:
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Radno i socijalno pravo
Studij: Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
Socijalni rad - pripremni semestri - 1. semestar
Šifra: 144866, 144868, 144870
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: Iva Bjelinski Radić , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Radno i socijalno pravo Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
Socijalni rad - pripremni semestri - 1. semestar
5.0 144866, 144868, 144870
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ne drži (sabbatical)

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati

Gundulićeva 10, soba 11
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
Iva Bjelinski Radić , mag. iur. (Predavanja)

Utorkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40
Literatura
Anton Ravnić; Osnove radnog prava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004), str. 98-116; 130-158; 207-252; 279-302; 459-549; 580-626; 646-652 (144866, 144868, 144870)
Željko Potočnjak; Radni odnosi državnih službenika; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013) (144866, 144868, 144870)
Željko Potočnjak, Andrea Grgić; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48 (144866, 144868, 144870)
Zakon o radu; (144866, 144868, 144870)
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata; (144866, 144868, 144870)
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama; (144866, 144868, 144870)
Zakon o tržištu rada; (144866, 144868, 144870)
Zakon o mirovinskom osiguranju (samo članci 1.-140.a.); (144866, 144868, 144870)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-86. i 119.-134.); (144866, 144868, 144870)
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-34.); (144866, 144868, 144870)
Zakon o socijalnoj skrbi (samo članci 1.-123.); (144866, 144868, 144870)
Zakon o doplatku za djecu; (144866, 144868, 144870)
Opis predmeta
Teoretsko određenje radnog i socijalnog prava kao posebnih grana prava, njihov odnos međusobno i s drugim granama prava. Gospodarski, socijalni i politički aspekti radnih i socijalnih prava te pitanja interdisciplinarnog pristupa radnim i socijalnim pravima. Glavne odrednice povijesnog razvoja radnog i socijalnog prava. Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom i socijalnom pravu. Baze podataka, istraživanje, izrada nacrta rješenja, presuda, politka i izvješća u području socijalnog prava. Posebnosti autonomnih i heteronomnih izvora radnog prava s težištem na kolektivne ugovore, konvencije Međunarodne organizacije rada te primarne i sekundarne izvore prava Europske unije. Razlikovanje individualnog i kolektivnog radnog prava. U okviru individualnog radnog prava izučavaju se posebnosti tipičnih i atipičnih ugovora o radu, organizacija radnog vremena i odmora, plaća, prenošenje ugovora o radu na drugog poslodavca, zabrane natjecanja radnika s poslodavcem, osnovno o naknadi štete iz radnog odnosa, prestanka ugovora o radu (posebno otkaz ugovora o radu i kolektivni višak radnika), pravo na otpremninu, posebna zaštita prava radnika za slučaj stečaja poslodavca te sudskog i izvansudskog rješavanja radnih sporova. U okviru kolektivnog radnog prava razmatraju se pitanja organiziranja radnika u sindikate i poslodavaca u njihove udruge, kolektivnog pregovaranja i glavnih značajki kolektivnih ugovora, prava na štrajk te radničke participacije u odlučivanju. Posebnosti radnih odnosa državnih i javnih službenika. Aktivna politika zapošljavanja i funkcije javne službe zapošljavanja. Glavne značajke, struktura i financiranje sustava socijalne sigurnosti. Organizacija mirovinskog osiguranja. Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Uvjeti za stjecanje prava na starosnu, invalidsku i obiteljsku mirovinu. Faktori određivanja i usklađivanja mirovina. Organizacija zdravstvenog osiguranja. Prava iz zdravstvenog osiguranja. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti i prava za slučaj nezaposlenosti. Rodiljne i roditeljske potpore. Doplatak za djecu. Organizacija, financiranje i prava iz sustava socijalne skrbi. Posebnosti upravnog postupka i sudske zaštite pri ostvarivanju socijalnih prava.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

Znanje i razumijevanje

Definirati radno i socijalno pravo kao posebne grane prava, njihov odnos međusobno te odnos s drugim granama prava. Posebno se to odnosi na osnovne institute individualnog i kolektivnog radnog prava, te sve važnije institute aktivne politike zapošljavanja i zaštite nezaposlenih, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, rodiljne i roditeljske potpore, dodatke na djecu, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te zaštitu temeljnih ljudskih prava uključujući i zaštitu od diskriminacije. Pri tome će osim pravnih znati odrediti socijalne i ine značajke određenog pravnog instituta.

Objasniti temeljne značajke povijesni razvoj radnog prava i glavne značajke povijesnog razvoja socijalnog prava uključujući razvoj različitih sustava socijalne sigurnosti. Glavne teorije o radnom i socijalnom pravu i njihovim temeljnim institutima. Odnos između međunarodnog, europskog i nacionalnog radnog i socijalnog prava. Gospodarsko i socijalno značenje radnog i socijalnog prava te socijalne, gospodarske i razvoje posljedice primjere različitih sustava organiziranja i financiranja socijalne sigurnosti.

