EJP - KAKO SE PRIPREMATI ZA NASTAVU, KOLOKVIJ I ISPIT:
PROMJENA KONCEPTA PISANOG ISPITA IZ EUROPSKOG JAVNOG PRAVA

Na ispitnom roku 7. travnja 2017. počet će se primjenjivati novi koncept pisanog ispita iz Europskog javnog prava. Pisani će se ispit sastojati od sljedeća dva dijela:

· 10 osnovnih pitanja na koja je potrebno odgovoriti bez korištenja materijala za pripremu ispita, vrijeme pisanja: 20 minuta

· 20 pitanja koja se odnose na zadane hipotetske slučajeve na koja se može odgovoriti uz korištenje materijala za pripremu ispita u papirnatom obliku, vrijeme pisanja: 45 minuta

Pisani ispit nosi 30 bodova: 10 bodova za prvi dio i 20 bodova za drugi dio.

Za uspješno polaganje pisanog ispita potrebno je ostvariti najmanje 7 bodova u prvom dijelu ispita (70% točnih odgovora) i ukupno najmanje 17 bodova iz oba dijela ispita (od mogućih 30 bodova). Student koji u prvom dijelu ispita ostvari manje od 7 bodova neće moći položiti ispit bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova. Ostvarena 22 boda (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) donose ocjenu dobar (3). Ostvarena 24 boda (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) omogućavaju izlazak na usmeni ispit i odgovaranje za ocjene vrlo dobar (4) i odličan (5).

Kao i do sada, ocjena postignuta na pisanom ispitu nije zagarantirana na usmenom dijelu ispita.

Student koji ostvari najmanje 15 bodova u oba dijela ispita (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) može dodatnim bodovima ostvarenim aktivnim sudjelovanjem na nastavi skupiti dovoljan broj bodova za prolazak ispita, odnosno veću ocjenu.

U prvom će se dijelu ispita provjeravati isključivo poznavanje i razumijevanje osnovnih pojmova prava EU. Neće se tražiti memoriziranje brojčanih podataka ili drugih nevažnih činjenica.

Primjer pitanja iz prvog dijela ispita: Koja institucija ima pravo zakonodavne inicijative u redovnom zakonodavnom postupku?

Primjer pitanja koje se neće pojaviti u prvom dijelu ispita: Koje su godine održani prvi izravni izbori za Europski parlament?

Komisijski ispit će i dalje biti isključivo usmeni ispit.


Europsko javno pravo - kako se pripremati za nastavu, kolokvij i ispit

Nastavne jedinice su tematske cjeline u kojima je sistematizirano gradivo koje se predaje na nastavi. Na nastavi se stječu kompetencije koje se provjeravaju na kolokvijima i ispitu. Popis kompetencija koje su ishod učenja, kao i gradivo na čijem se temelju te kompetencije stječu dostupan je u Informacijskom paketu.

Za svaki sat nastave navedena je zadaća koju je potrebno pripremiti unaprijed. Priprema se sastoji od čitanja zadanih tekstova i promišljanja odgovora na postavljena pitanja. Većina tekstova dostupna je na ovim web stranicama [repozitorij]. Uz svaku nastavnu jedinicu navedeni su ciljevi učenja. Oni nam govore što će student znati nakon što svlada pojedinu nastavnu jedinicu. To je ujedno i alat za provjeru vlastitog znanja.

Predavanja se temelje na pretpostavci da su se studenti pripremili za sat, tj. pročitali i promislili zadano gradivo. Studenti koji se ne pripreme imati će poteškoća u praćenju predavanja. Gradivo za svaku nastavnu jedinicu može se preuzeti iz repozitorija za određenu nastavnu jedinicu, niže na ovoj web stranici.

Ispit  se temelji na pitanjima iz gradiva koje je dostupno na ovoj web stranici. Za uspješno polaganje ispita:

Tijekom semestra:

 • Uvijek pročitati zadane tekstove i napraviti domaću zadaću;
 • Neposredno nakon održane nastave još jednom ponoviti gradivo i sistematizirati bilješke sa sata;
 • Prodiskutirati s koleg(ic)ama probleme koji su se obrađivali na satu;
 • Ukoliko je nešto ostalo nejasno, na idućem satu pitati nastavnika;
 • Neposredno prije ispita još jednom pročitati svo gradivo koje je bilo zadano za čitanje na satu;

Nakon završetka nastave (7-10 dana prije završnog ispita):

 • Još jednom sistematizirati bilješke sa sata;
 • Odgovoriti na problemska pitanja koja su naznačena kao domaća zadaća, ili uz tekstove;
 • U manjim studijskim skupinama prodiskutirati glavne probleme o kojima je bilo riječi na satu;
 • Posebno provjerite jeste li ostvarili ciljeve učenja naznačene uz svaku nastavnu jedinicu;
 • Pri analizi rečenih problema, konzultirati bilo koji udžbenik naznačen u popisu literature;
 • Selektirati materijale koje ćete koristiti pri pisanju ispita.