ENG - 13.3. at 11:00 h

(Vidi i nastavnu jedinicu 6. koja se održava isti dan)

(See also Unit 6 which will be the topic of the lecture taking place the same day) 

Ciljevi učenja: Razumjeti pojam "novog pravnog poretka europskog prava" i što ga razlikuje od pravnih poredaka država članica s jedne, te pravnog poretka međunarodnog prava s druge strane. Steći uvid u metode rada Europskog suda, uključujući i intelektualni proces koji se odvija prilikom donošenja odluka. Steći sposobnost razlikovanja induktivne i deduktivne metode i razumijeti njihovu važnost u pravosudnom procesu. Upoznati i razumijeti ulogu Europskog suda u procesu konstitucionalizacije prava EU, te mjesto i funkciju njegovih odluka u pravnom poretku EU.Steći osnovno znanje i razumijevanje koncepta "izravnog učinka" prava EU i nadređenosti prava EU nacionalnom pravu država članica.

Domaća zadaća: pročitajte presude u predmetima Van Gend en Loos i Costa v. ENEL. Budite spremni o njima raspravljati na satu.

Gradivo za pripremu predavanja:

Literatura za spremanje ispita:

 • Ćapeta, T., Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi, IMO, Zagreb 2002.  str. 3 - 22
 • Ćapeta/Rodin, Osnove prava EU, 2. izdanje, NN, 2011, str.53 - 67

Learning outcomes: to understand the concept of "new legal order of European law" and what makes it different from legal orders of Member States and legal order of International law. To acquire insight into methodology of work of the European Court of Justice. To acquire ability to distinguish inductive and deductive method and to understand their relevance in process of adjudication. To understand the role of ECJ in process of constitutionlalization of EU law and role of its judgments in the EU legal order. To acquire understanding of direct effect and supremacy of EU law.

Homework: Read Van Gend en Loos  and Costa v. ENEL. Be prepared to discuss in class

Class Reading

Optional Reading:


6. Nadređenost - nacionalna i EU perspektiva/ Supremacy - EU and national perspective

Grupa HR1 - 11.3. u 11.00h

Grupa HR 2 - 14.3. u 17.00h 

Group ENG - 13.3. at 11:00 h

Cilj učenja: Upoznati se s razlikama u razumijevanju koncepta nadređenosti euoropskog prava nacionalnom pravu između Europskog suda i nacionalnih visokih sudova. Razumjeti nacionalne argumente koji ističu da europsko pravo nije nadređeno nacionalnim ustavima, te protuargumente iz europske perspektive. Razumjeti koje ovlasti/obveze nastaju za nacionalne sudove iz koncepta nadređenosti i izravnog učinka, te shvatiti probleme koji zbog toga mogu nastati u kontekstu nacionalnog pravnog poretka država članica (te Hrvatske).

Domaća zadaća: Pročitajte dolje navedene presude. Budite spremni o njima raspravljati na satu. Pročitajte članak 37 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH i usporedite situaciju u Hrvatskoj s onom u Italiji u doba predmeta Simmenthal 2. Pročitajte i dio Ustava RH koji se odnosi na sklapanje međunarodnih ugovora, njihove učinke, kao i nove članke o EU.

Gradivo za pripremu predavanja:

Dodatna literatura za spremanje ispita:

 • Rodin, S., Europska integracija i ustavno pravo, IMO, Zagreb 1997. str. 117-205
 • Rodin S., Ustavni sud i članstvo RH u EU, Liber Amicorum Jadranko Crnić, Novi informator, Zagreb 2009.
 • Ćapeta, T., Nacionalni Ustav i nadređenost prava EU u eri pravnog pluralizma, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 59 Br. 1, 2009 ; ili
 • Ćapeta, T. Ustavni acquis communautarie i ustavni poredak Republike Hrvatske, Liber Amicorum Jadranko Crnić, u tisku
 • S. Rodin, T. Ćapeta i I. Goldner Lang (ur.), REFORMA EUROPSKE UNIJE – LISABONSKI UGOVOR, Narodne novine, Zagreb 2009. Glava IX. tč. 3.1

Learning outcomes: To familiarize with different understandings of supremacy of EU law to national law, represented by the ECJ and some national courts. To understand national arguments claiming that EU law is not supreme to national constitutions, as well as the counterarguments claiming the opposite. To understand which new powers/obligations are created for national courts on the basis of the direct effect and supremacy doctrines. Students will be able to understand and discuss problems which can arrise in the domestic legal systems, including the one of Croatia.

