Zdenko Babić je rođen u Brčkom, 1975. godine.  Osnovnu školu završio u Vidovicama, a IX. gimnaziju 1994. godine u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1998. godine.  2000. godine zaposlio se na Ekonomskom institutu u Zagrebu, doktorirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2009. godine zaposlen je na Katedri za socijalnu politiku Pravnog fakulteta u Zagrebu, pri Studijskom centru socijalnog rada gdje od travnja 2009.godine radi u znanstveno –nastavnom zvanju docenta; od 2013. godine u zvanju izvanrednog profesora te od 2019. godine u zvanju redovitog profesora.

Na preddiplomskom studiju Socijalnog rada nositelj je kolegija „Menadžment u socijalnom sektoru“, izbornog kolegija  „Ekonomija socijalne politike, i kolegija  „Osnove socijalne politike“; na diplomskom studiju kolegija „Socijalna politika i socijalni razvoj“ i ” Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo”. Njegovi istraživački interesi uključuju ekonomsku i socijalnu politiku, politike na tržištu rada,  te područje socijalne ekonomije, zadrugarstva  i socijalnog poduzetništva. Od 2000. godine do danas objavio je 30 znanstvenih radova, te je je aktivno sudjelovao na dvadeesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija i okruglih stolova.  Od 2013 godine konzultant je za Republiku Hrvatsku u okviru projekta Europske Komisije  kojim se prate tendencije na tržištu rada i politikama zapošljavanja zemalja članica Europske Unije. Radio je kao glavni konzultant ili ekspert na većem broju projekata međunarodnih institucija kao što su UNDP, UNICEF, Europska komisija te domaćih institucija kao što su Ministarstvo socijalne politike i mladih R.H.,  Hrvatski savez zadruga, Hrvatska obrtnička komora. Član je uredništva Revije za socijalnu politiku i upravnog vijeća Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Oženjen je i otac troje djece.