EUROPSKO PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA:
Europsko pravo trgovačkih društava
Europsko pravo trgovačkih društava
Studij: Europsko pravo - 2. semestar
Šifra: 166920
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Osnovni podaci
Europsko pravo trgovačkih društava Europsko pravo - 2. semestar
6.0 166920
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Od 1. do 20. studenog konzultacije se neće održavati zbog službenog odsustva.

Ponedjeljkom od 10:00-11:00 sati uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com. Mogućnost dogovora drugog termina uz prethodnu najavu mailom. 

Ćirilometodska 4, soba 50
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Ćirilometodska 4, soba 51
Literatura
relevantni članci Ugovora o osnivanju EU i Ugovora o EU;
Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (Fiscal Compact);
81/87 Daily Mail;
C-212/97 Centros;
C-210/06 Cartesio;
21/79 C v. Italy - činjenice, paras 14, 15, 21;
112/84 Humblot - činjenice, paras 12-16;
C-330/91 Commerzbank;
C-279/93 Schumacker;
C-446/03 Marks and Spencer;
C-503/99 C v Belgium;
C-112/05 C v Germany, Volkswagen;
C-370/12 Pringle;
C-434/15 Asociacion Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, request for a preliminary ruling;
C-526/15 Uber Belgium;
Glyca Trans. LLC v. City of New York;
T-209/01 and T-210/02 Honeywell v. Commission and General Electric v. Commission -- Press Release No. 109/05, 14 December 2005;
Case C-131/12 Google Spain SL and Google Inc. v. AEPD and Gonzalez;
Case C-293+594/12 Digital Rights;
Case C-362/14 Maximilian Schrems v. Data Protection Commissioner;
Van Hulle + Gesell,; European corporate law; Nomos (2006)
Klaus J. Hopt; Corporate Governance in Europe; A Critical Review of the European Commission s Initiatives on Corporate Law and Corporate Governance ; (2015)
European Commission Press Release: Commission decides selective tax advantages for Fiat in Luxembourg and Starbucks in the Netherlands are illegal under EU state aid rules, Brussels, 21 Oct. 2015;
Background information on the Investment Court System;
CETA;
P. Craig and G. de Burca; EU Law; OUP (2016)
C. Barnard; The Substantive Law of the EU; (2016)
Wyatt and Dashwood; European Union Law; (2011)
J. Scott; Extraterritoriality and Territorial Extension in EU Law;
J. Scott, Rajamani; EU Climate Change Unilateralism; (2012)
T. Perišin; EU Identity from the Perspective of the WTO - The Spillover Effects of the Union s Internal Market in the International Trading Arena;
T. Perišin; Transatlantic Trade Disputes;
A. Bradford; The Brussels Effect;
Goldner Lang; The EU Financial and Migration Crises: Two Crises - Many Facets of EU Solidarity, forthcoming in 2015 in: The Different Faces of Solidarity in European Union Law: The Implications of the Lisbon Treaty and the Economic Crisis, Edward Elgar Publishing (eds: A. Biondi, E. Dagilyte + E. Kucuk).;
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
- Upoznati studente s utjecajem prava EU na formiranje i poslovanje trgovačkih društava
- Omogućiti studentima snalaženje u pravo EU relevatnom za društva
- Pripremiti studente za kritičko čitanje i ocjenu sudske prakse relevatnu za društva
Pripremiti studente za evaluaciju sudske prakse u kontekstu različitih teorijskih viđenja dopuštenog ektrateritorijalnog djelovanja

Sadržaj kolegija:
1. Sloboda pružanja usluga i pravo poslovnog nastana pravnih osoba
2. Nacionalni porezni propisi kao prepreka tržišnim slobodama
3. Sloboda kretanja kapitala - zlatne dionice
4. Pravni aspekti financijske krize u EU
5. Harmonizacija prava društava u EU
6. Pravo EU i globalne kompanije
7. Pravo EU i globalne kompanije: primjer zaštite osobnih podataka i privatnosti
8. Multinacionalne kompanije i novi bilaterani sporazumi EU - TTIP i CETA
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