Homework: Read the cases indicated below and be prepared to discuss them in class. Read Article 37 of the Constitutional Act on Constitutional Court of Croatia and compare the legal situation in Croatia with the one in Italy at the time of the case Simmenthal 2. Read the Articles of Croatian Constitution relating to the acceptance of international treaties, their effects, as well as the new Chapter reltaing to the European Union.

Class reading:

Background reading:

Craig/De Burca, EU Law, Text, Cases and Materials, 6th ed., OUP, 2015, pp. 266-290.


7. Izvori prava EU i horizontalni učinak/Sources of EU Law and Horizontal Effect

Grupa HR1 - 18.3. u 11.00h

Grupa HR 2 - 21.3. u 17.00h

Group ENG - 20.3. at 11:00 h

(Vidi i nastavnu jedinicu 8. koja se održava isti dan)

(See also Unit 8 which will be the topic of the lecture taking place the same day) 

 

Horizontalni učinak primarnog prava

Cilj učenja: Razumjeti razliku između primarnih i sekundarnih izvora prava EU i usvojiti sistematizaciju izvora prava EU. Steći sposobnost razlikovanja vertikalnog i horizontalnog učinka i razumjeti važnost tog razlikovanja. Razviti vještinu primjene kriterija za izravni učinak  odredbi europskog prava u nacionalnom pravnom poretku.

Domaća zadaća: Pročitati odluke ES u predmetima Walrave and Koch i Defrenne II. Ponovno pročitati predmet Van Gend en Loos (vidi 5. nastavnu jedinicu), ovaj puta s naglaskom na kriterije izravnog učinka.Pročitati Mišljenje nezavisnog odvjetnika Madura u predmetu Viking, posebice označene dijelove Mišljenja koji su prevedeni na hrvatski. Uz čitanje ovog mišljenja, razmislite o sljedećem: tko su adresati odredaba Osnivačkih ugovora o tržišnim slobodama? Kako se sve može opravdati njihov horizontalni učinak? Ima li argumenata protiv? 

Pročitajte ponovo i predmet Kucukdeveci i razmislite o tome radi li se o horizontalnoj ili vertiklanoj situaciji? Koju je pravnu normu prava EU Sud smatrao primjenjivom u navedenom predmetu? Pročitajte predmet AMS. Imaju li sve norme Povelje izravni učinak?

 

Gradivo za pripremu predavanja:

Literatura za spremanje ispita:

 • Ćapeta, T., Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi, IMO, Zagreb 2002.  str. 31 - 41
 • Osnove prava EU. str. 10 - 21 i 60 -62
 • PPT

Horizontal Effect of Primary Law 

 

Learning outcomes:  To understand the difference between primary and secondary sources of EU law and to understand the systematisation of sources of EU law.Students will develop ability of distinguishin between vertical and horizontal situations, and understand the importance of this differentiation. Students will develop a skill to apply conditions developped for direct effect in concrete cases.

 

Homework: Read cases Walrave and Defrenne 2. Read the case Van Gend en Loos again (see Unit 5), paying attention this time to the conditions for direct effect. Read the opinion of Advocate General Maduro (especially the coloured parts). Think about the following: to whome are the free movement provisions addressed? How can one justify their horizontal effect? Are there arguments against their horizontal effects? 

Read again case Kucukdeveci. Is this a vertical or horizontal situation? Which legal provision is applicable in this case, according to the Court? Read the case AMS. Do all provisions of the Charter have direct effect?


