Linkovi na važnije stranice

 

Međunarodna sudska i arbitražna tijela:

Međunarodni sud

Međunarodni sud za pravo mora

Međunarodni kazneni sud

Stalni arbitražni sud

Međunarodni sud za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991.

Europski sud za ljudska prava

 

Međunarodne organizacije:

Ujedinjeni narodi

Međunarodna organizacija rada

Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo

FAO

UNESCO

Međunarodna vlast za morsko dno

Svjetska trgovinska organizacija

Vijeće Europe

 

Knjižnice s bogatom građom s područja međunarodnog (javnog) prava:

Knjižnica Palače mira u Haagu

Knjižnica Ujedinjenih naroda “Dag Hammarskjöld” u New Yorku

Knjižnica Ureda Ujedinjenih naroda u Ženevi

Knjižnica Instituta Maxa Plancka za poredbeno javno pravo i međunarodno pravo u Heidelbergu

 

Drugi korisni linkovi:

Komisija Ujedinjenih naroda za međunarodno pravo

United Nations Treaty Collection

Pretraživač dokumenata Ujedinjenih naroda (ODS Search)

Odjel Tajništva Ujedinjenih naroda za oceane i pravo mora

Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava

Ured Vijeća Europe za međunarodne ugovore

Međunarodni odbor Crvenog križa