EJP ISPIT :
Informacije o ispitu iz europskog javnog prava

 

Ispit iz predmeta "Europsko javno pravo" se piše online u sustavu Merlin.

Ispit se sastoji od dva dijela: kvalifikacijskog i glavnog.

 

KVALIFIKACIJSKI DIO ISPITA

Kvalifikacijski dio ispita se piše 15 minuta. Sastoji se od 10 pitanja na zaokruživanje. Da bi se kvalificirali za glavni dio ispita, potrebno je ostvariti 7 bodova ili više.

 

GLAVNI DIO ISPITA

Glavni dio ispita se piše 40 minuta. Sastoji od dva hipotetska slučaja. Svaki hipotetski slučaj ima 10 pitanja na zaokruživanje i piše se 20 minuta (ukupno 20 pitanja i 40 minuta).

 

OCJENE

Ispit nosi ukupno 30 bodova: 10 bodova za prvi dio i 20 bodova za drugi dio.

Za uspješno polaganje ispita potrebno je ostvariti najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita i ukupno najmanje 17 bodova iz oba dijela ispita (od mogućih 30 bodova).

Studenti koji na prvom dijelu ispita ostvare manje od 7 bodova nisu položili ispit bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova.

 

Ocjene:

1–16 ili manje od 7 bodova na prvom dijelu ispita = nedovoljan (1)

17–21 (uz najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita) = dovoljan (2)

22–30 (uz najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita) = dobar (3)

24 boda ili više (uz najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita) = mogućnost izlaska na usmeni ispit na kojem je moguće ostvariti ocjene vrlo dobar (4) ili odličan (5)

 

Usmeni ispiti za višu ocjenu se održavaju putem Google Meet-a.

 

NASUMIČNA USMENA KONTROLA ODGOVORA

Katedra će vršiti naknadne nasumične usmene provjere rezultata kolokvija i ispita. Studenti će o ovome biti obaviješteni za vrijeme predavanja.