Izdvojiti: gospodarske, socijalne, političke i ostale čimbenike razvoja radnog i socijalnog prava. Ljudska prava posebno važna za radno i socijalno pravo. Normativne akte Međunarodne organizacije rada i pravne stečevine Europske unije važne za uređenje radnih i socijalnih odnosa u Republici Hrvatskoj. Različite sustave normativnog uređenja radnih odnosa te socijalne sigurnosti.

Prepoznati: mjerodavno pravo i mjerodavni pravni institut za rješenje određenog pravnog pitanja iz područja radnog i socijalnog prava te odrediti koji postupak treba primijeniti za rješavanje tog pitanja (radnog ili socijalnog spora).

Kritički vrednovati: prijedloge za normativno uređenje pojedinih pitanja iz područja radnog i socijalnog prava te prijedloge za rješavanje pojedinih radnih i socijalnih sporova.

Diskutirati: o različitim modelima i pojedinim rješenjima razvoja radnog i socijalnog prava.

Izvijestiti: o mogućim rješenjima za određena pravna pitanja iz područja radnog i socijalnog prava. Predložiti prikladna pravna sredstva i odgovarajućim postupcima za rješavanje određenog pitanja.

 

Primjena

Izabrati: mjerodavno domaće, europsko ili međunarodno pravo koje treba primijeniti na određeni problem.

Interpretirati: mjerodavno međunarodno, europsko i domaće pravo.

Sprovesti: postupke utvrđivanja pravno relevantnih činjenica te odlučivanja o spornim i nespornim pitanjima iz područja radnog i socijalnog prava.

Primijeniti: na utvrđene činjenice relevantno pravo i donijeti ili predložiti nadležnom tijelu donošenje odgovarajuće odluka.

Koristiti: različite baze podataka o pravnim izvorima, sudskoj praksi i relevantnoj pravnoj literaturi pri pripremi odluke o različitim pravnim pitanjima.

Skicirati: nacrte odluka, rješenja, normativnih akata kojima se uređuju određena pravna socijalna prava.

Ilustrirati: različite mogućnosti za rješenje određenog pravnog pitanja te različite ishode tih mogućnosti.

 

Analiza

Razlikovati: različite pravne probleme i izvore prava relevantne za njihovo rješavanje.

Analizirati: pravni ili socijalni problem, njegove činjenične i pravne aspekte. Učinke predloženih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata, posebno vodeći računa o njihovom socijalnom aspektu.

Izračunati: novčanu naknadu ili pomoć, mirovinu, te troškove izabranih rješenja, ako navedeni izračuni zahtijevaju poznavanje samo temeljnih matematičkih i statističkih pravila.

Provjeriti: relevantnu sudsku i upravnu praksu te literaturu koja se odnosi na određeno pravno pitanje.

Usporediti: pravne i druge ishode odabranih pravnih rješenja. Pravno uređenje određenog pitanja u domaćem, stranim i međunarodnim pravnim poredcima.

Izdvojiti: prijedloge optimalne za rješavanje određenih socijalnih pitanja.

Riješiti: pred njega iznesena pravna pitanja iz područja radnog i socijalnog prava.

Kategorizirati: vrste socijalnih naknada, mirovina, dodataka na djecu, naknada za slučaj nezaposlenosti, rodiljnih i roditeljskih potpora, mirovinskih i zdravstvenih sustava, sustava socijalne skrbi, aktivne politike zapošljavanja i brige za nezaposlene, obiteljskih dodataka i roditeljskih potpora, ugovora o radu, uređenja rednog vremena i odmora, prestanka ugovora o radu, zabrana konkurencije radnika s poslodavcem, udruga radnika i poslodavaca, kolektivnih ugovora, oblika radničke participacije, štrajkova i drugih oblika industrijskih akcija.

 

 

 

Sinteza

Sastaviti: nacrte pojedinačnih i općih pravnih akata te obrazloženja pojedinačnih i općih normativnih akata kojima se uređuju određena socijalna prava.

Planirati: donošenje pojedinačnih i općih pravnih akata te politika i odluka koje imaju određene pravne i socijalne posljedice.

Predložiti: donošenje rješenja, odluka ili drugih pojedinačnih pravnih akata. Donošenje različitih oblika općih pravnih akata te politika u područjima društvenog života od socijalne važnosti.

Formulirati: prijedloge za donošenje ili izmjenu određenih zakona, podzakonskih akata, pojedinačnih rješenja i odluka te sličnih pravnih akata iz područja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, zaštite nezaposlenih te obiteljskih dodataka i potpora.

Organizirati: rad centara za socijalnu skrb, državnih i lokalnih tijela nadležnih za pitanja socijalne sigurnosti.

Rasporediti: radne zadatke na pojedine članove tima te sredstva za ostvarenje određenog zadatka.