Class reading:

Reading:

- Craig/De Burca 184 - 199

 

 


8. Sekundarno pravo i izravni činak/Secondary law and direct effect

Grupa HR1 - 18.3. u 11.00h

Grupa HR 2 - 21.3. u 17.00h 

Group ENG - 20.3. at 11:00 h

 

Cilj učenja: Naučiti osnovno o novoj sistematizaciji akata na zakonodavne i nezakonodavne; te nezakonodavnih na delegirane i provedbene.Razumjeti razliku između uredbi i direktiva; Razumjeti osnovne karakteristike uredbi i njihove učinke u pravu država članica.

Domaća zadaća: Pročitajte zadano gradivo, uključujući ugovornu definiciju uredbi. Razmislite koja je osnovna svrha uredbi u pravu EU? Zašto je Sud bez problema priznao izravni učinak uredbama? Imaju li sve odredbe uredbe nužno izravni učinak? 

Gradivo za pripremu predavanja:

Literatura za spremanje ispita:

Osnove prava EU, str. 10 -15; 

Rodin S., i Ćapeta T. (ur.), Učinci direktiva Europske unije u nacionalnom pravu, Pravosudna akademija, Zagreb 2008. (Knjiga se može pribaviti upitom kod pravosudne akademije. Određenim brojem knjiga raspolaže biblioteka Fakulteta, a PDF otisak je dostupan na web stranicama katedre

Ćapeta, T., Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi, IMO, Zagreb 2002.  str. 41 - 53 i 72 - 92

Learning outcomes: To learn the basics about the new systematization of legal act into legislative and non-legislative; nad further division of legislative acts into delegated and implementing. To understand the difference between Regulations and Directives. To understand the basic characteristics of regulations and their effects in Member States' legal orders. 

Homework: Read the assigned materials, including the Treaty definition of regulations. try to answer what is the basic purpose of regulations in the EU legal order. Why did the ECJ recognize direct effect of regulations without problems? Do all provisions of regulations have direct effect?

Class reading:

Reading:

Carig/DeBurca, pp- 106-108; and 198 - 200. 

 


9. Izravni učinak direktiva/Direct effect of Directives

Grupa HR1 - 25.3. u 11.00h

Grupa HR 2 - 28.3. u 17.00h 

Group ENG - 27.3. at 11:00 h

(Vidi i nastavnu jedinicu 10. koja se održava isti dan)

(See also Unit 10 which will be the topic of the lecture taking place the same day) 

 

Cilj učenja: Razumjeti kako Europski sud objašnjava mogućnost vertikalnog izravnog učinka direktiva (odnos između pojedinca i države), te razviti shvaćanje koncepta države u praksi ES. Razumjeti razliku između vertikalnog i horizontalnog učinka direktiva te raspraviti argumente za i protiv horizontalnog učinka direktiva.

Razumjeti koncept "države" i kako se ona određuje u pravu EU, za potrebe izravnog učinka direktiva, 

Domaća zadaća: Pročitajte zadano gradivo. Pronađite argumentaciju ES na kojoj on zasniva vertikalni učinak direktiva. Pronađite i argumentaciju kojom Sud opravdava nepostojanje horizontalnog izravnog učinka direktiva. Čitajući predmet Foster v. British Gas razmislite što bi u hrvatskom kontekstu značila primjena kriterija iz tog predmeta.

Gradivo za pripremu za sat:

 

Literatura za spremanje ispita:

 • Rodin S., i Ćapeta T., Osnove prava EU, str. 86.-96., III. izdanje (2018.)

Dodatna literatura:

 • Rodin S., i Ćapeta T. (ur.), Učinci direktiva Europske unije u nacionalnom pravu, Pravosudna akademija, Zagreb 2008. (Knjiga se može pribaviti upitom kod pravosudne akademije. Određenim brojem knjiga raspolaže biblioteka Fakulteta)
 • Ćapeta, T., Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi, IMO, Zagreb 2002. str. 41 - 53 i 72 - 92
 • PPT/_download/repository/IZRAVAN_UCINAK_DIREKTIVA.ppt

 

 

____________________________________________________________________________________________

Learning outcomes: Understand the arguments of the Court justifying vertical direct effect of directives. Develop ability to distinguish state from non-state for the purposes of direct application of directives. Understand the difference between vertical and horizontal direct effect of directives and talk about the arguments for and against horizontal effect.

