SUDOVI EU:
Sudovi EU
Sudovi EU
Studij: Europsko pravo - 1. semestar
Šifra: 166916
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević - Predavanja
Osnovni podaci
Sudovi EU Europsko pravo - 1. semestar
6.0 166916
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Od 1. do 20. studenog konzultacije se neće održavati zbog službenog odsustva.

Ponedjeljkom od 10:00-11:00 sati uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com. Mogućnost dogovora drugog termina uz prethodnu najavu mailom. 

Ćirilometodska 4, soba 50
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Ćirilometodska 4, soba 51
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević (Predavanja)

Cetvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com (postoji mogućnost dolaska i u drugom terminu).

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 53
Literatura
Članci postavljeni na web stranicu predmeta u okviru pojedinih jedinica;
Sudska praksa postavljena na web stranicu predmeta;
P. Craig and G. De Burca; EU LAW, Text, Cases and Materials 6th edition; OUP (2016)
Lenaerts et al.; Procedural Law of the European Union; OUP (2014)
Wyatt + Dashwood; European Union Law, 6th edition; Hart (2011)
Anthony Arnull; The European Union and its Court of Justice; OUP (2006)
Monica Claes; The National Courts Mandate in the European Constitution; Hart (2006)
Tamara Ćapeta; Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi; IMO (2002)
T. Petrašević; Prethodni postupak pred Sudom EU; Gradska tiskara Osijek d.d. (2014)
Ćapeta, Goldner Lang, Perišin i Rodin (eds.); Prethodni postupak u pravu Europske unije - Suradnja nacionalnih sudova s Europskim sudom; NN (2011)
Rodin, Ćapeta, Goldner-Lang (eds.); Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor; NN (2009)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
- Upoznati studente s funkcijom, načinom rada i nadležnostima Suda EU
- Omogućiti studentima snalaženje u različitim nadležnostima Suda EU
- Pripremiti studente za kritičku ocjenu rada i odluka Suda EU
- Osposobiti studente za kritičko čitanje sudske prakse;
- Pripremiti studente za evaluaciju sudske prakse u kontekstu različitih teorijskih viđenja funkcije sudova u društvu

Sadržaj kolegija:
Predmet se sastoji od sljedećih nastavnih jedinica:
- O ulozi sudova u društvu
- Organizacija Suda EU
- Nadležnosti i način rada Europskog suda
- Kako čitati odluke Suda
- Postupak protiv države članice
- Prethodni postupak za tumačenje prava EU
- Sudski nadzor nad pravom EU
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će biti u stanju:

U smislu znanja i razumijevanja

- prisjetiti se unutarnje organizacije i načina funkcioniranja Suda EU;

- razumjeti razloge i način uključivanja nacionalnih sudova u sudski sustav Europske unije

- diskutirati o ulozi sudova u stvaranju prava;

- opisati osnovne metode rada Europskog suda

- prepoznati nadležnosti Suda EU i objasniti međusobni odnos različitih postupaka te razumjeti kako i zašto su se ovi postupci izmijenili u sudskoj praksi

- opisati svrhu postupka protiv države članice te prepoznati njegove slabosti, posebice u smislu zaštite prava pojedinaca;

- opisati svrhu i organizaciju sudskog nadzora u EU te ustavne probleme vezane uz sudski nadzor

- opisati svrhu prethodnog postupka te kako je taj postupak prilagođen u sudskoj praksi

- razumjeti odnos Suda EU i ostalih institucija EU

- moći čitati odluke Suda EU uzimajući u obzir njegovu ulogu u razvoju pravnih pravila

- znati odlučiti kada i kako koristiti pojedine postupke pred Sudom EU

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će biti u stanju:
 

U smislu primjene :

- interpretirati sudske presude

- primijeniti argumente razvijene u sudskoj praksi na nove situacije

- koristiti sudsku praksu u pravnoj analizi

- riješiti nove situacije, razvrstavajući ih pod odgovarajuće nadležnosti Suda

- izabrati odgovarajuće pravne putove sudske zaštite

- skicirati zahtjev kakav je potrebno uputiti Sudu

U smislu analize:

- kategorizirati različite nadležnosti Suda

- uvidjeti razloge postojeće organizacije Suda, ali i alternative i znati raspravljati o dobrim i lošim stranama;

- analizirati razne argumente o legitimnosti sudskog stvaranja prava;

- biti u stanju braniti ili kritizirati metode rada u Sudu EU

- povezati razloge izmjena do kojih je došlo kroz sudsku praksu

U smislu sinteze i evaluacije:

- sastaviti popis razloga za i protiv postojeće organizacije i metoda rada Suda

- prikupiti relevantne zaključke analize za i protiv postojeće organizacije i metoda rada Suda

- organizirati različite zaključke

- prosuditi vrijednost pojedinih zaključaka uzimajući u obzir njihove učinke

- vrednovati pojedine tvrdnje

- usporediti pojedine tvrdnje

- valorizirati uočene zaključke i predložiti vlastito  viđenje

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Opće generičke vještine:

- artikulirati i iznositi  ideje na prikladan i jasan način, usmeno i u pisanom obliku;

- čitati i razumjeti složene pravne materijale;

- argumentirano diskutirati o složenim pitanjima

- primjenjivati komunikacijske vještine u različitim situacijama

 

Praćenje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i oblici provjere znanja
 

Od studenata se očekuje priprema za svaki sat nastave temeljem unaprijed zadanih materijala.

Prati se pripremljenost i sudjelovanje u satu svakog pojedinog studenta.

Nastava se organizira interaktivno, tako da se od studenta očekuje aktivno uključivanje u raspravu ili grupne zadatke.

Tijekom trajanja predavanja svaki student mora predati pisani odgovor na unaprijed zadanu temu.

Na kraju predavanju, piše se pisani ispit. Ispit se piše kod kuće tijekom 2 dana i temelji se na hipotetskoj situaciji. Od studenta se zahtijeva da prepozna i kvalificira situaciju, prepozna pravne probleme, ponudi moguća pravna rješenja i evaluira ih.

Drugi dio ispita sastoji se iz pisanog eseja na zadanu temu kroz koji se provjerava vještina istraživanja literature i sudske prakse, analitičke i sintetičke vještine, znanje ispravnog pisanja znanstvenog rada (citiranje, struktura rada) te sposobnost studenta da predloži relevantne zaključke.

Obavijesti