Upravljati: centrom za socijalnu skrb, tijelom državne ili lokalne samouprave nadležnim za socijalne poslove, neprofitnom ustanovom koja se bavi poslovima socijalne skrbi.

Voditi: tim koji pruža usluge i odlučuje o pravima iz područja socijalne sigurnosti; tim sastavljen od socijalnih radnika, pravnika, psihologa i drugih stručnjaka koji treba analizirati određeno socijalno pitanje i predložiti rješenje iz područja radnog i socijalnog prava; organizacijsku jedinicu ili tijelo državne uprave ili lokalne samouprave nadležno za rješavanje socijalnih problema.

 

Vrednovanje

Prosuditi: koje od ponuđenih rješenja je najprikladnije za rješenje određenog socijalnog problema. Utjecaj odabranog rješenja na ostvarenje socijalnih prava, ali i na gospodarski i socijalni razvoj. Socijalne posljedice odabranog rješenja.

Preporučiti: kako riješiti određeni socijalni problem, kako unaprijediti socijalnu zaštitu određenih posebno ranjivih skupina osoba, kako mijenjati određene institute mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, kako unaprijediti sustav socijalne skrbi te kako uskladiti sustav osiguranja za slučaj nezaposlenosti s načelima aktivne politike zapošljavanja.

Preispitati: pravnu i socijalnu kvalitetu normativnog uređenja određenih pitanja iz područja radnog i socijalnog prava.

Valorizirati: prijedloge za rješavanje određenih socijalnih problema i pitanja, politike te prijedloge zakona i podzakonskih akata kojima se uređuju određena područja socijalne sigurnosti.

Usporediti: pravne, socijalne, ekonomske i druge posljedice odabranih rješenja.

Odabrati: najprikladnije rješenje za određeno pitanje iz područja radnog i socijalnog prava, posebno vodeći računa o njegovom pravnom i socijalnom aspektu. Pravno sredstvo kojim se treba poslužiti pri zaštiti i ostvarivanju određenog socijalnog prava. Politiku koju treba preporučiti za rješavanje određenih radnih i socijalni problema.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će razumjeti i moći objasniti predmet, izvore prava i druge pravne posebnosti radnog i socijalnog prava. Osobito se to odnosi na gospodarsku, socijalnu, političku, kulturnu i drugu uvjetovanost pojedinih pravnih rješenja u tim granama prava. Pri tome će osim pravne imati sposobnost ocijeniti i socijalne učinke odabranih rješenja. Moći će utvrditi relevantne činjenice, odabrati mjerodavni pravni propis (nacionalni, pravne stečevine Europske unije i međunarodni), analizirati sudsku i upravnu praksu te predložiti prikladno rješenje određenog socijalnog problema. Bit će osposobljen za donošenje rješenja i drugih akata kojima se odlučuje o pravima iz područja socijalne sigurnosti, a po potrebi i za savjetovanje o temeljnim pitanjima radnog prava. U suradnji s pravnicima, ekonomistima i drugim mjerodavnim stručnjacima moći će sudjelovati u postupcima procjene učinaka potrebe za pravno uređenje nekog pitanja iz područja socijalnog prava te izradi nacrta normativnih akata za uređenje tih pitanja, kao i za predlaganje politika u tim područjima. U tu svrhu bit će osposobljen za izradu potrebnih analiza i za prezentiranje njihovih rezultata. Biti će osposobljen za vođenje upravnih postupaka koji se odnose na socijalno pravo te upravljanje centrima za socijalnu skrb i drugim tijelima državne uprave i lokalne samouprave nadležnim za pitanja socijalne sigurnosti. U jedinicama za ljudske potencijale trgovačkih društava moći će obavljati poslove skrbi o socijalnoj dobrobiti zaposlenika.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na seminarima, kolokvijima i usmenim ispitima.

Kolokvij je pismeni ili usmeni oblik provjeravanja znanja u kojem student mora pokazati da zna definirati pojam radnog i socijalnog prava, objasniti čimbenike povijesnog razvoja tih pravnih grana te osnovne institute radnog i socijalnog prava, izraditi rješenje jednostavnijih pojedinačnih pravnih akata, izdvojiti relevantne pravne izvore, pronaći relevantnu upravnu i sudsku praksu važnu za rješenje nekog pravnog problema te usporediti učinke odabranih pravnih rješenja.

Seminarski rad je kraća analiza nekog važnijeg pravnog problema koja zahtjeva razmatranje relevantne literature, pravnih izvora, sudske i upravne prakse te rezultira vlastitim zaključcima o analiziranom problemu. Provedenu analizu i njezine zaključke student javno prezentira seminarskoj grupi. Ostali seminaristi kritički vrednuju provedenu analizu i njezine zaključke, a student treba biti osposobljen za odgovore na postavljena pitanja i kritičke opaske.