 

Homework: Read the cases. Find argumentation of the Court by which it justified vertical direct effect of directives. Find also the argumentation by which the Court denied the horizontal direct effect of directives. When reading the case Foster, try to think of the bodies which can be subsumed under the notion of state.

 

Class reading:

Literature:

Criag/De Burca, pp. 200 - 209. 

 

 


10. Interpretativni učinci prava Unije/Interpretative effect of EU law

Grupa HR1 - 25.3. u 11.00h

Grupa HR 2 - 28.3. u 17.00h 

Group ENG - 27.3. at 11:00 h

Cilj učenja: Razumjeti razliku između izravnog i interpretativnog učinka. Razumjeti koncept interpretacije u skladu s direktivom i obveze koje iz tog koncepta proizlaze za nacionalne sudove. Znati prepoznati granice usklađene interpretacije.

Domaća zadaća: Pročitajte zadane sudske odluke. Razmislite: gdje postaviti granicu interpretacije nacionalnog prava? Što učiniti ako je jedina moguća interpretacija nacionalnog prava koja bi bila u skladu s pravom EU bila suprotna nacionalnom pravu? Treba li nacionalni sud prvo primijeniti interpretativni učinak ili direktni učinak?

Gradivo za download:

Literatura za spremanje ispita:

 • Rodin S., i Ćapeta T., Osnove prava EU, str. 96.-106., III. izdanje (2018.)

Dodatni izvori:

 • Rodin S., i Ćapeta T. (ur.), Učinci direktiva Europske unije u nacionalnom pravu, Pravosudna akademija, Zagreb 2008. (Knjiga se može pribaviti upitom kod pravosudne akademije. Određenim brojem knjiga raspolaže biblioteka Fakulteta, a PDF otisak je dostupan na web stranicama katedre
 • Ćapeta, T., Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi, IMO, Zagreb 2002. str. 59 - 68
 • Ćapeta, T., Interpretativni učinak europskog prava u članstvu i prije članstvu u EU, Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu Vol. 56 Br. 5, 2006
 • INTERPRETATIVNI_UCINAK.ppt

 

Learning outcomes:  Understand difference between direct and interpretative (indirect) effect. Understand the concept of interpretation in conformity with directives and obligations which it creates for domestic courts. Be able to discuss about the limits of the interpretative obligation. 

Homework: Read the cases. Think about the following: how has the Court justified the obligation of conform interpretation?; where should the limit to conform interpretation be placed?; What is the consequence if the only possible interpretation of national law that would be conform to EU law would be interpretation contra legem? Should the national court first apply interpretative or direct effect?

 

Class reading:

Literature: any text book on EU law.

 


11. Odgovornost države za štetu zbog povrede prava Unije/State Liability for Damages

Grupa HR1 - 1.4. u 11:00h

Grupa HR 2 - 4.4. u 17.00h

Group ENG - 3.4. at 11:00 h

Ciljevi učenja: Razumjeti motivaciju Europskog suda da uvede mogućnost naknade štete protiv države zbog povrede prava Unije. Naučiti i razmjeti uvjete za nastanak odgovornost države za štetu zbog povrede prava Unije. Razumjeti koncept "ozbiljne povrede prava Unije" i znati odrediti koje su takve ozbiljne povrede.

Domaća zadaća: Pročitajte zadane sudske odluke. Koji je uvjete Sud postavio za nastanak odgovornosti za naknadu štete zbog povrede prava EU? Postoji li u tom pogledu razlika između predmeta Francovich i Brasserie? Kako je Sud opravdao postojanje odgovornosti za štetu u predmetu Francovich?

Neobvezna domaća zadaća: Na servisu EurLex pronađite i pročitajte presudu u predmetu C-224/01 Köbler i mišljenje Nezavisnog odvjetnika Légera. Koja se sve tijela mogu smatrati "državom"? Što o ulozi sudova kaže Nezavisni odvjetnik Léger, osobito u para. 59 svog Mišljenja? Pročitajte također predmet C-129/00 Commission v. Italy i predmet C-416/17 Europska komisija protiv Francuske Republike (točke 100.-114.).

