EJP ISPIT :
Informacije o ispitu iz europskog javnog prava

Pravila o ispitu (rok 19. 11. 2020.)

 

Ispit iz predmeta Europsko javno pravo održat će se u četvrtak, 19. studenog 2020., s početkom u 14:30. (NAPOMENA: zanemarite datume objavljene u Studomatu).

 

Na ovom roku, ispit se odvija online, putem Merlin platforme, i sastoji se od dva dijela.

Prvi dio je kvalifikacijski dio ispita i piše se 15 minuta. Sastoji se od 10 pitanja na zaokruživanje.

Drugi dio ispita se sastoji od dva hipotetska slučaja. Svaki hipotetski slučaj ima 10 pitanja na zaokruživanje i piše se 20 minuta (ukupno 20 pitanja i 40 minuta).

Ispit nosi ukupno 30 bodova: 10 bodova za prvi dio i 20 bodova za drugi dio.

Za uspješno polaganje ispita potrebno je ostvariti najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita i ukupno najmanje 17 bodova iz oba dijela ispita (od mogućih 30 bodova). Studenti koji na prvom dijelu ispita ostvare manje od 7 bodova neće moći položiti ispit bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova.

 

Ocjene:

1–16 ili manje od 7 bodova na prvom dijelu ispita = pad

17–21 (uz najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita) = dovoljan (2)

22–30 (uz najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita) = dobar (3)

24 boda ili više (uz najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita) = mogućnost izlaska na usmeni ispit na kojem je moguće ostvariti ocjene vrlo dobar (4) ili odličan (5)

 

Usmeni ispiti za višu ocjenu i naknadne nasumične kontrole ocjena ostvarenih na online ispitu se održavaju putem Google Meet-a.

Ako student odluči izaći na usmeni ispit, ocjena postignuta na online pisanom ispitu nije zajamčena. Na usmenom ispitu se može pasti, ostvariti lošiju ocjenu, zadržati ocjenu dobar (3) ili povećati ocjenu.

Kako bismo provjerili jeste li osobno i samostalno riješili ispit, Katedra će napraviti nasumičnu usmenu provjeru vaših odgovora i vašeg znanja europskog prava. Nakon što završi online pisani dio ispita, neki od vas dobit će mailom na svoju adresu na @pravo.hr poziv i link, uz naznaku vremena, za usmenu kontrolu samostalnog rješavanja ispita.

Studenti koji će biti pozvani na ovakvu provjeru moraju se odazvati te vas stoga sve molimo da pratite svoje mail inboxe nakon završetka pisanja ispita. Studenti koji se ne odazovu usmenoj provjeri nisu položili ispit i bit će im upisan pad u ISVU sustav.

Ako se tijekom usmene provjere pokaže da student nije samostalno rješavao ispit, taj će student pasti ispit, a Katedra će ga/ju prijaviti disciplinskoj komisiji Fakulteta radi daljnjeg sankcioniranja nedozvoljenog ponašanja.

Komisijski ispiti su isključivo usmeni i održavaju se putem Google Meet-a.

 

Kao i na dosadašnjim rokovima, par dana prije ispita svi studenti prijavljeni za ovaj rok će biti upisani u poseban e-kolegij u Merlinu putem kojeg će primiti detaljne informacije i upute o ispitu te u istom e-kolegiju pristupiti pisanju ispita.