Osim usmene prezentacije student treba napisati seminarski rad koji treba udovoljavati svim kriterijima za izradu preglednog stručnog rada. Osobito vrijedni seminarski radovi vrednuju se kao pregledni znanstveni radovi.

Usmeni ispit

Sastoji se od provjere razumijevanja osnovnih teorija i instituta radnog i socijalnog prava, reproduciranje teoretskih objašnjenja i stajališta sudske prakse o pojedinim institutima radnog i socijalnog prava, usporedbe različitih sustava radnih odnosa i socijalne sigurnosti te za njih svojstvenih pravnih instituta, demonstriranja sposobnosti primijene relevantnih izvora prava na rješavanje određenih pravnih pitanja i probleme posebno vodeći računa o njihovoj socijalnoj dimenziji te vrednovanje pojedinih pravnih rješenja s obzirom na njihov utjecaj na ostvarenje temeljnih ljudskih prava te gospodarski i socijalni razvoj.

Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

Znanje i razumijevanje

Definirati radno i socijalno pravo kao posebne grane prava, njihov odnos međusobno te odnos s drugim granama prava. Posebno se to odnosi na osnovne institute individualnog i kolektivnog radnog prava, te sve važnije institute aktivne politike zapošljavanja i zaštite nezaposlenih, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, rodiljne i roditeljske potpore, dodatke na djecu, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te zaštitu temeljnih ljudskih prava uključujući i zaštitu od diskriminacije. Pri tome će osim pravnih znati odrediti socijalne i ine značajke određenog pravnog instituta.

Objasniti temeljne značajke povijesni razvoj radnog prava i glavne značajke povijesnog razvoja socijalnog prava uključujući razvoj različitih sustava socijalne sigurnosti. Glavne teorije o radnom i socijalnom pravu i njihovim temeljnim institutima. Odnos između međunarodnog, europskog i nacionalnog radnog i socijalnog prava. Gospodarsko i socijalno značenje radnog i socijalnog prava te socijalne, gospodarske i razvoje posljedice primjere različitih sustava organiziranja i financiranja socijalne sigurnosti.

Izdvojiti: gospodarske, socijalne, političke i ostale čimbenike razvoja radnog i socijalnog prava. Ljudska prava posebno važna za radno i socijalno pravo. Normativne akte Međunarodne organizacije rada i pravne stečevine Europske unije važne za uređenje radnih i socijalnih odnosa u Republici Hrvatskoj. Različite sustave normativnog uređenja radnih odnosa te socijalne sigurnosti.

Prepoznati: mjerodavno pravo i mjerodavni pravni institut za rješenje određenog pravnog pitanja iz područja radnog i socijalnog prava te odrediti koji postupak treba primijeniti za rješavanje tog pitanja (radnog ili socijalnog spora).

Kritički vrednovati: prijedloge za normativno uređenje pojedinih pitanja iz područja radnog i socijalnog prava te prijedloge za rješavanje pojedinih radnih i socijalnih sporova.

Diskutirati: o različitim modelima i pojedinim rješenjima razvoja radnog i socijalnog prava.

Izvijestiti: o mogućim rješenjima za određena pravna pitanja iz područja radnog i socijalnog prava. Predložiti prikladna pravna sredstva i odgovarajućim postupcima za rješavanje određenog pitanja.

 

Primjena

Izabrati: mjerodavno domaće, europsko ili međunarodno pravo koje treba primijeniti na određeni problem.

Interpretirati: mjerodavno međunarodno, europsko i domaće pravo.

Sprovesti: postupke utvrđivanja pravno relevantnih činjenica te odlučivanja o spornim i nespornim pitanjima iz područja radnog i socijalnog prava.

Primijeniti: na utvrđene činjenice relevantno pravo i donijeti ili predložiti nadležnom tijelu donošenje odgovarajuće odluka.

Koristiti: različite baze podataka o pravnim izvorima, sudskoj praksi i relevantnoj pravnoj literaturi pri pripremi odluke o različitim pravnim pitanjima.

Skicirati: nacrte odluka, rješenja, normativnih akata kojima se uređuju određena pravna socijalna prava.

Ilustrirati: različite mogućnosti za rješenje određenog pravnog pitanja te različite ishode tih mogućnosti.

 

Analiza

Razlikovati: različite pravne probleme i izvore prava relevantne za njihovo rješavanje.

Analizirati: pravni ili socijalni problem, njegove činjenične i pravne aspekte. Učinke predloženih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata, posebno vodeći računa o njihovom socijalnom aspektu.

Izračunati: novčanu naknadu ili pomoć, mirovinu, te troškove izabranih rješenja, ako navedeni izračuni zahtijevaju poznavanje samo temeljnih matematičkih i statističkih pravila.

Provjeriti: relevantnu sudsku i upravnu praksu te literaturu koja se odnosi na određeno pravno pitanje.