 

Materijali za nastavu: 

Literatura za spremanje ispita:

 • Rodin S., i Ćapeta T., Osnove prava EU, str. 111.-121.., III. izdanje (2018.)

Dodatna literatura:

 • Ćapeta, Tamara, Odgovornost država za štetu u pravu Europske zajednice, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 53 (2003), 3-4
 • ppt prezentacija

 

_______________________________________________________________________________________________________

Learning outcomes:  Understand the Court's motivation for introducing state liability for damages. Learn and understand conditions for state liability. Understand the concept of 'sufficiently serious breach' and devlop ability which breaches are serious.

Homework: Read the cases. Find which conditions has the Court enumerated for the liability to arise. Is there difference between Francovich and Brasserie cases? Find how has the Court justified state liability in the case Francovich.

Aditional (volontary) homework: On EurLex find and read case C-224/01 Köbler and the Opinion of AG  Léger. Which bodies within the state are 'state' which can become liable for damages? What is the opinion of AG  Léger (especially, in para. 59 of the Opinion) about the role of courts in the EU? What does that mean for the Member States' courts? Read also the case C-129/00 Commission v. Italy and case C-416/17 Commission v France (points 100-114).

 

Class reading:

 

 

Literature:

any textbook in EU law


PRVI KOLOKVIJ / FIRST INTERIM EXAM

Petak - Friday - 12/4

 

Prvi kolokvij iz predmeta Europsko javno pravo za studente svih grupa održat će se u petak, 12. travnja, u 14:30 sati. 

 

Točan raspored studenata po dvoranama objavljen je u rubrici Obavijesti.

 

 

The first colloquium (mini-exam) in European Public Law will take place on Friday, 12 April, at 14:30h, in lecture room no. I in the Faculty building in Gundulićeva 10. More information on the colloquium is available under the Announcements.

 


Pretraživanje baza podataka o EU / Databases on the EU

Prezentaciju će održati djelatnik Biblioteke Pravnog fakulteta

 

Grupa HR1 - 15.4. u 11.00h

Grupa HR 2 - 18.4. u 17.00h 

Group ENG - 17.4. at 11:00 h

 

Prezentacija: Elektronički izvori prava EU (HRV)

 

Presentation: E-sources of the EU law (ENG)

 

 


12. Temeljna prava / Fundamental Rights

Grupa HR1 - 29.4. u 14.00h 

Grupa HR 2 - 25.4. u 17.00h 

Group ENG - 24.4. at 11:00 h

Cilj učenja: Razumjeti razloge uvođenja zaštite ljudskih prava u pravni sustav EU.  Razumjeti odnos između nacionalnih jamstava temeljnih prava, jamstava u EU i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Razumijeti čemu služe jamstva ljudskih prava na razini EU. Steći vještinu identifikacije izvora temeljnih prava u pravnom poretku EU i razumjeti granice u kojima u njihovoj zaštiti djeluje Europski sud.

 

Gradivo za pripremu za sat:

Temu ćemo obraditi u tri cjeline:

1. Različiti izvori temeljnih prava u Europi: Povelja; ECHR, Nacionalni Ustavi

Članstvo EU u ECHR 

2. Temeljna prava i nadređenost

Razmislite kako je koncept nadređenosti mogao ugroziti zaštitu temeljenih prava u državama članicama?

Pročitajte sljedeće predmete:

3. Koga obvezuju temeljna prava 

a) institutcije EU

 • C-402/05P i 414/05P Kadi (dodatno čitanje; ne morate pročitati za predavanje)
 • C-293/12 Digital Rights Ireland (dodatno čitanje; ne morate pročitati za predavanje)

b) države članice

 • 617/10 Ackerberg Fransson 
 • povreda vladavine prava - pročitajte čl. 7 UEU
 • C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses (dodtano čitanje; ne morate pročitati za predavanje)

c) horizontalna primjena temeljnih prava

Power point prezentacija se nalazi u Google drive (vidi link gore na vrhu stranice)

 

Learning objectives:To understand function of fundamental human rights in the legal system of the EU and why FHR matter.To understand the relationship between different frameworks of protection - national, EU and the European Convention on Human Righrts. To be able to identify relevant sources of human rights in the legal order of the EU and to understand the scope of their protection by the ECJ.

