U okviru kolegija Vježbe iz rimskog privatnog prava, studenti će u prvom redu usvojiti osnovne vještine rješavanja slučajeva (tzv. Technik der Fallloesung) u području privatnog prava te, podredno, tehniku primjene privatnopravnih načela pripadnih rimskoj pravnoj tradiciji na primjerima iz recentne hrvatske i europske prakse, u svrhu optimalne pripreme za studij građanskopravnih predmeta.