Usporediti: pravne i druge ishode odabranih pravnih rješenja. Pravno uređenje određenog pitanja u domaćem, stranim i međunarodnim pravnim poredcima.

Izdvojiti: prijedloge optimalne za rješavanje određenih socijalnih pitanja.

Riješiti: pred njega iznesena pravna pitanja iz područja radnog i socijalnog prava.

Kategorizirati: vrste socijalnih naknada, mirovina, dodataka na djecu, naknada za slučaj nezaposlenosti, rodiljnih i roditeljskih potpora, mirovinskih i zdravstvenih sustava, sustava socijalne skrbi, aktivne politike zapošljavanja i brige za nezaposlene, obiteljskih dodataka i roditeljskih potpora, ugovora o radu, uređenja rednog vremena i odmora, prestanka ugovora o radu, zabrana konkurencije radnika s poslodavcem, udruga radnika i poslodavaca, kolektivnih ugovora, oblika radničke participacije, štrajkova i drugih oblika industrijskih akcija.

 

 

 

Sinteza

Sastaviti: nacrte pojedinačnih i općih pravnih akata te obrazloženja pojedinačnih i općih normativnih akata kojima se uređuju određena socijalna prava.

Planirati: donošenje pojedinačnih i općih pravnih akata te politika i odluka koje imaju određene pravne i socijalne posljedice.

Predložiti: donošenje rješenja, odluka ili drugih pojedinačnih pravnih akata. Donošenje različitih oblika općih pravnih akata te politika u područjima društvenog života od socijalne važnosti.

Formulirati: prijedloge za donošenje ili izmjenu određenih zakona, podzakonskih akata, pojedinačnih rješenja i odluka te sličnih pravnih akata iz područja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, zaštite nezaposlenih te obiteljskih dodataka i potpora.

Organizirati: rad centara za socijalnu skrb, državnih i lokalnih tijela nadležnih za pitanja socijalne sigurnosti.

Rasporediti: radne zadatke na pojedine članove tima te sredstva za ostvarenje određenog zadatka.

Upravljati: centrom za socijalnu skrb, tijelom državne ili lokalne samouprave nadležnim za socijalne poslove, neprofitnom ustanovom koja se bavi poslovima socijalne skrbi.

Voditi: tim koji pruža usluge i odlučuje o pravima iz područja socijalne sigurnosti; tim sastavljen od socijalnih radnika, pravnika, psihologa i drugih stručnjaka koji treba analizirati određeno socijalno pitanje i predložiti rješenje iz područja radnog i socijalnog prava; organizacijsku jedinicu ili tijelo državne uprave ili lokalne samouprave nadležno za rješavanje socijalnih problema.

 

Vrednovanje

Prosuditi: koje od ponuđenih rješenja je najprikladnije za rješenje određenog socijalnog problema. Utjecaj odabranog rješenja na ostvarenje socijalnih prava, ali i na gospodarski i socijalni razvoj. Socijalne posljedice odabranog rješenja.

Preporučiti: kako riješiti određeni socijalni problem, kako unaprijediti socijalnu zaštitu određenih posebno ranjivih skupina osoba, kako mijenjati određene institute mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, kako unaprijediti sustav socijalne skrbi te kako uskladiti sustav osiguranja za slučaj nezaposlenosti s načelima aktivne politike zapošljavanja.

Preispitati: pravnu i socijalnu kvalitetu normativnog uređenja određenih pitanja iz područja radnog i socijalnog prava.

Valorizirati: prijedloge za rješavanje određenih socijalnih problema i pitanja, politike te prijedloge zakona i podzakonskih akata kojima se uređuju određena područja socijalne sigurnosti.

Usporediti: pravne, socijalne, ekonomske i druge posljedice odabranih rješenja.

Odabrati: najprikladnije rješenje za određeno pitanje iz područja radnog i socijalnog prava, posebno vodeći računa o njegovom pravnom i socijalnom aspektu. Pravno sredstvo kojim se treba poslužiti pri zaštiti i ostvarivanju određenog socijalnog prava. Politiku koju treba preporučiti za rješavanje određenih radnih i socijalni problema.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će razumjeti i moći objasniti predmet, izvore prava i druge pravne posebnosti radnog i socijalnog prava. Osobito se to odnosi na gospodarsku, socijalnu, političku, kulturnu i drugu uvjetovanost pojedinih pravnih rješenja u tim granama prava. Pri tome će osim pravne imati sposobnost ocijeniti i socijalne učinke odabranih rješenja. Moći će utvrditi relevantne činjenice, odabrati mjerodavni pravni propis (nacionalni, pravne stečevine Europske unije i međunarodni), analizirati sudsku i upravnu praksu te predložiti prikladno rješenje određenog socijalnog problema. Bit će osposobljen za donošenje rješenja i drugih akata kojima se odlučuje o pravima iz područja socijalne sigurnosti, a po potrebi i za savjetovanje o temeljnim pitanjima radnog prava. U suradnji s pravnicima, ekonomistima i drugim mjerodavnim stručnjacima moći će sudjelovati u postupcima procjene učinaka potrebe za pravno uređenje nekog pitanja iz područja socijalnog prava te izradi nacrta normativnih akata za uređenje tih pitanja, kao i za predlaganje politika u tim područjima. U tu svrhu bit će osposobljen za izradu potrebnih analiza i za prezentiranje njihovih rezultata. Biti će osposobljen za vođenje upravnih postupaka koji se odnose na socijalno pravo te upravljanje centrima za socijalnu skrb i drugim tijelima državne uprave i lokalne samouprave nadležnim za pitanja socijalne sigurnosti. U jedinicama za ljudske potencijale trgovačkih društava moći će obavljati poslove skrbi o socijalnoj dobrobiti zaposlenika.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na seminarima, kolokvijima i usmenim ispitima.