 

  • razumijeti pravila slobode pružanja usluga i prava poslovnog nastana vezano uz pravne osobe; posebno u kojoj mjeri europsko pravo dopušta trgovačkim društvima da registriraju svoje sjedište u drugoj državi članici; identificirati tenziju između funkcioniranja unutarnjeg tržišta i sprečavanja izbjegavanja plaćanja poreza i drugih nacionalnih pravila.
  • Razumijeti pravne posljedice financijske krize na nivou Europske unije i država članica, te njihov međuodnos.
  • prepoznati nacionalna porezna pravila kao prepreke tržišnim slobodama; razumijeti moguća opravdanja tih prepreka; razumijeti posljedice pravila unutarnjeg tržišta na nacionalne fiskalne sustave.
  • razumijeti da povlaštene dionice države članice u privatiziranom trgovačkom društvu, ograničenja dioničarskih glasačkih prava i slične mjere mogu ograničavati ili činiti manje atraktivnim kretanje kapitala; razumijeti i znati primijeniti uske mogućnosti opravdavanja tih mjera
  • Razlikovati negativnu integreaciju u području od poduzete pozitivne integracije te predvidjeti mogući doseg harmonizacije
  • razumijeti vanjske učinke unutarnjih mjera; razlikovati mjere koje povećavaju trgovinu od onih koje skreću pravac trgovine; moći predvidjeti posljedice nacionalnog i europskog zakonodavstva na svjetsku trgovinu; razumijeti utjecaj EU na razvoj globalih standarda.
  • predvidjeti kako pravila EU u području zaštite podataka i privatnosti utječu na poslovanje trgovačkih društava unutar EU i izvan nje.
  • identificirati probleme u mogućem utjecaju TTIP-a i CETA-e na poslovanje trgovačkih društava, na radnike, investitore i zaštitu vrijednosti; identificiati probleme povezane s mogućim novim sustavom investicijskog suda.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će imati sljedeća znanja i vještine:

- prepoznati pravni problem kod poslovanja društava u EU (problem identification);

- riješiti pravni problem kod poslovanja društava u EU primjenom primarnog i sekunarnog prava EU, posebice prakse Suda EU;

- predložiti mogući budući razvoj prakse Suda EU o ovom području ili preporučiti donošenje novog europskog zakonodavstva;

- analizirati i procjenjivati moguće suprotne interpretacije Ugovornih odredbi u području kod poslovanja društava u EU te identificirati njihove prednosti i nedostatke;

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

- prezentirati obrazložena pravna mišljenja relevanta za unutarnje tržište potkrijepljena pravnim izvorima;

- artikulirati i iznositi  ideje na prikladan i jasan način, posebice osmisliti redoslijed arugmenata i prezenirati ih u logičnoj i pravno dosljednoj formi;

- čitati i razumjeti složene pravne materijale;

- primjenjivati komunikacijske vještine u različitim situacijama, prezentirati argumente iz pozicije stranka nacionalnog postupka, Europske komisije, nezavisnog odvjetnika i Suda EU.

 

Od studenata se očekuje priprema za svaki sat nastave temeljem unaprijed zadanih materijala.

Prati se pripremljenost i sudjelovanje u satu svakog pojedinog studenta.

Nastava se organizira interaktivno, tako da se od studenta očekuje aktivno uključivanje u raspravu ili grupne zadatke.

Na kraju predavanju, piše se pisani ispit koji se sastoji od rješavanja hipotetskih slučajeva i pitanja esejskog tipa. Rješavanje hipotetskog slučaja testira studentovu sposobnost identificiranja i rješavanja pravnih problema te primjene relevantne sudske prakse. Pisanje eseja na zadanu temu provjerava snalaženje studenta u literaturi, teorijskom okviru, i sudskoj praksi, studentive analitičke i sintetičke vještine, znanje ispravnog pisanja znanstvenog rada (citiranje, struktura rada) te sposobnost studenta da predloži relevantne zaključke.

Obavijesti