Predmeti / Courses

PREDMETI:

Katedra izvodi predmete na hrvatskom i na engelskom jeziku na različitim razinama studija.

Ispod se nalazi popis svih predmeta koje izvodi Katedra. Studenti upisani u integrirani preddiplomski i diplomski studij za magistra prava mogu, u okviru redovnog programa studiranja, izabrati i sve predmete koje Katedra nudi na engleskom jeziku na drugoj i na petoj godioni studija. Za detaljnije informacije o sadržaju predmeta koji se izvode na engleskom jeziku posjetite englesku verziju stranice Katedre (https://www.pravo.unizg.hr/ejp/en/)

 

Predmeti na integriranom studiju za magistra prava

 

- Predmeti 2. godine studija (dodiplomski studij):

Europsko javno pravo

Europsko javno pravo - seminar

European Public Law - seminar

 

Predmeti 5. godine studija (diplomski studij):

Jurisdiction and the Role of the European Court of Justice

EU Legal Architecture

EU Internal Market Law

EU Migration Law and Policy

Fundamental Rights in the EU

Dubrovnik seminar: Advanced Issues of EU Law

 

Jean Monnet katedra za europsko javno pravo predmete pete godine nudi studentima Pravnog fakulteta i ERASMUS studentima. Nastava se održava na engleskom jeziku, osim kada nije posebno naznačeno drugačije. Katedra nastoji integrirati rad domaćih studenata i gostujućih ERASMUS studenata kako bi stvorila multikulturalnu atmosferu i pridonjela međunarodnoj razmjeni znanja i ideja.

Studentima koji polože te predmete izdat će se posebna Jean Monnet potvrda o studiranju. Predmete koji se izvode u okviru Jean Monnet programa podupire Europska komisija. Svi navedeni predmeti vode stjecanju kompetencija razine 7 europskog kvalifikacijskog okvira (master level). 

Studentima koji upišu Jean Monnet program preporučuje se i pisanje diplomskog (magistarskog)  rada na katedri za europsko javno pravo. Pri prijavljivanju diplomskog rada iz predmeta Europsko javno pravo u obzir će se uzeti uspjeh na ispitu iz predmeta koje nudi katedra.

O sudjelovanju studenata na seminaru u Dubrovniku odlučuje Katedra. Prioritet imaju studenti koji su upisali više ECTS-a iz Jean Monnet predmeta.

 

Predmeti na studiju javne uprave

Pravo Europske unije 

Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije 

 

Predmeti na studiju socijalnog rada

Diskriminacija i antidiskriminacijske politike