Pojam i značajke e-uprave. Teorijska osnova razvoja e-uprave. Tehnološki, organizacijski, pravni, procesni aspekti (pretpostavke i posljedice) e-uprave
Organizacijska tehnologija u javnoj upravi – pojam, komponente, razvoj. Komunikacije u javnoj upravi. Ciljevi i posljedice primjene informatičke i komunikacijske tehnologije i tehnološke modernizacije uprave
Pravni okvir e-uprave
Ograničenja e-uprave. Pitanje pristupa. Ekonomski zahtjevi i posljedice e-uprave
Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije unutar uprave te između uprave i drugih tijela vlasti. Pristup informacijama i otvoreni podaci. Zaštita osobnih podataka i sigurnost.
E-uprava i građani. Pravo na pristup informacijama javnog sektora Zaštita privatnosti. E-participacija. E-uprava i privatni sektor
E-uprava na lokalnoj razini. Razvojna uloga e-usluga
Međunarodne organizacije i EU: promocija informacijskog društva i e-uprave. Mjerenje e-uprave: indikatori i ljestvice
E-uprava u Republici Hrvatskoj. Središnji državni ured za e-Hrvatsku i projekti informatizacije. Upravne reforme i e-uprava. Pravo na pristup informacijama javnog sektora u Hrvatskoj. Obrazovanje upravnog osoblja za korištenje IT
Analize slučaja u potrazi za najboljom praksom, prezentacija studija slučaja