B. HERCEG PAKŠIĆ: Zakonska regulacija i pravna priroda prekoračenja granica nužne obrane kao ispričavajućeg razloga de lege lata et de lege ferenda
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana