INSTITUCIJE I PRAVNI SUSTAVI EU:
Institucije i pravni sustavi EU
Institucije i pravni sustavi EU
Studij: Europsko pravo - 1. semestar
Šifra: 166912
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević - Predavanja
Osnovni podaci
Institucije i pravni sustavi EU Europsko pravo - 1. semestar
6.0 166912
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Od 1. do 20. studenog konzultacije se neće održavati zbog službenog odsustva.

Ponedjeljkom od 10:00-11:00 sati uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com. Mogućnost dogovora drugog termina uz prethodnu najavu mailom. 

Ćirilometodska 4, soba 50
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Ćirilometodska 4, soba 51
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević (Predavanja)

Cetvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com (postoji mogućnost dolaska i u drugom terminu).

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 53
Literatura
Članci postavljeni na web stranicu predmeta u okviru pojedinih jedinica;
Sudska praksa postavljena na web stranicu predmeta; ;
P. Craig and G. De Burca,; EU LAW, Text, Cases and Materials 6th edition; OUP (2016)
Wyatt + Dashwood; European Union Law, 6th edition; Hart (2011)
R. Schutze; European Constitutional Law (2nd edition); CUP (2015)
Rodin, Ćapeta, Goldner-Lang; Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor; NN (2009)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
- Upoznati studente s organizacijom Europske unije i razlozima za takvu pravnu i političku strukturu
- Raspraviti osnovne elemente pravnog poretka EU
- Pripremiti studente za kritičku ocjenu ustrojstva i funkcioniranja EU i njenog pravnog sustava
- Osposobiti studente za kritičku ocjenu postupanja različitih EU institucija
- upoznati studente s kritikama temeljenih pravnih koncepata u EU
- Pripremiti studente za ocjenu različitih kritičkih argumenata vezanih uz ustroj EU, njihovu evaluaciju i nuđenje samostalnih ocjena

Sadržaj kolegija:
Predmet se sastoji od sljedećih nastavnih jedinica:
- Struktura, evolucija i institucije EU
- Novi pravni poredak, izravni učinak i nadređenost
- Nadređenost: nacionalna i EU perspektiva
- izravan i neizravan učinak sekundarnog prava
- Odgovornost države za štetu
- Temeljna prava u EU
- Slobode kretanja kao temelj europske integracije
- Vanjske ovlasti EU i Zajednička vanjska i sigurnosna politika
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će biti u stanju:

U smislu znanja i razumijevanja

- prisjetiti se strukture EU i povijesnih razloga njenog današnjeg ustrojstva

- opisati institucije EU i njihove uloge

- diskutirati o međusobnom odnosu različitih institucija EU

- diskutirati o vertikalnoj podijeli ovlasti između EU i država članica

- opisati što razlikuje pravni poredak EU od pravnih poredaka država članica s jedne, te pravnog poretka međunarodnog prava s druge strane.

- prepoznati osnovna obilježja izravnog učinka, nadređenosti i posrednog učinka prava EU te diskutirati o njihovoj praktičnoj funkciji

- opisati različita stajališta Europskog suda i nacionalnih sudova u pogledu opravdanja ‘novog pravnog poretka’

- opisati razlike između različitih instrumenata prava EU i njihovih učinaka u državama članicama

- razumjeti razloge ugrađivanja temeljnih prava u pravni sustav EU i njihovu današnju važnost

- prepoznati različite sustave zaštite temeljnih prava u Europi i znati ih razdvojiti

- razumjeti važnost koncepta unutarnjeg tržišta za interpretaciju europskog prava, na temelju nekog aktualnog problema (primjerice prava vezanog uz migracije)

- biti u stanju objasniti kompleksnost vanjskih ovlasti EU i diskutirati o razvoju zajedničke vanjske i sigurnosne politike

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će biti u stanju:
 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će biti u stanju:

U smislu znanja i razumijevanja

- prisjetiti se strukture EU i povijesnih razloga njenog današnjeg ustrojstva

- opisati institucije EU i njihove uloge

- diskutirati o međusobnom odnosu različitih institucija EU

- diskutirati o vertikalnoj podijeli ovlasti između EU i država članica

- opisati što razlikuje pravni poredak EU od pravnih poredaka država članica s jedne, te pravnog poretka međunarodnog prava s druge strane.