Kolokvij je pismeni ili usmeni oblik provjeravanja znanja u kojem student mora pokazati da zna definirati pojam radnog i socijalnog prava, objasniti čimbenike povijesnog razvoja tih pravnih grana te osnovne institute radnog i socijalnog prava, izraditi rješenje jednostavnijih pojedinačnih pravnih akata, izdvojiti relevantne pravne izvore, pronaći relevantnu upravnu i sudsku praksu važnu za rješenje nekog pravnog problema te usporediti učinke odabranih pravnih rješenja.

Seminarski rad je kraća analiza nekog važnijeg pravnog problema koja zahtjeva razmatranje relevantne literature, pravnih izvora, sudske i upravne prakse te rezultira vlastitim zaključcima o analiziranom problemu. Provedenu analizu i njezine zaključke student javno prezentira seminarskoj grupi. Ostali seminaristi kritički vrednuju provedenu analizu i njezine zaključke, a student treba biti osposobljen za odgovore na postavljena pitanja i kritičke opaske.

Osim usmene prezentacije student treba napisati seminarski rad koji treba udovoljavati svim kriterijima za izradu preglednog stručnog rada. Osobito vrijedni seminarski radovi vrednuju se kao pregledni znanstveni radovi.

Usmeni ispit

Sastoji se od provjere razumijevanja osnovnih teorija i instituta radnog i socijalnog prava, reproduciranje teoretskih objašnjenja i stajališta sudske prakse o pojedinim institutima radnog i socijalnog prava, usporedbe različitih sustava radnih odnosa i socijalne sigurnosti te za njih svojstvenih pravnih instituta, demonstriranja sposobnosti primijene relevantnih izvora prava na rješavanje određenih pravnih pitanja i probleme posebno vodeći računa o njihovoj socijalnoj dimenziji te vrednovanje pojedinih pravnih rješenja s obzirom na njihov utjecaj na ostvarenje temeljnih ljudskih prava te gospodarski i socijalni razvoj.

Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

Znanje i razumijevanje

Definirati radno i socijalno pravo kao posebne grane prava, njihov odnos međusobno te odnos s drugim granama prava. Posebno se to odnosi na osnovne institute individualnog i kolektivnog radnog prava, te sve važnije institute aktivne politike zapošljavanja i zaštite nezaposlenih, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, rodiljne i roditeljske potpore, dodatke na djecu, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te zaštitu temeljnih ljudskih prava uključujući i zaštitu od diskriminacije. Pri tome će osim pravnih znati odrediti socijalne i ine značajke određenog pravnog instituta.

Objasniti temeljne značajke povijesni razvoj radnog prava i glavne značajke povijesnog razvoja socijalnog prava uključujući razvoj različitih sustava socijalne sigurnosti. Glavne teorije o radnom i socijalnom pravu i njihovim temeljnim institutima. Odnos između međunarodnog, europskog i nacionalnog radnog i socijalnog prava. Gospodarsko i socijalno značenje radnog i socijalnog prava te socijalne, gospodarske i razvoje posljedice primjere različitih sustava organiziranja i financiranja socijalne sigurnosti.

Izdvojiti: gospodarske, socijalne, političke i ostale čimbenike razvoja radnog i socijalnog prava. Ljudska prava posebno važna za radno i socijalno pravo. Normativne akte Međunarodne organizacije rada i pravne stečevine Europske unije važne za uređenje radnih i socijalnih odnosa u Republici Hrvatskoj. Različite sustave normativnog uređenja radnih odnosa te socijalne sigurnosti.

Prepoznati: mjerodavno pravo i mjerodavni pravni institut za rješenje određenog pravnog pitanja iz područja radnog i socijalnog prava te odrediti koji postupak treba primijeniti za rješavanje tog pitanja (radnog ili socijalnog spora).

Kritički vrednovati: prijedloge za normativno uređenje pojedinih pitanja iz područja radnog i socijalnog prava te prijedloge za rješavanje pojedinih radnih i socijalnih sporova.

