Marko Buljevac rođen je 1984. godine u Zagrebu. Diplomski studij socijalnog rada završio je 2009. godine, dok je doktorsku disertaciju obranio 2014. godine. Od mjeseca svibnja 2009. godine kontinuirano je zaposlen na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sljedećim statusima: 2009.-2014. znanstveni novak, 2015.-2016. poslijedoktorand, 2016.-2021. docent, 2012. nadalje izvanredni profesor. Trenutno je kao izvanredni profesor su nositelj, nositelj i izvoditelj nastave na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kolegija „Socijalni rad s osobama s invaliditetom“, „Socijalni rad s osobama s invaliditetom- seminar“, „Terenska praksa iz socijalnog rada s osobama s invaliditetom“, „Odabrana područja socijalnog rada- osobe s invaliditetom“ i „Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama“, te kolegija „Socijalno-pravne osnove u edukaciji i rehabilitaciji osoba oštećena vida“ na diplomskom studiju Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je na 13 znanstveno-istraživačkih projekata, od čega je bio voditelj dva projekta za Pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom. Izlagao je 40 radova na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama. Bio je izvoditelj nekoliko stručnih edukacija i seminara, te član Stručnog savjeta Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Upravnog odbora Hrvatske komore socijalnih radnika. Član je Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom. Objavio je 24 znanstvena rada, 3 znanstvene monografije, jedan sveučilišni udžbenik i 3 stručna rada. Njegov primarni znanstveni i stručni interes odnosi se na socijalni rad s osobama s invaliditetom.