 

Class Reading: 

We will deal wit the subject in three parts

1. Different sources of fundamental rights in Europe: Charter; ECHR; national constitutions

EU membership in the ECHR

Opinion 2/13 on the Accession of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (additional reading; you do not need to read it for the class) 

 

2. Fundamental Rights and Supremacy

Think about how the concept of supremacy might have endangered fundamental rights protection in Member States

Read the following cases:

3. Whom do fundamental rights bind?

a) EU institutions

 • C-402/05 and C-415/05 Kadi (additional reading; you do not need to read it for the class)
 • C-293/12 Digital Rights Ireland (additional reading; you do not need to read it for the class)

b) Member States

 • 617/10 Ackerberg Fransson 
 • Violation of the Rule of Law read Article 7 TEU
 • C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses (additional reading; you do not need to read it for the class)

c) Horizontal Effect of Fundamental Rights

 

 

 

 


13. & 14. Sloboda kretanja roba - Free movement of goods

Grupa HR 1 - 29.4. u 11:00h

Grupa HR 2 - 7.5. u 17.00h, Trg Republike Hrvatske 14, classroom no. III - Obratite pozornost na promjenu lokacije i termina. 

Group ENG - 30 April, 11:00, Trg Republike Hrvatske 3, classroom no. IV - Notice the change of venue and time.

Cilj učenja (nastavna jedinica 13): Razumjeti ekonomsku i političku pozadinu pravnog uređenja tržišnih sloboda općenito i slobode kretanja robaposebno. Razumjeti motivaciju Europskog suda koja objašnjava razvoj sudske prakse. Razumjeti pojmove - "količinska ograničenja", "mjere s istovrsnim učinkom", "jednako primjenjive mjere" i "nejednako primjenjive mjere". Razumjeti razloge nastanka sudske doktrine "uzajamnog priznanja" (mutual recognition).

Ciljevi učenja (nastavna jedinica 14): Steći sposobnost odrediti doseg primjene Čl. 34 UFEU. Razumjeti razliku između "prodajnih aranžmana" i "karakteristika proizvoda" u praksi Europskog suda, te razumjeti razloge zbog kojih je Europski sud uveo spomenuto razlikovanje. Razumjeti razliku između rane prakse Europskog suda u području slobode kretanja dobara i prakse nakon odluke u predmetu Keck. Razumjeti koncept margine prosudbe, i što on znači za regulatornu autonomiju država članica. Steći vještinu razlikovanja formalnih i supstancijalnih elemenata u praksi Europskog suda.

Literatura (nastavne jedinice 13&14):

Dodatna literatura:

 • Perišin, Tamara, Sloboda kretanja roba i njene implikacije na regulatornu autonomiju u Republici Hrvatskoj, Politička misao. Vol. 44 (2007) Br. 2
 • S. Rodin, T. Ćapeta i I. Goldner Lang (ur.), REFORMA EUROPSKE UNIJE – LISABONSKI UGOVOR, Narodne novine, Zagreb 2009. Glava IX tč. 3.3.

_______________________________________________________________________________________________________

Learning objectives (unit no. 13): understanding the economic and political background of the rules on market freedoms, especially of the free movement of goods rules. Understanding the motivation of the European court which explains the development of the case law. Understanding the concepts "quantitative restrictions", "measures having equivalent effect", "distinctly applicable measures", "indistinctly applicable measures". Understanding the reasons for the development of the principle of mutiutal recognition.

Learning objectives (unit no. 14): To acquire ability to determine scope of Art. 34 TFEU. To understand difference between "selling arrangements" and "product characteristics" based on the case law of the ECJ. To understand reasons why the ECJ introduced that distinction. To understand the difference between early case law of the ECJ and case law following the judgment in Keck. To understand the concept of margin of discretion and what it means for regulatory autonomy of the Member States. To acquire ability to distinguish between formal and substantive elements of ECJ's judgments.

