HERCEG PAKŠIĆ:
B. HERCEG PAKŠIĆ: Zakonska regulacija i pravna priroda prekoračenja granica nužne obrane kao ispričavajućeg razloga de lege lata et de lege ferenda