Diskutirati: o različitim modelima i pojedinim rješenjima razvoja radnog i socijalnog prava.

Izvijestiti: o mogućim rješenjima za određena pravna pitanja iz područja radnog i socijalnog prava. Predložiti prikladna pravna sredstva i odgovarajućim postupcima za rješavanje određenog pitanja.

 

Primjena

Izabrati: mjerodavno domaće, europsko ili međunarodno pravo koje treba primijeniti na određeni problem.

Interpretirati: mjerodavno međunarodno, europsko i domaće pravo.

Sprovesti: postupke utvrđivanja pravno relevantnih činjenica te odlučivanja o spornim i nespornim pitanjima iz područja radnog i socijalnog prava.

Primijeniti: na utvrđene činjenice relevantno pravo i donijeti ili predložiti nadležnom tijelu donošenje odgovarajuće odluka.

Koristiti: različite baze podataka o pravnim izvorima, sudskoj praksi i relevantnoj pravnoj literaturi pri pripremi odluke o različitim pravnim pitanjima.

Skicirati: nacrte odluka, rješenja, normativnih akata kojima se uređuju određena pravna socijalna prava.

Ilustrirati: različite mogućnosti za rješenje određenog pravnog pitanja te različite ishode tih mogućnosti.

 

Analiza

Razlikovati: različite pravne probleme i izvore prava relevantne za njihovo rješavanje.

Analizirati: pravni ili socijalni problem, njegove činjenične i pravne aspekte. Učinke predloženih pravnih rješenja na prava i interese zainteresiranih pravnih subjekata, posebno vodeći računa o njihovom socijalnom aspektu.

Izračunati: novčanu naknadu ili pomoć, mirovinu, te troškove izabranih rješenja, ako navedeni izračuni zahtijevaju poznavanje samo temeljnih matematičkih i statističkih pravila.

Provjeriti: relevantnu sudsku i upravnu praksu te literaturu koja se odnosi na određeno pravno pitanje.

Usporediti: pravne i druge ishode odabranih pravnih rješenja. Pravno uređenje određenog pitanja u domaćem, stranim i međunarodnim pravnim poredcima.

Izdvojiti: prijedloge optimalne za rješavanje određenih socijalnih pitanja.

Riješiti: pred njega iznesena pravna pitanja iz područja radnog i socijalnog prava.

Kategorizirati: vrste socijalnih naknada, mirovina, dodataka na djecu, naknada za slučaj nezaposlenosti, rodiljnih i roditeljskih potpora, mirovinskih i zdravstvenih sustava, sustava socijalne skrbi, aktivne politike zapošljavanja i brige za nezaposlene, obiteljskih dodataka i roditeljskih potpora, ugovora o radu, uređenja rednog vremena i odmora, prestanka ugovora o radu, zabrana konkurencije radnika s poslodavcem, udruga radnika i poslodavaca, kolektivnih ugovora, oblika radničke participacije, štrajkova i drugih oblika industrijskih akcija.

 

 

 

Sinteza

Sastaviti: nacrte pojedinačnih i općih pravnih akata te obrazloženja pojedinačnih i općih normativnih akata kojima se uređuju određena socijalna prava.

Planirati: donošenje pojedinačnih i općih pravnih akata te politika i odluka koje imaju određene pravne i socijalne posljedice.

Predložiti: donošenje rješenja, odluka ili drugih pojedinačnih pravnih akata. Donošenje različitih oblika općih pravnih akata te politika u područjima društvenog života od socijalne važnosti.

Formulirati: prijedloge za donošenje ili izmjenu određenih zakona, podzakonskih akata, pojedinačnih rješenja i odluka te sličnih pravnih akata iz područja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, zaštite nezaposlenih te obiteljskih dodataka i potpora.

Organizirati: rad centara za socijalnu skrb, državnih i lokalnih tijela nadležnih za pitanja socijalne sigurnosti.

Rasporediti: radne zadatke na pojedine članove tima te sredstva za ostvarenje određenog zadatka.

Upravljati: centrom za socijalnu skrb, tijelom državne ili lokalne samouprave nadležnim za socijalne poslove, neprofitnom ustanovom koja se bavi poslovima socijalne skrbi.

Voditi: tim koji pruža usluge i odlučuje o pravima iz područja socijalne sigurnosti; tim sastavljen od socijalnih radnika, pravnika, psihologa i drugih stručnjaka koji treba analizirati određeno socijalno pitanje i predložiti rješenje iz područja radnog i socijalnog prava; organizacijsku jedinicu ili tijelo državne uprave ili lokalne samouprave nadležno za rješavanje socijalnih problema.

 

Vrednovanje

Prosuditi: koje od ponuđenih rješenja je najprikladnije za rješenje određenog socijalnog problema. Utjecaj odabranog rješenja na ostvarenje socijalnih prava, ali i na gospodarski i socijalni razvoj. Socijalne posljedice odabranog rješenja.

