Pojam javne službe: nastanak i razvoj javnih službi, Vrste javnih službi i načini njihovog obavljanja, Politika i pravo EU i javne službe, Dužnosti javne službe, Temelji pravnog režima javnih službi,
Liberalizacija javnih službi, Javnopravni oblici izvršavanja javnih službi, Privatnopravni oblici izvršavanja javnih službi, Pojam i osnove pravnog uređenja javne službe u Hrvatskoj,
Financiranje javnih službi na različitim razinama javne vlasti, Funkcioniranje javnih službi – javne ovlasti, Javna ustanova kao temeljni organizacijski oblik obavljanja javne službe u Hrvatskoj,
Ostali organizacijski oblici obavljanja javne službe, Djelatnosti javne službe, Djelatnosti javne službe u Republici Hrvatskoj