Dr. sc. Marin Bonačić izvanredni je profesor je na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2021. godine. Prije toga od 2005. godine radio je kao znanstveni novak na projektu „Hrvatska i međunarodno kazneno sudovanje“, od 2009. kao asistent, 2015. kao viši asistent, a od 2016. kao docent na Katedri za kazneno procesno pravo. Na Pravnom fakultetu SVeučilišta u Zagrebu magistrirao je  2011. godine obranivši magistarski rad „Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja“, a doktorirao 2015. godine obranivši doktorsku disertaciju “Naslijeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju”. Pravosudni ispit položio je 2009. godine. Usavršavao se u inozemstvu, te je akademsku godinu 2010./11. u okviru ERASMUS programa proveo na Sveučilištu u Beču, a akademsku godinu 2013./14. na Slobodnom sveučilištu u Berlinu. Uz to, istraživački je boravio na Max Planck institutu za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu i na Europa-Institutu Sveučilišta Saarland. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova iz područja kaznenog procesnog prava, međunarodnog kaznenog prava i prekršajnog prava u domaćim i stranim publikacijama te izlagao na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.