Preporučiti: kako riješiti određeni socijalni problem, kako unaprijediti socijalnu zaštitu određenih posebno ranjivih skupina osoba, kako mijenjati određene institute mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, kako unaprijediti sustav socijalne skrbi te kako uskladiti sustav osiguranja za slučaj nezaposlenosti s načelima aktivne politike zapošljavanja.

Preispitati: pravnu i socijalnu kvalitetu normativnog uređenja određenih pitanja iz područja radnog i socijalnog prava.

Valorizirati: prijedloge za rješavanje određenih socijalnih problema i pitanja, politike te prijedloge zakona i podzakonskih akata kojima se uređuju određena područja socijalne sigurnosti.

Usporediti: pravne, socijalne, ekonomske i druge posljedice odabranih rješenja.

Odabrati: najprikladnije rješenje za određeno pitanje iz područja radnog i socijalnog prava, posebno vodeći računa o njegovom pravnom i socijalnom aspektu. Pravno sredstvo kojim se treba poslužiti pri zaštiti i ostvarivanju određenog socijalnog prava. Politiku koju treba preporučiti za rješavanje određenih radnih i socijalni problema.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će razumjeti i moći objasniti predmet, izvore prava i druge pravne posebnosti radnog i socijalnog prava. Osobito se to odnosi na gospodarsku, socijalnu, političku, kulturnu i drugu uvjetovanost pojedinih pravnih rješenja u tim granama prava. Pri tome će osim pravne imati sposobnost ocijeniti i socijalne učinke odabranih rješenja. Moći će utvrditi relevantne činjenice, odabrati mjerodavni pravni propis (nacionalni, pravne stečevine Europske unije i međunarodni), analizirati sudsku i upravnu praksu te predložiti prikladno rješenje određenog socijalnog problema. Bit će osposobljen za donošenje rješenja i drugih akata kojima se odlučuje o pravima iz područja socijalne sigurnosti, a po potrebi i za savjetovanje o temeljnim pitanjima radnog prava. U suradnji s pravnicima, ekonomistima i drugim mjerodavnim stručnjacima moći će sudjelovati u postupcima procjene učinaka potrebe za pravno uređenje nekog pitanja iz područja socijalnog prava te izradi nacrta normativnih akata za uređenje tih pitanja, kao i za predlaganje politika u tim područjima. U tu svrhu bit će osposobljen za izradu potrebnih analiza i za prezentiranje njihovih rezultata. Biti će osposobljen za vođenje upravnih postupaka koji se odnose na socijalno pravo te upravljanje centrima za socijalnu skrb i drugim tijelima državne uprave i lokalne samouprave nadležnim za pitanja socijalne sigurnosti. U jedinicama za ljudske potencijale trgovačkih društava moći će obavljati poslove skrbi o socijalnoj dobrobiti zaposlenika.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na seminarima, kolokvijima i usmenim ispitima.

Kolokvij je pismeni ili usmeni oblik provjeravanja znanja u kojem student mora pokazati da zna definirati pojam radnog i socijalnog prava, objasniti čimbenike povijesnog razvoja tih pravnih grana te osnovne institute radnog i socijalnog prava, izraditi rješenje jednostavnijih pojedinačnih pravnih akata, izdvojiti relevantne pravne izvore, pronaći relevantnu upravnu i sudsku praksu važnu za rješenje nekog pravnog problema te usporediti učinke odabranih pravnih rješenja.

Seminarski rad je kraća analiza nekog važnijeg pravnog problema koja zahtjeva razmatranje relevantne literature, pravnih izvora, sudske i upravne prakse te rezultira vlastitim zaključcima o analiziranom problemu. Provedenu analizu i njezine zaključke student javno prezentira seminarskoj grupi. Ostali seminaristi kritički vrednuju provedenu analizu i njezine zaključke, a student treba biti osposobljen za odgovore na postavljena pitanja i kritičke opaske.

Osim usmene prezentacije student treba napisati seminarski rad koji treba udovoljavati svim kriterijima za izradu preglednog stručnog rada. Osobito vrijedni seminarski radovi vrednuju se kao pregledni znanstveni radovi.

Usmeni ispit

Sastoji se od provjere razumijevanja osnovnih teorija i instituta radnog i socijalnog prava, reproduciranje teoretskih objašnjenja i stajališta sudske prakse o pojedinim institutima radnog i socijalnog prava, usporedbe različitih sustava radnih odnosa i socijalne sigurnosti te za njih svojstvenih pravnih instituta, demonstriranja sposobnosti primijene relevantnih izvora prava na rješavanje određenih pravnih pitanja i probleme posebno vodeći računa o njihovoj socijalnoj dimenziji te vrednovanje pojedinih pravnih rješenja s obzirom na njihov utjecaj na ostvarenje temeljnih ljudskih prava te gospodarski i socijalni razvoj.

Obavijesti