Reading:

Additional reading: 

- any EU law textbook covering the free movement of goods e.g. - P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, 2011; Chapter 19: Free Movement of Goods: Quantitative Restrictions; (look also at 18: Free Movement of Goods: Duties, Charges, and Taxes);

 

 15. Sloboda kretanja radnika / Free movement of workers

Grupa HR1 - 6.5. u 11.00h

Grupa HR 2 - 9.5. u 17.00h

Group ENG - 8.5. at 11:00 h

(Vidi i nastavnu jedinicu 16. koja se održava isti dan)

(See also Unit 16 which will be the topic of the lecture taking place the same day) 

 

Cilj učenja: Upoznati se s osnovama slobode kretanja radnika na unutarnjem tržištu EU. Razumjeti razlike u pravnom uređenju različitih tržišnih sloboda. Razumjeti osnovne mehanizme slobode kretanja radnika i načela Osnivačkih ugovora koja se na tu slobodu primjenjuju, osobito načelo zabrane diskriminacije i test pristupa tržištu.

Domaća zadaća: Pročitajte zadane sudske odluke i relevantne odredbe Osnivačkih ugovora. Razmislite po čemu se sloboda kretanja radnika razlikuju od slobode kretanje roba. Postoje li zajedničke osobine?

Learning objectives: Learn the basics about free movement of workers within the EU internal market. Understand the differences between fundamental freedoms. Understand the basic mechnisms of the functioning of free movement of workers and basic principles, especially non-discrimination and  market access test.

 

Reading: Read the cases listed below and the relevant Treaty articles. Think about the differences between free movement of goods and free movement of workers. Are there similarities?

Dodatno (neobvezno) čitanje na engleskom/Extra (optional) reading:

            C-281/98 Angonese (presuda/judgement)

            C- 415/93 Bosman (HRV)

 

 

 


16. Građanstvo Unije / Union Citizenship

Grupa HR1 - 6.5. u 11.00h

Grupa HR 2 - 9.5. u 17.00h

Group ENG - 8.5. at 11:00 h

Cilj učenja: Razumijeti pojam građanstva Unije i njegovu važnost u pravu EU. 

Domaća zadaća: Pročitajte zadane sudske odluke i relevante odredbe Osnivačkog Ugovora. Razmislite koja je dodana vrijednost građanstva Unije za državljane država članica EU u odnosu na pravo na slobodu kretanja.

 

Dodatno (neobvezno) čitanje:

_________________________

Learning objectives: Understand the concept of Union citizenship and its importance in EU law. 

 

Reading: Read the cases listed below and the relevant Treaty articles. Think about the added value of Union citizenship in comparison to the right to free movement.

 

 

Additional (optional) reading:

 

 

 


17. Sloboda pružanja usluga / Free movement of services

Grupa HR1 - 13.5. u 11.00h

Grupa HR 2 - 16.5. u 17.00h 

Group ENG - 15.5. at 11:00 h

(Vidi i nastavnu jedinicu 18. koja se održava isti dan)

(See also Unit 18 which will be the topic of the lecture taking place the same day) 

Cilj učenja: Upoznati se s osnovama slobode pružanja usluga i prava poslovnog nastana na unutarnjem tržištu EU. Razumjeti razlike u pravnom uređenju različitih tržišnih sloboda. Razumjeti koncept uzajamnog priznanja u području slobode kretanja usluga. Naučiti razlikovati slobodu pružanja usluga i pravo poslovnog nastana.

Domaća zadaća: Pročitajte zadane sudske odluke i relevantne odredbe Osnivačkih ugovora. Razmislite po čemu se sloboda kretanja usluga razlikuje od slobode kretanje roba. Postoje li zajedničke osobine? Identificirajte test proporcionalnosti čitajući presudu u predmetu Gebhard!

 

Learning objectives: Learn the basics about free movement of services and freedom of establishment within the EU internal market. Understand the differences between fundamental freedoms. Understand the concept of mutual recognition in the area of services. Learn the difference between freedom of establishment and free movemnet of services.