- prepoznati osnovna obilježja izravnog učinka, nadređenosti i posrednog učinka prava EU te diskutirati o njihovoj praktičnoj funkciji

- opisati različita stajališta Europskog suda i nacionalnih sudova u pogledu opravdanja ‘novog pravnog poretka’

- opisati razlike između različitih instrumenata prava EU i njihovih učinaka u državama članicama

- razumjeti razloge ugrađivanja temeljnih prava u pravni sustav EU i njihovu današnju važnost

- prepoznati različite sustave zaštite temeljnih prava u Europi i znati ih razdvojiti

- razumjeti važnost koncepta unutarnjeg tržišta za interpretaciju europskog prava, na temelju nekog aktualnog problema (primjerice prava vezanog uz migracije)

- biti u stanju objasniti kompleksnost vanjskih ovlasti EU i diskutirati o razvoju zajedničke vanjske i sigurnosne politike

U smislu primjene :

- interpretirati sudske presude kroz koje se razvija pravni poredak EU

- koristiti sudsku praksu u pravnoj analizi

- predložiti odgovarajuću razinu odlučivanja

- predložiti relevantnu instituciju za rješavanje konkretnog problema

U smislu analize:

- kategorizirati različite ovlasti Unije

- analizirati ishode odluka pojedinih institucija

- uvidjeti razloge uvođenja koncepata nadređenosti i izravnog učinka

- prepoznati razne argumente za i protiv nadređenosti

- prepoznati razloge različitih stajališta nacionalnih sudova i Europskog suda o nadređenosti prava EU

- biti u stanju braniti ili kritizirati odluke Sudu EU

- povezati postupanja različitih institucija

U smislu sinteze i evaluacije:

- sastaviti popis razloga za i protiv postojeće organizacije EU

- prikupiti relevantne zaključke analize za i protiv postojećeg odnosa između prava EU i nacionalnih pravnih poredaka

- organizirati različite zaključke i prosuditi vrijednost pojedinih zaključaka uzimajući u obzir njihove učinke

- vrednovati pojedine tvrdnje o ustroju EU ili organizaciji njenog pravnog poretka

- usporediti pojedine tvrdnje

- valorizirati uočene zaključke i predložiti vlastito  viđenje

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Opće (generičke) vještine

- artikulirati i iznositi  ideje na prikladan i jasan način, usmeno i u pisanom obliku;

- čitati i razumjeti složene pravne materijale;

- argumentirano diskutirati o složenim pitanjima

- primjenjivati komunikacijske vještine u različitim situacijama

 

Od studenata se očekuje priprema za svaki sat nastave temeljem unaprijed zadanih materijala.

Prati se pripremljenost i sudjelovanje u satu svakog pojedinog studenta.

Nastava se organizira interaktivno, tako da se od studenta očekuje aktivno uključivanje u raspravu ili grupne zadatke.

Tijekom trajanja predavanja svaki student mora predati pisani odgovor na unaprijed zadanu temu.

Na kraju predavanju, piše se pisani ispit. Ispit se piše kod kuće tijekom 2 dana i temelji se na hipotetskoj situaciji. Od studenta se zahtijeva da prepozna i kvalificira situaciju, prepozna pravne probleme, ponudi moguća pravna rješenja i evaluira ih.

Drugi dio ispita sastoji se iz pisanog eseja na zadanu temu kroz koji se provjerava vještina istraživanja literature i sudske prakse, analitičke i sintetičke vještine, znanje ispravnog pisanja znanstvenog rada (citiranje, struktura rada) te sposobnost studenta da predloži relevantne zaključke.

Obavijesti