PASTOVIĆ:
D. PASTOVIĆ: „Dvostruki grijeh“: kažnjavanje čedomorstva na hrvatskom području do kodifi kacije kaznenog materijalnog prava 1852. godine