Doc. dr. sc. Melita Carević, LL.M.

 

NASTAVNE JEDINICE
 

srijeda, 23. siječnja 2019.
17:00, ĆM 4, dvorana I 

Uvod u pravo tržišnog natjecanja Europske unije

Ciljevi učenja: Steći osnovne spoznaje o pravu tržišnog natjecanja i zakonodavnom okviru Europske unije. Razumjeti ekonomsku podlogu i ciljeve prava tržišnog natjecanja. Steći pregled institucija koje se bave zaštitom tržišnog natjecanja na hrvatskoj i EU razini. Razumjeti ulogu Europske komisije u primjeni i razvoju prava konkurencije.

Literatura: R. Whish, D. Bailey, Competition Law, Oxford University Press, 2015., poglavlje 1.


srijeda, 30. siječnja 2019.
17:00, ĆM 4, dvorana I 

Zabranjeni sporazumi, članak 101. UFEU-a
Gostujući predavač: dipl. iur. Irena Tušek, LL.M. (ULiège), Master degree in specialized economic analysis (UAB & UPF)
 

 

srijeda, 6. veljače 2019.

17:00, ĆM 4, dvorana I 

Zlouporaba vladajućeg položaja

Ciljevi učenja: Razumjeti pojam vladajućeg položaja i steći vještinu analize određivanja kada na mjerodavnom tržištu postoji vladajući položaj. Razumjeti razloge sankcioniranja zlouporabe vladajućeg položaja. Razlikovati vrste zlouporaba vladajućeg položaja.

Literatura:
R. Whish, D. Bailey, Competition Law, Oxford University Press, 2015., poglavlje 5.
Predmet 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. AG v Commission of the European Communities
Predmet  C-62/86 AKZO Chemie BV v Commission of the European Communities
Predmet C‑209/10 Post Danmark A/S v Konkurrencerådet

 

srijeda, 13. veljače 2018.
17:00, ĆM 4, dvorana I 

Primjena Europskog prava tržišnog natjecanja u državama članicama
Gostujući predavač: Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, AZTN

 

srijeda, 20. veljače 2018.
17:00, ĆM 4, dvorana I 

Kontrola koncentracija

Ciljevi učenja: Razumjeti razloge pravnog uređenja koncentracija u okviru prava konkurencije. Razlikovati koncentracije od drugih oblika ponašanja s obzirom na prirodu i postupak nadzora. Steći osnovnu orijentaciju u pravnim testovima i postupcima koji se primjenjuju na koncentracije u pravu EU.

Literatura

R. Whish, D. Bailey, Competition Law, Oxford University Press, 2015., poglavlja 20 i 21.

Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika

 

 

ponedjeljak, 25. veljače 2019.
17:00, ĆM 4, dvorana I 

Državne potpore

Ciljevi učenja: Steći pregled pravnog uređenja državnih potpora u pravu EU. Razumjeti osnovne elemente definicije državne potpore prema članku 107. UFEU-a te steći vještinu njihove primjene na konkretan predmet. Razumjeti mogućnosti opravdanja državnih potpora prema članku 107. UFEU-a te sudskoj praksi. Steći pregled nad postupkom prijave državnih potpora Europskoj komisiji i Uredbom o skupnom izuzeću.

Literatura:

C. Quigley, European State Aid Law and Policy, OUP, 2015., poglavlje 1.

Uredba Komisija 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (osnovni elementi Uredbe)

Sudska praksa:

 • C – 142/87 Re Tubemeuse
 • C – 280/00 Altmark
 • 67, 68 i 70/85 Kwerkerij

 

 

Literatura za pripremu ispita
 • materijali distribuirani na predavanjima
 • Uredba 1/2003 o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u
 • Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika
 • Uredba Komisija 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (osnovni elementi Uredbe)
 • Odgovarajuća poglavlja udžbenika o europskom pravu tržišnog natjecanja po vlastitom odabiru:
  • R. Whish, D. Bailey, Competition Law, Oxford University Press, 2015.
  • A. Jones, B. Sufrin, EU Competition Law, OUP, 2016.
  • Bellamy and Child, European union Law of Competition, OUP, 2013.
  • A. Ezrachi, EU Competition Law, Hart, 2016.
  • Vlatka Butorac Malnar, Jasminka Pecotić Kaufman, Siniša Petrović, Pravo tržišnog natjecanja, Pravni fakultet u Zagrebu, 2013.

Repozitorij
Repozitorij je prazan