Corpus iuris civilis kao osnova europske privatnopravne tradicije i pravne znanosti; Ius commune: recipirano rimsko pravo kao europsko opće pravo; Ius commune i kodifikacije građanskog prava; Pandektistika i moderna europska privatnopravna znanost; Ius commune i nacionalni privatnopravni sustav; Ius commune i Common Law; Ius commune i europsko privatno pravo