Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Doktorirao na Pravnom fakultetu 2013. godine obranivši doktorsku disertaciju Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga. Od 2007. godine zaposlen kao asistent, od 2013. kao viši asistent, od 2016. godine kao docent, a od 2022 kao izvanredni profesor na Katedri za pravo informacijskih tehnologija i informatiku Pravnog fakulteta u Zagrebu. Arbitar je u postupcima za rješavanje sporova o nazivima domena unutar .hr nacionalne vršne domene. Član je povjerenstva za upravljanje .hr domenom. Radi kao konzultant na projektima Vijeća Europe u području zaštite osobnih podataka i privatnosti u elektroničkim komunikacijama. Član je upravnog odbora Hrvatskog društva za autorsko pravo i predsjednik Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava. Obnašao dužnost prodekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak.god. 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.