 

Reading: Read the cases listed below and the relevant Treaty articles. Think about the differences between free movement of goods and free movement of services. Are there similarities? Identify the proportionality test when reading Gebhard.

 

Dodatna literatura za spremanje ispita/Additional materials for exam preparation:

 • Rodin, S., Direktiva Europske unije 123/2006. o uslugama – doseg i opravdanja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 59 No. 1, 2009

 

 


18. Temeljna prava & tržišne slobode - Fundamental Rights&Fundamental Freedoms

Grupa HR1 - 13.5. u 11.00h

Grupa HR 2 - 16.5. u 17.00h 

Group ENG - 15.5. at 11:00 h

 

Cilj učenja: Razumjeti odnos između tržišnih sloboda i temeljnih prava u EU i metode njihova balansiranja od strane Europskog suda. Steći sposobnost kritičkog promišljanja odnosa tržišnih sloboda i temeljnih prava u pravnom poretku EU. Razumjeti kako se praktično primjenjuju kriteriji Europske konvencije u pravnom poretku EU. Razumjeti mjesto testa proporcionalnosti u pravnoj analizi odnosa tržišnih sloboda i ljudskih prava, te steći vještinu argumentiranja u konkretnim situacijama.

Literatura:

_________________________________________________________________________________________________________

Learning outcomes: Understand the relationship between market freedoms and fundamental rights in the EU and how they are balanced by the CJEU. Attain the ability to critically examine this relationship in the EU legal order. Understand how the criteria of the ECHR are applied in practice in the EU legal order. Understand the role of the proportionality test in the legal analysis of the relationship of market freedoms and fundamental rights, and develop the skill of argumenting about concrete situations.

 

Gradivo za pripremu za sat / Readings:

 

Neobvezno čitanje / Optional reading:

Literatura za spremanje ispita:

 • S. Rodin, T. Ćapeta i I. Goldner Lang (ur.), REFORMA EUROPSKE UNIJE – LISABONSKI UGOVOR, Narodne novine, Zagreb 2009. Glava IX tč. 3.2

 

 


19. Dodijelje ovlasti, supsidijarnost i proporcionalnost/Conferral, subsidiarity and proportionality

Grupa HR1 - 20.5. u 11.00h

Grupa HR 2 - 23.5. u 17.00h 

Group ENG - 22.5. at 11:00 h

 

 

Cilj učenja: Razumjeti svrhu podjele ovlasti između EU i država članica te mehanizme ostvarivanja te podjele. Identificirati okolnosti koje su uzrokovale promjene u sudskoj praksi Europskog suda. Razumjeti razlike ali i poveznice između načela koja uređuju podjelu ovlasti (dodijeljene ovlasti, supsidijarnost, proporcionalnost) i pitanja valjane pravne osnove. Razlikovati ovlasti u unutarnjim i vanjskim pitanjima.

 

Literatura:

Neobavezna domaća zadaća: Pogledajte presude Swedish Match Vodafone i razmislite koja je razlika između njih i presude Tobacco Advertising. Koliko su ozbiljne granice postavljene europskom zakonodavcu u reguliranju unutarnjeg tržišta? Također pročitajte presudu Digital Rights Ireland i razmislite o učinku Povelje temeljnih prava EU na ovlasti Unije.

_____________________________________________________________________________________________________________

Learning objectives: Understand the purpose of the allocation of powers between the EU and the Member States, and the mechanisms of achieving that allocation. Identify the circumstances that caused changes in the case law of the CJEU. Understand both the differences and the links between the principles that govern the division of powers (conferral, subsidiarity, proportionality) and the question of a valid legal basis. Distinguish internal and external powers of the EU.

 

Reading:

Optional readings: Read the judgments Swedish Match and Vodafone and consider how they differ from Tobacco Advertising. How serious are the limits that are imposed on the EU legislator in regulating the internal market? Also read the judgment in Digital Rights Ireland and consider the effect of the Charter of Fundamental Rights on EU competences.

 

 


20. Ponavljanje i priprema za kolokvij

Grupa HR1 - 20.5. u 11.00h

Grupa HR 2 - 23.5. u 17.00h 

Group ENG - 22.5. at 11:00 h