Klasa: 061 - 03 / 23 - 14 / 193
Urbroj: 251 - 55 - 23 - 1
Na temelju članka. 7., stavka 2. Pravilnika o Dekanovoj nagradi i postupku
predlaganja dodjele Rektorove nagrade (u daljnjem tekstu: Pravilnik) raspisujem

NATJEČAJ ZA DODJELU DEKANOVE NAGRADE
za akademsku godinu 2022./2023.

I.

Natječaj se raspisuje za dodjelu Dekanove nagrade u sljedećim kategorijama:
 timski ili pojedinačni uspjeh u simuliranom suđenju (moot court),
 izlaganje autorskog ili suautorskog rada na međunarodnom skupu,
 društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici i
 timski ili pojedinačni natjecateljski uspjeh.

II.

Pravo natjecanja za Dekanovu nagradu ima svaki student Fakulteta. Pravo
natjecanja za Dekanovu nagradu ima i student koji na Fakultetu studira u okviru
programa međunarodne mobilnosti. Pravo natjecanja za Dekanovu nagradu za
izlaganje autorskog ili suautorskog rada na međunarodnom skupu ima i student
druge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ako je suautor rada čiji je najmanje jedan
autor student Fakulteta ili koji na Fakultetu studira u okviru programa međunarodne
mobilnosti.

III.

Prijavu za dodjelu Dekanove nagrade za timski ili pojedinačni uspjeh u simuliranom
suđenju (moot court) podnosi stručni voditelj-mentor tima koji je ostvario osobit timski
uspjeh ili čiji je član ostvario osobit pojedinačni uspjeh u simuliranom suđenju.
Ako tim nema stručnog voditelja-mentora, prijavu za dodjelu Dekanove nagrade za
osobit timski uspjeh podnose svi članovi tima zajedno, a prijavu za osobit
pojedinačni uspjeh član tima koji je ostvario osobit pojedinačni uspjeh.
Prijava mora sadržavati obrazloženje te odgovarajuće dokaze o ostvarenom
uspjehu.

IV.

Prijavu za dodjelu Dekanove nagrade za izlaganje autorskog rada podnosi autor, a
za izlaganje suautorskog rada oba autora zajedno.

2

Prijava mora sadržavati obrazloženje, dokaz o znanstvenom karakteru izloženog
rada (računalna prezentacija, opširniji silabus izlaganja, tekst rada ili sl.), program
međunarodnog skupa i potvrdu o sudjelovanju koju je izdao organizator skupa.

V.

Prijavu za dodjelu Dekanove nagrade za društveno koristan rad u akademskoj i široj
zajednici podnosi student, skupina studenata ili udruga studenata.
Prijava mora sadržavati obrazloženje i odgovarajući dokaz o obavljenom društveno
korisnom radu.

VI.

Prijavu za dodjelu Nagrade za osobit pojedinačni studentski natjecateljski uspjeh
podnosi student koji je ostvario uspjeh, a prijavu za dodjelu Nagrade za osobit timski
studentski natjecateljski uspjeh podnosi predstavnik tima koji je ostvario uspjeh ili svi
članovi tima zajedno.
Prijava mora sadržavati obrazloženje i odgovarajući dokazom o ostvarenom uspjehu.

VII.

Prijave se podnose Odboru za poticanje izvrsnosti studenata Fakulteta (u daljnjem
tekstu: Odbor) u elektroničkom obliku. Prijava se podnosi u PDF formatu, putem
elektronske pošte na adresu izvrsnost@pravo.hr.
Prijave se podnose do 30. rujna 2023. do 14:30 sati.

VIII.
Dekanova nagrada se sastoji od povelje.
Odluka o dodjeli Dekanove nagrade s popisom svih nagrađenih studenata, uz
navođenje predmeta nagrađivanja, objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Fakulteta najkasnije osam dana od dana njezina donošenja. Dekanova
nagrada će se dodijeliti na svečanoj sjednici o Danu Fakulteta.

IX.

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Pravnoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U Zagrebu, 25. svibnja 2023.

Prof. dr. sc. Ivan Koprić, Dekan

NATJEČAJ

Popis obavijesti